Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

SHaaho 10 Erissuwaa

SHaaho 10 Erissuwaa

Yihooway ubbaa bolli Kawo. I ubbatoo haarees; qassi i ubbatoo haarana. Leemisuwawu, Ermmaasa woranawu ollan yeggidoogaa i ashshiis. I Sidiraaqa, Misaaqanne Abddanaaga itoone tamaappe, qassi Daaneela gaammotu doonaappe ashshiis. Asttira ba asaa ubbaa ashshana mala Yihooway o naagiis. I iitatettaa merinawu xayssana. Gita misiliyaanne gita mittaa xeelliyaagan odettida hiraagay Yihoowa Kawotettay mata wode iitatetta ubbaa xayssidi saˈaa haaranaagaa qonccissees.

HA SHAAHUWAN

TIMIRTTIYAA 57

Yihooway Ermmaasi Sabbakanaadan Kiittiis

Hananabaa yootiya yelagay odidobay Yihudaa cimata hanqqetissiis.

TIMIRTTIYAA 58

Yerusalaame Katamay Xayiis

Yihudaa asay eeqatussi goynniyoogaa aggennan ixxido gishshawu, Yihooway eta aggiis.

TIMIRTTIYAA 59

Yihoowassi Azazettida Oyddu Attuma Naata

Yihudaa biitta yelaga naati Baabiloone kawo keettankka, Yihoowayyo ammanettidi deˈanawu qofaa qachidosona.

TIMIRTTIYAA 60

Merinawu Deˈana Kawotettaa

Naabukadanaxoora issi dumma aymuwaa birshshettaa Daaneeli qonccissees.

TIMIRTTIYAA 61

Eti Goynnibookkona

Sidiraaqi, Misaaqinne Abddanaagoy Baabiloone kawoy essido gita worqqaa misiliyawu goynnennan ixxidosona.

TIMIRTTIYAA 62

Issi Gita Mittan Leemisettida Kawotettaa

Naabukadanaxoori babaa aymuwan kasetidi beˈiis.

TIMIRTTIYAA 63

Godaa Bollan Xaafettidabaa

Ha erettenna xuufee xaafettidoy awudee, qassi hegaa birshshettay aybee?

TIMIRTTIYAA 64

Daaneeli Gaammotu Ollan

Daaneeli oottidoogaadan, Yihoowa ubba galla woossa!

TIMIRTTIYAA 65

Asttira Ba Asaa Ashshaasu

A hara biittaa asa, ubba qassi iyyo aawi aaya baynnabaa gidikkokka, kawiyo gidaasu.

TIMIRTTIYAA 66

Iziri Xoossaa Higgiyaa Tamaarissiis

Israaˈeelati Iziri yootiyoobaa siyi simmidi, Xoossaayyo dumma qaalaa gelidosona.

Yerusalaame Gimbbiyaa

Nahimee ba morkketi qohanawu halchidoogaa eriis. I aybissi yayyibeennee?