Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 1

Xoossay Saluwaanne Saˈaa Medhiis

Xoossay Saluwaanne Saˈaa Medhiis

Xoossaa Yihooway nuna Medhidaagaa. Nuuni beˈana danddayiyoobaakka beˈana danddayennabaakka ubbabaa i medhiis. I nuuni beˈana danddayiyoobaa medhanaappe kase, keehi daro kiitanchata medhiis. Kiitanchati oonakko eray? Eti Yihoowa ashkkarata. Eti a milatoosona. Nuuni Xoossaa beˈana danddayennaagaadan, etakka beˈana danddayokko. Yihooway medhido koyro kiitanchay oosuwan a maaddiis. He kiitanchay Yihooway xoolintteta, pilaaneetetanne hara ubbabaa medhiyo wode maaddiis. Nuuni deˈiyo loˈˈiya biittay, he pilaaneetetuppe issuwaa.

Guyyeppe, Yihooway meheenne asay deˈanawu biittaa giigissiis. Saˈaa bolli pooˈissanaadan i awa ayfiyaa medhiis. I dereta, abbatanne shaafata medhiis.

Hegaappe simmidi aybi merettidee? Yihooway, ‘Taani maataanne mittaa mokissana’ yaagiis. Teeriya dumma dumma mittaa ayfee daroy, ataakiltteenne ciishshay mokkiyoogaa doommiis. Hegaappe simmin Yihooway paalliya, haattaa wadhiyaanne biittaara gooshettiya meretata medhiis. I harbbaynnuwaa mala guuttata, qassi danggarssaa mala gitata medhiis. Neeni dosiyo mehee woy doˈay aybee?

Hegaappe simmin, Yihooway koyro kiitanchawu, ‘Ane asa medhdhoos’ yaagiis. Asay mehiyaappenne doˈaappe dumma. Eti oorattabaa medhana danddayoosona. Eti haasayana, miiccananne  woossana danddayoosona. Eti saˈaa, mehiyaanne doˈaa naagana. Koyro bitanee oonakko neeni eray? Ane beˈoos.

“Xoossai salotanne sa7aa koiro medhdhiis.”—Doomettaabaa 1:1