Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 2

Xoossay Koyro Bitaniyaanne Maccaasiyo Medhiis

Xoossay Koyro Bitaniyaanne Maccaasiyo Medhiis

Yihooway Edene giyoosan ataakilttiyaa tokkiis. He ataakiltte sohuwan ciishshay, mittay, meheenne doˈay kumiis. Hegaappe simmidi Xoossay koyro bitaniyaa Addaama biittaa baanaappe medhidi, a siiriyaara punniis. Aybi hanidaakko eray? He bitanee paxa deˈiya asa gidiis! Yihooway Addaamee gannatiyaa naagana mala yan wottiis; qassi Xoossay mehiyawunne doˈawu sunttaa sunttanaadan ayyo yootiis.

Yihooway Addaamessi gita azazuwaa immiis. I Addaama hagaadan giis: ‘Issi dumma mittaa teeraa mooppappe attin, ubba mittaa teeraappe ma. Neeni he mittaa teeraa miikko hayqqana.’

Guyyeppe, Yihooway, ‘Taani Addaama maaddiyaaro medhana’ yaagiis. Xoossay Addaamee xiskkuwaa kayranaadan oottiis; oottidi, I Addaameyyo maccaasiyo medhanawu Addaame gaylliyaa meqettaappe issuwaa goˈettiis. I sunttay Hewaano. Koyro keetta  asa gididaageeti Addaamanne Hewaano. Ba machiyo xeelliyaagan Addaameyyo aybi siyettidee? Addaamee keehi ufayttidi hagaadan giis: ‘Yihooway ta gaylliyaappe ekkidi medhidooro! Hanna tana milatawusu.’

Yihooway Addaameenne Hewaana naata yelidi saˈaa kumanaadan yootiis. I eti Edene ataakiltte sohuwaadan, kumetta saˈaa gannate woy keehi loˈˈiya soho oottidi issippe ufayttidi deˈanaadan koyiis. SHin hegaadan hanibeenna. Ayssi hanibeennee? Kaalliya shemppuwan nuuni hegaa loyttidi tamaarana.

“Xoossai koiro eta medhdhiiddi, attumaasanne maccaasa oottiis.”—Maatiyoosa 19:4