Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

SHaaho 1 Erissuwaa

SHaaho 1 Erissuwaa

Geeshsha Maxaafay meretaa taarikiyaa yootiyoogan doommees; ane Yihooway saluwankka saˈankka medhido loˈˈiyaabaa xeella. Neeni aawa woy aayo gidikko, ne naˈay maalaalissiya dumma dumma meretaabaa akeekanaadan maadda. Asay haasayanaadan, qoppanaadan, oorattabaa medhanaadan, yexxanaadaaninne woossanaadan oottidi Xoossay asaa mehiyaappe keehi aadhiyaagaa oottidi waati medhidaakko yoota. Yihoowa wolqqaanne a aadhida eratettaa, ubba qassi nuna gujjin, i mereta ubbaa siiqiyoogaakka nashshanaadan neeni maadda.

HA SHAAHUWAN

TIMIRTTIYAA 1

Xoossay Saluwaanne Saˈaa Medhiis

Xoossay saluwaanne saˈaa medhidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. SHin Xoossay ooppenne aybippenne kase medhidoy issi kiitanchay oonee eray?

TIMIRTTIYAA 2

Xoossay Koyro Bitaniyaanne Maccaasiyo Medhiis

Xoossay koyro bitaniyaanne maccaasiyo medhidi eta Edene ataakiltte sohuwan wottiis. I eti naata yelidi kumetta saˈaa gannate oottanaadan koyiis.