Geeshsha Maxaafaa Taarikiyaappe Tamaara

Ha maxaafay Geeshsha Maxaafay meretaabaa yootiyoobaa, Yesuus Kiristtoosa yeletaa, hegaappe qassi Kawotettay yaana gakkanaashin deˈiya adussa wodiyan hanidabaa qonccissees.

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Dabddaabbiyaa

Ha maxaafaa waatidi goˈettana danddayttii?

TIMIRTTIYAA 1

Xoossay Saluwaanne Saˈaa Medhiis

Xoossay saluwaanne saˈaa medhidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. SHin Xoossay ooppenne aybippenne kase medhidoy issi kiitanchay oonee eray?

TIMIRTTIYAA 2

Xoossay Koyro Bitaniyaanne Maccaasiyo Medhiis

Xoossay koyro bitaniyaanne maccaasiyo medhidi eta Edene ataakiltte sohuwan wottiis. I eti naata yelidi kumetta saˈaa gannate oottanaadan koyiis.

TIMIRTTIYAA 3

Addaameenne Hewaana Xoossawu Azazettibookkona

Edene ataakiltte sohuwan issi mittaa teeraa dumma oottidabay aybee? Hewaana he mittaa teeraappe ayssi maadee?

TIMIRTTIYAA 4

Yiillotidi Woriis

Xoossay Aabeela yarshshuwaa ekkiis; shin Qaayeelaagaa ekkibeenna. Qaayeeli hegaa akeekidi keehi yiillotido gishshawu, iitabaa oottiis.

TIMIRTTIYAA 5

Nohe Markkabiyaa

Iita kiitanchati saˈan maccaasaa ekkidi, yashissiya gita attuma naata yelidosona. Makkalay ubbasan deˈees. SHin Nohe dumma​​—⁠I Xoossaa siiqeesinne ayyo azazettees.

TIMIRTTIYAA 6

Hosppunati Attidi Ooratta Alamiyan Deˈidosona

Bashshaa Haattay 40 gallassaanne 40 qammaa bukkiis. Noheenne a soo asay muleera markkabiyaa giddon issi layttappe daruwaa takkidosona. Wurssettan, eti kiyidosona.

TIMIRTTIYAA 7

Baabiloone Gimbbiyaa

Asay xeeray saluwaa gakkiyo gimbbiyaa keexxanawu qofaa qachiis. Eti dumma dumma qaalaa haasayanaadan Xoossay sohuwaara oottidoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 8

Abrahaaminne Saara Xoossaayyo Azazettidosona

Kanaane biittan zallane gididi deˈanawu Abrahaaminne saara kataman deˈiyoogaa aggidoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 9

Amottiiddi Takkidi Attuma Naˈa Yelidosona!

Xoossay Abrahaamayyo gelido qaalaa waati polanee? Abrahaama naatuppe hegaa polanay Yisaaqeyyee Isimaaˈeelee?

TIMIRTTIYAA 10

Looxe Machcheebaa Qoppa

Sadoomaaninne Gamooran tamaynne dinnee bukkanaadan Xoossay oottiis. He katamati xayidoy aybissee? Nuuni Looxe macheebaa qoppana koshshiyoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 11

Ammanuwaa Paaciyaa

Xoossay Abrahaamayyo, ‘Hayyanaa, ne mexi issi naˈaa ekkada Mooriyaa giyo biittan deˈiya issi deriyaa ba, baada yan a yarshsh⁠a’ yaagiis. Abrahaama ammanoynne Yisaaqa ammanoy waani paacettidee?

TIMIRTTIYAA 12

Yaaqoobi Laataa Ekkiis

Eesawanne Yaaqooba giyo Yisaaqanne Irbbiqi mentte attuma naata. Eesawi bayra gidiyo gishshawu, dumma laatay bessiyo assa. I hegaa issi shaate woxiyan aattidi immidoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 13

Yaaqoobinne Eesawi Sigettidosona

Yaaqoobi kiitanchaara baaxetidi anjjettidoy aybissee? Yaaqoobi Eesawaara waanidi sigettidee?

TIMIRTTIYAA 14

Xoossaayyo Azazettida Aylliyaa

Yooseefi suureba oottiis; shin keehi tuggatiis. aybissi?

TIMIRTTIYAA 15

Yihooway Yooseefa Mule Dogibeenna

Yooseefi so asaappe haakkidi deˈikkokka, Xoossay i banaara deˈiyoogaa qonccissiis.

TIMIRTTIYAA 16

Iyyoobi Oonee?

I metiya wodiyankka Yihoowayyo azazettiis.

TIMIRTTIYAA 17

Muusee Yihoowawu Goynnanawu Dooriis

A aayyiyaa cinccada oottidoban, Muusee naatettan attiis.

TIMIRTTIYAA 18

Eexxiya Buuraa

Buuray eexxees, shin xuugettennay aybissee?

TIMIRTTIYAA 19

Koyro Heezzu Boshata

Paarooni guuttabaa oottennan ixxidi otorettido gishshawu a asaa bolli daafabay yiis.

TIMIRTTIYAA 20

Kaalliya Usuppun Boshata

Ha boshati koyro heezzu boshatuppe aybin dummatiyoonaa?

TIMIRTTIYAA 21

Tammantta Boshaa

Ha boshay keehi wolqqaama gidiyo gishshawu otorancha Paaroonikka wurssettan aggiigiis.

Zoˈo Abban Oottido Maalaalissiyaabaa

Paarooni tammu boshan xayibeenna; shin Xoossay oottido ha maalaalissiyaabaappe attanee?

TIMIRTTIYAA 23

Yihoowawu Gelido Qaalaa

Israaˈeelati Siinaa Deriyaa matan dunkkaanido wode Xoossaayyo dumma qaalaa gelidosona.

TIMIRTTIYAA 24

Eti Bantta Gelido Qaalaa Naagibookkona

Muusee Tammu azazota ekkido wode asay iita nagaraa oottiis.

TIMIRTTIYAA 25

Goynuwawu Goˈettiyo Xoossaa Dunkkaaniyaa

He dumma dunkkaaniyaa giddon maachaa taabootay deˈees.

TIMIRTTIYAA 26

Wochiya Tammanne Naaˈˈu Asata

Kanaane biittaa wochida hara tammu asatuppe Yaasunne Kaaleebi dumma.

TIMIRTTIYAA 27

Eti Yihoowa Bolli Makkalidosona

Qoraahi, Daataani, Abiiraaminne hara 250 asati Yihoowa xeelliyaagan keehi koshshiya tuma akeekibookkona.

TIMIRTTIYAA 28

Balaama Hariyaa Haasayaasu

Balaamawu beettenna uraa hariyaa beˈaasu.

TIMIRTTIYAA 29

Yihooway Yaasa Dooriis

Ha wodiyan nunakka maaddana danddayiya azazuwaa Xoossay Yaasussi immiis.

TIMIRTTIYAA 30

Raˈaaba Xomoosiyaageeta Qottaasu

Yarkko gimbbee laalettiis. SHin gimbbiyaara gaytti uttida Raˈaabi keettay laalettibeenna.

TIMIRTTIYAA 31

Yaasanne Gabaaˈoonata

Yaasu Xoosssawu hagaadan woossiis: ‘Awa Ayfee Wullennan takko⁠!’ Xoossay zaaridee?

TIMIRTTIYAA 32

Kaalettanaadan Sunttettidaagaanne Naaˈˈu Xala Maccaasata

Yaasu hayqqi simmin, Israaˈeelati eeqatuyyo goynniyoogaa doommidosona. Deˈoy deexxiis, shin daanna Baaraaqi, hananaba yootiya Debooranne dunkkaaniyaa xishiyaa oyqqida Yaaˈeela maaddidosona.

TIMIRTTIYAA 33

Urutonne Naaˈoomo

Azinati hayqqido naaˈˈu maccaasati Israaˈeela simmidosona. He maccaasatuppe issinno gidida Uruta, Booˈeezi o akeekido a gaden oottanawu baasu.

TIMIRTTIYAA 34

Geedooni Midiyaama Asaa Xooniis

Midiyaama asay Israaˈeela asawu deˈoy iitanaadan ootti simmin, Israaˈeelati maaduwaa demmanawu Yihoowakko woossidosona. Qoodan guutta gidida Geedoona olanchati 135,000 bantta morkketa waati xoonidonaa?

TIMIRTTIYAA 35

Haanna Attuma Naˈa Yelanawu Woossawusu

Elqqaani Seelon deˈiya Xoossaa Dunkkaaniyan goynnanawu Haanno, Piniinonne naata efees. Yan, Haanna attuma naˈa yelanawu woossawusu. Issi layttappe guyyiyan, Sameeli yelettiis!

TIMIRTTIYAA 36

Yofttaahee Gelido Qaalaa

Yofttaahee gelido qaalay aybee, qassi aybissi? Yofttaahe macca naˈiyaa ba aaway qaalaa gelin waatadee?

TIMIRTTIYAA 37

Yihooway Sameela Haasayissees

Qeese ubbatu halaqaa Eela naaˈˈu attuma naati qeese gididi dunkkaaniyan oottoosona; shin eti Xoossaa higgiyaa azazettibookkona. Yelaga Sameeli dumma; qassi issi galla qammi Yihooway a haasayissiis.

TIMIRTTIYAA 38

Yihooway Samssoonawu Wolqqaa Immiis

Pilisxxeemata olana mala Xoossay Samssoonayyo wolqqaa immiis; shin Samssooni iitabaa kuuyido wode, Pilisxxeemati a oyqqidosona.

TIMIRTTIYAA 39

Israaˈeela Koyro Kawuwaa

Xoossay Israaˈeelata kaalettanaadan etassi daannata immiis; shin eti kawo koyidosona. Israaˈeela koyro kawo gidanaadan Sameeli Saaˈoola tiyiis; shin Yihooway guyyeppe Saaˈooli kawo gidennaadan ixxiis. Aybissi?

TIMIRTTIYAA 40

Daawitanne Gooliyaada

Yihooway Daawiti Israaˈeela kawo gidanaadan dooriis; qassi Daawiti i loˈˈo gididoy aybissakko bessiis.

TIMIRTTIYAA 41

Daawitanne Saaˈoola

Ha asati issoy issuwaa ixxiyoy aybissee, qassi ixxiyaagee waatidee?

TIMIRTTIYAA 41

Xalanne Ammanettiya Yonaataana

Kawuwaa naˈay Daawitayyo loˈˈo lagge gidiis.

TIMIRTTIYAA 43

Kawuwaa Daawita Nagaraa

Hanennabaa kuuyiyoogee daro metuwaa kaalettees.

TIMIRTTIYAA 44

Yihoowa Beeta Maqidasiyaa

Xoossay Kawuwaa Solomona woosaa siyees; qassi ayyo gita maataa immees.

TIMIRTTIYAA 45

Issi Kawotettay SHaahettiis

Daro Israaˈeelati Yihoowayyo oottiyoogaa aggidosona.

TIMIRTTIYAA 46

Qarmmeloosa Deriyan Paaccido Paaciyaa

Tumu Xoossay oonee? Yihoowayye, woy Baˈaalee?

TIMIRTTIYAA 47

Yihooway Eelaasa Minttettiis

I nenakka minttettana danddayees gaada qoppay?

TIMIRTTIYAA 48

Amˈˈee Naˈay Hayquwaappe Denddiis

Issi keettan oosettida naaˈˈu maalaalissiyaabaa!

TIMIRTTIYAA 49

Iita Kawiyaa Qaxxayettaasu

Elzzaabeela Naabuta giyo Israaˈeela asa gadiyaa wuuqqana mala a worissanawu maqettaasu! I iitatettaanne pirddaa pacaa Xoossaa Yihooway akeekiis.

TIMIRTTIYAA 50

Yihooway Yoosaafixa Maaddiis

Yihudaa asay morkke kawotettatussi yayyido wode loˈˈo kawuwaa Yoosaafixi Yihoowakko woossees.

TIMIRTTIYAA 51

Olanchaanne Guutta Naˈiyo

Israaˈeela biittaa guutta naˈiyaa ba godeessi Yihooway ba gita wolqqan oottido maalaalissiyaabaa yootawusu.

TIMIRTTIYAA 52

Tamaadan Eexxiya Yihoowa Olanchata

‘Nunaara deˈiyaageeti etaara deˈiyaageetuppe dariyoogaa’ Elssaˈa ashkkara waatidi akeekidaakko.’

TIMIRTTIYAA 53

Yoodaahe Xalatettaa

Ammanettida qeesee iita kawiyo eqettees

TIMIRTTIYAA 54

Yihooway Yoonaasabaa Danddayiis

Xoossay kiittin hananabaa yootiyaageetuppe issoy issi gita moliyan waani mitettidee? I moliyaa uluwaappe waani kiyidee? Qassi Yihooway a ay tamaarissidee?

TIMIRTTIYAA 55

Yihoowa Kiitanchay Hizqqiyaasa Naagiis

Yihudaa morkketi Yihooway ba asaa naagenna giidi yootidosona; shin eti balidosona!

TIMIRTTIYAA 56

Yoosiyaasi Xoossaa Higgiyaa Siiqees

Yoosiyaasi Yihudan kawotiyo wode ayyo layttay hosppuna; i ba asay Yihoowayyo goynnanaadan maaddees.

TIMIRTTIYAA 57

Yihooway Ermmaasi Sabbakanaadan Kiittiis

Hananabaa yootiya yelagay odidobay Yihudaa cimata hanqqetissiis.

TIMIRTTIYAA 58

Yerusalaame Katamay Xayiis

Yihudaa asay eeqatussi goynniyoogaa aggennan ixxido gishshawu, Yihooway eta aggiis.

TIMIRTTIYAA 59

Yihoowassi Azazettida Oyddu Attuma Naata

Yihudaa biitta yelaga naati Baabiloone kawo keettankka, Yihoowayyo ammanettidi deˈanawu qofaa qachidosona.

TIMIRTTIYAA 60

Merinawu Deˈana Kawotettaa

Naabukadanaxoora issi dumma aymuwaa birshshettaa Daaneeli qonccissees.

TIMIRTTIYAA 61

Eti Goynnibookkona

Sidiraaqi, Misaaqinne Abddanaagoy Baabiloone kawoy essido gita worqqaa misiliyawu goynnennan ixxidosona.

TIMIRTTIYAA 62

Issi Gita Mittan Leemisettida Kawotettaa

Naabukadanaxoori babaa aymuwan kasetidi beˈiis.

TIMIRTTIYAA 63

Godaa Bollan Xaafettidabaa

Ha erettenna xuufee xaafettidoy awudee, qassi hegaa birshshettay aybee?

TIMIRTTIYAA 64

Daaneeli Gaammotu Ollan

Daaneeli oottidoogaadan, Yihoowa ubba galla woossa!

TIMIRTTIYAA 65

Asttira Ba Asaa Ashshaasu

A hara biittaa asa, ubba qassi iyyo aawi aaya baynnabaa gidikkokka, kawiyo gidaasu.

TIMIRTTIYAA 66

Iziri Xoossaa Higgiyaa Tamaarissiis

Israaˈeelati Iziri yootiyoobaa siyi simmidi, Xoossaayyo dumma qaalaa gelidosona.

Yerusalaame Gimbbiyaa

Nahimee ba morkketi qohanawu halchidoogaa eriis. I aybissi yayyibeennee?

TIMIRTTIYAA 60

Elssaabeexa Naˈaa Yelaasu

Elssaabeexi azinay i naˈay yelettana gakkanaashin haasayana danddayennaagaa yootidoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 69

Gabreeli Mayraamo Haasayissees

I deˈuwaa laamiyaabaa i iyyo yootiis.

TIMIRTTIYAA 70

Kiitanchati Yesuusi Yelettidoogaa Odidosona

Henttanchati odettidabaa siyidi sohuwaara zaaridosona.

TIMIRTTIYAA 71

Yihooway Yesuusa Naagiis

Yesuusi hayqqanaadan iita kawoy koyiis.

TIMIRTTIYAA 72

Yelaga Yesuusa

I beeta maqidasiyan asttamaareti garamettanaadan waatidi oottidee?

TIMIRTTIYAA 73

Yohaannisi Ogiyaa Giigissiis

Yohaannisi diccidi hananabaa yootiyaagaa gidiis. I Masee yaanaagaa tamaarissees. I yootidobaa asay waatidee?

TIMIRTTIYAA 74

Yesuusi Mase Gidiis

Yohaannisi Yesuusa Xoossaa Dorssaa giidoogee woygiyoogee?

TIMIRTTIYAA 75

Dabloosi Yesuusa Paacciis

Dabloosi Yesuusa heezzutoo paacciis. Heezzu paaceti aybee? Yesuusi waatidee?

TIMIRTTIYAA 76

Yesuusi Beeta Maqidasiyaa Geeshshees

Yesuusi beeta maqidasiyaappe mehiyaa kessidi yedettidoynne miishshaa laammiyaageetu xarapheezaa aatti yeggidoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 77

Haattaa Ollaa Matan Gayttida Maccaasiyo

Samaariyaa biittaa maccaasiyaa Yesuusi o haasayissin garamettaasu. Aybissi? Yesuusi hara oossinne yootibeennabaa iyyo ay odidee?

TIMIRTTIYAA 78

Yesuusi Kawotettaa Mishiraachuwaa Sabbakees

Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuppe amaridaageeta “asa oyqqiyaageeta” gidanaadan shoobbees. Guyyeppe, i bana kaalliya 70ti mishiraachuwaa sabbakanaadan loohissees.

TIMIRTTIYAA 79

Yesuusi Maalaaliya Darobaa Oottees

Yesuusi biidosaa ubban, maaduwaa demmanawu akko yiida sahettida asaa ubbaa pattees. I ubba qassi guutta naˈiyookka hayquwaappe denttiis.

TIMIRTTIYAA 80

Yesuusi Tammanne Naaˈˈu Kiitettidaageeta Doorees

I eti ay oottanaadan dooridee? Eta sunttaa neeni hassayay?

TIMIRTTIYAA 70

Deriyaa Bolla Timirttiyaa

Yesuusi shiiqida daro asaa maaddiya timirttiyaa tamaarissees.

TIMIRTTIYAA 82

Yesuusi Ba Erissiyo Ashkkarati Waati Woossanaakko Tamaarissees

Aggennan woossanaadan ba erissiyo ashkkaratussi Yesuusi ay yootidee?

TIMIRTTIYAA 83

Yesuusi SHaˈan Qoodettiya Asaa Mizees

Ha maalaalissiyaabaappe Yihoowabaanne Yesuusabaa nuuni ay tamaariyoo?

TIMIRTTIYAA 84

Yesuusi Haattaa Bolli Hemettees

He maalaalissiyaabaa beˈido wode kiitettidaageetussi aybi siyettidaakko qoppana danddayay?

TIMIRTTIYAA 85

Yesuusi Sambbata Gallassi Pattees

I oottiyooban ubba asay ufayttennay aybissee?

Yesuusi Alˈˈaazara Hayquwaappe Denttees

Mayraama yeekkiyoogaa Yesuusi beˈidi, ikka yeekkiyoogaa doommees. SHin eta afuttay sohuwaara ufayssawu laamettana.

TIMIRTTIYAA 87

Yesuusawu Wurssetta Kahuwaa

Yesuusi ba kiittidoogeetuura godaa kawuwaa bonchido wode, keehi koshshiyoobaa tamaarissiis.

TIMIRTTIYAA 88

Yesuusi Oyqqettiis

Bisuwaanne dullaa oyqqida keehi daro asay Yesuusa oyqqanaadan Geetesemaane ataakiltte sohuwaa Yihudaa Asqqorootu eta kaalettees.

TIMIRTTIYAA 89

PHeexiroosi Yesuusa Kaddees

Qayaafa dirssa giddon shilootan aybi hanidee? Son Yesuusa bolli aybi gakkidee?

TIMIRTTIYAA 90

Yesuusi Golggottan Hayqqees

PHilaaxoosi Yesuusa woranaadan azazidoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 91

Yesuusi Hayquwaappe Denddiis

Yesuusa worido gallassaappe kaalliya gallasatun hanida maalaaliyaabati aybee?

TIMIRTTIYAA 92

Yesuusi Moliyaa Oyqqiyaageetussi Qoncciis

Eti siyanaadan i ay oottii?

TIMIRTTIYAA 93

Yesuusi Simmidi Saluwaa Bees

SHin baanaappe kase, i ba erissiyo ashkkarata keehi gitabaa azaziis.

TIMIRTTIYAA 94

Erissiyo Ashkkarati Geeshsha Ayyaanaa Ekkidosona

Geeshsha ayyaanay maalaaliya ayba wolqqaa etawu immidee?

TIMIRTTIYAA 95

Eta Aybinne Diggibeenna

Yesuusa worida, haymaanootiyaa kaalettiya asati haˈˈi i erissiyo ashkkarata sirphi oottanawu maloosona. SHin danddayokkona.

TIMIRTTIYAA 96

Yesuusi Saaˈoola Doorees

Saaˈooli Kiristtaanetussi iita morkke, shin hegee laamettana hanees.

TIMIRTTIYAA 97

Qornneliyoosi Geeshsha Ayyaanaa Ekkees

Ayhuda gidenna bitaniyaa soo Xoossay PHeexiroosa kiittidoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 98

Kiristtaane Ammanoy Daro Biittaa Gakkiis

Kiitettida PHawuloosinne misoonaawe gididi aara oottiyaageeti haaho biittan sabbakiyoogaa doommidosona.

TIMIRTTIYAA 99

Qasho Keettaa Naagiyaagee Tumaa Tamaariis

Ha taarikee Daydanttaara, biitta qaattaaranne bisuwaara gayttidabaa ay yootii?

TIMIRTTIYAA 100

PHawuloosanne Ximootiyoosa

Naaˈˈu laggeti daro layttawu issippe oottidosona.

TIMIRTTIYAA 101

PHawuloosa Roome Yeddiis

Ogiyan qohiyaabay kummikkonne, he metoy kiitettidaagee kaseegaadan beennaadan diggibeenna.

TIMIRTTIYAA 102

Yohaannisi Beˈido Ajjuutaa

Yesuusi Yohaannisi sinttappe hanana daro ajjuutaa beˈanaadan oottiis.

TIMIRTTIYAA 103

“Ne Kawotettai Yo”

Xoossaa Kawotettay saˈan deˈuwaa waati laammanaakko Yohaannisa Ajjuutay qonccissees.