Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHAAHO 8

Worddo Haymaanootiyaappe Haakka; Tumu Haymaanootiyaa Kaalla

Worddo Haymaanootiyaappe Haakka; Tumu Haymaanootiyaa Kaalla

1. Goynuwaa xeelliyaagan, ha wodiyan asau ayba dooroy shiiqii?

YESUUSI: “Ta bagga gidenna urai tabaa ixxees” yaagiis. (Maatiyoosa 12:30) Nuuni Yihoowa bagga; hegaadan gidana xayikko Seexaanaa bagga. Daro asay Xoossay ufayttiyo ogiyan au oottiyaabadan qoppees; shin Seexaanay ‘saˈa ubbaa balettiyoogaa’ Geeshsha Maxaafay yootees. (Ajjuutaa 12:9) Miilooniyan qoodettiya asay Xoossau goynniyoogaadan ammanees; shin eti tumuppe Seexaanaa Dabloosassi oottiiddi deˈoosona! Ha wodiyan asau naaˈˈaappe issuwaa dooriyo dooroy shiiqees: Eti “tumaa Xoossau” Yihoowau oottana bessees; woykko ‘wordduwaa aawau’ Seexaanau oottana bessees.—Mazamure 31:5; Yohaannisa 8:44.

Worddo Haymaanootiyaappe Kiya

2. Asay Yihoowayyo goynnennaadan oottanau Seexaanay goˈettiyo ogetuppe issoy aybee?

2 Yihoowayyo oottanau kuuyiyoogee, Xoossaa ufayssiya eratetta dooro. SHin Seexaanay Xoossau oottiya uran ufayttenna; hegaadan oottiyaageetu bolli i metuwaa gattees. I hegaa oottiyo issi ogee, haratuppe, ubba laggetuppenne so asaappe qilliiccee woy ixoy gakkanaadan oottiyoogaana. Yesuusi: “Asassi morkketi a so asata gidana” yaagiis.—Maatiyoosa 10:36.

3. Ne soo asay woy ne laggeti neeni Xoossau goynniyoogaa eqettiyaaba gidikko, ay oottuutee?

3 Hegaa malabay ne bolli gakkiyaakko, neeni oottanabay aybee? Daro asay ba goynniyo ogee likke gidennaagaa erees; gidikkokka, appe kiyanau koyenna. Hegaadan oottiyoogee so asau ammanettennaagaa gidiyoogaadan qoppees. Hegee bessiyaabee? Ne soo asaappe issoy jallissiya xaliyaa goˈettiyoogaa eriyaaba gidikko, hegee a qohiyoogaa akeekissikkii?  Neeni aara jallissiya xaliyaa goˈettakka; goˈettayiyye?

4. Yaasu ba wodiyan deˈiya goynuwaa xeelliyaagan Israaˈeelatuyyo woygidee?

4 Mayzza aawati haymaanootiyaara gayttidaagan kaallido bala oosuwaanne meeziyaa Israaˈeeleti agganaadan Yaasu minttettiis. I: “Ha77ikka GODAAYYO yayyite; tumu wozanaappe ammanettidi ayyo goinnite. Intte maizza aawati Efiraaxiisa SHaafaappe hefinttaaninne Gibxxen goinnido allaga xoossata wora olidi, GODAAYYO goinnite” yaagiis. (Yaasa 24:14) Yaasu Xoossaayyo ammanettiis; Yihoowaykka a anjjiis. Nuuni Yihoowayyo ammanettiyaageeta gidikko, i nunakka anjjana.—2 Sameela 22:26.

Worddo Haymaanootiyan Goˈettiyoobata Xayssa

5. Iita ayyaanaa qohuwaappe naagoosona giyoobata nuuni xayssana koshshiyoy aybissee?

5 Worddo haymaanootiyaappe kiyiyoogaa giyoogee, iita ayyaanaa qohuwaappe naagettanau goˈettiyo kitaabaa, migiduwaa, sagaayuwaanne hegaa malabaa nuuni xayssana koshshees giyoogaa. Hegee nuuni Yihoowan kumetta hanotan ammanettiyoogaa bessiyo gishshau, keehippe koshshiyaaba.

6. Beni wode Kiristtaaneti bantta kaayiyo maxaafata waatidonaa?

6 Beni wode Kiristtaanetuppe issoti issoti tumu haymaanootiyaa kaallanau qofaa qachido wode oottidobaa qoppa. Geeshsha Maxaafay: “Bitiyaageetuppe daroti bantta maxaafata shiishshidi, asaa ubbaa sinttan xuuggidosona” yaagees.—Oosuwaa 19:19.

7. Daydanttati nuna metiyaaba gidikko, ay oottana danddayiyoo?

7 Kase shareechiya, bitiya woy kaayiya issoti issoti Yihoowayyo oottiyoogaa doommiyo wode, daydanttati eta metana danddayoosona. Hegaa malabay ne bolli gakkiyaaba gidikko, Yihoowa sunttaa xeesiyoogan ne qaalaa xoqqu oottada woossa. I nena maaddana.—Leemiso 18:10; Yaaqooba 4:7.

8. Worddo haymaanootiyan goˈettiyo eeqaanne misiliyaa Kiristtaaneti aybidan xeelliyoonaa?

8 Yihoowayyo oottanau koyiyaageeti worddo haymaanootiyaa eeqaynne misilee aybinne banttau deˈanaadan oottokkona woy an goˈettokkona. Tumu Kiristtaaneti ‘ammaniyoogan deˈoosonappe attin, beˈiyoogan deˈokkona.’ (2 Qoronttoosa 5:7) Eti goynuwan ayba misilenne goˈettennaadan diggiya Xoossaa higgiyaa bonchoosona.—Kessaabaa 20:4, 5.

Yihoowa Asaara Issippetettaa Medha

9. Aadhida erancha gidanau Geeshsha Maxaafay immiyo zoree aybee?

9 Geeshsha Maxaafay: “Aadhdhida eranchcha asatuura hemettiya asi aadhdhida eranchcha gidees” yaagees. (Leemiso 13:20) Nuuni aadhida erancha gidanau koyiyaaba gidikko, Yihoowa Markkatuura hemettana woykko issippetettaa medhana koshshees. Eti deˈuwau efiya ogiyan hemettiyaageeta.—Maatiyoosa 7:14.

10. Neeni Xoossaayyo oottanaadan Yihoowa Markkati waatidi maaddana danddayiyoonaa?

10 Yihoowa Markkati asau tumuppe qoppoosona. Eta oosoy merinaa deˈuwau kaalettiya Geeshsha Maxaafaa tumaa akeekanaadan ashkke asaa maaddiyoogaa. Eti nena miishsha qanxxissennan Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogan maaddana danddayoosona. Eti ne oyshaa zaaranaunne Geeshsha Maxaafaa eraa neeni oosuwan peeshshiyo ogiyaa bessanau danddayoosona.—Yohaannisa 17:3.

11. Kiristtaane shiiqoti nena waatidi maaddiyoonaa?

11 Eti darotoo Kawotettaa Addaraashshan shiiqiyo shiiquwan, Yihoowa ogiyaabaa gujjada tamaarana danddayaasa. Yaatiyoogan, tumu haymaanootiyaa kaallanau neessi deˈiya koshshay minnees. Harati Geeshsha Maxaafaa tumaa eranaadan maaddanaayyo loohissuwaakka demmaasa.—Ibraawe 10:24, 25.

12. Neeni Xoossaayyo oottanaadan woosay waatidi maaddana danddayii?

12 Neeni Yihoowabaanne a halchuwaabaa era era biyo wode, a siiqo ogeta loyttada akeekananne keehippe nashshana danddayaasa. A ufayssiyaabaa oottanaunne a ufayssennabaappe haakkanau koyiyoogan neeni dichaa  bessana koshshees. Suurebaa oottanaunne iitabaappe haakkanau maaddanaadan, Yihoowakko woosan shiiqana danddayiyoogaakka hassaya.—1 Qoronttoosa 6:9, 10; Piliphphisiyuusa 4:6.

Neeni tumu goynuwaa waata goynnana danddayay?

13. Neeni Yihoowa waatada ufayssana danddayay?

13 Takkada, neeni ayyaanaaban dicca diccada biyo wode, ne huuphiyaa geppada, xammaqettida Yihoowa Markka gidana bessiyoogaa neeni akeekanaagau siree baawa. Neeni Yihoowa Markkatudan haniyoogan, Yihoowa ufayssana danddayaasa. (Leemiso 27:11) Xoossay: “Taani eta giddon de7ananne eta giddon hemetettana. Taani eta Xoossaa gidana; qassi etikka ta asata gidana” giido ufayttiya asatuppe neeni issuwaa gidana danddayaasa.—2 Qoronttoosa 6:16.