Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Doomettaa

Doomettaa

UBBAA DANDDAYIYA XOOSSAY saluwaanne saˈaa Godaa. Nu haˈˈi deˈoynne sinttanaa deˈoy baasettidoy aana. Ayyo woytiyoonne qaxxayiyo wolqqay deˈees. Deˈuwaa immiyoonne xayssiyo wolqqay au deˈees. Nuuni a ufayssiyaaba gidikko, loˈˈobaa demmana; a ufayssennaba gidikko, nuna iitabay gakkana. Nu goynoy a ufayssiyaaba gidiyoogee keehippe koshshiyaaba!

Asay daro qommo goynuwaa goynnees. Haymaanootee ogiyan leemisettidaba gidikko, ubba haymaanootee kaalliyo ogee Xoossaa ufayssii? CHii, ubbay ufayssenna. Xoossay kiittin hananabaa yootiya Yesuusi, naaˈˈu oge xallay deˈiyoogaa yootiis. I hagaadan giis: “Un77o penggiyaara gelite. Aissi giikko, bashshau efiya penggee aaho; ogeekka woggaa. Hegaara geliya asaikka daro. Aissi giikko, de7uwau efiya penggee un77o; ogeekka xuntta. Qassi hegaara biya asatikka amaridaageeta.”—Maatiyoosa 7:13, 14.

Haymaanootee naaˈˈan shaahettees: issoy deˈuwau kaalettees; haray qassi bashshau kaalettees. Ha brooshuree giigido halchoy merinaa deˈuwau kaalettiya ogiyaa neeni demmanaadan maaddanaassa.