Merinaa Deˈuwawu Efiya Ogiyaa​—Neeni Demmadii?

Haymaanootee naaˈˈan shaahettees: issoy deˈuwaa demissees; haray qassi bashshawu kaalettees. Ha maxeetee merinaa deˈuwawu kaalettiya ogiyaa neeni demmanaadan maaddana danddayees.

Doomettaa

Ubbaa Danddayiya Xoossay nu haˈˈi deˈuwawunne sinttanaa deˈuwawu denddo. Hegaa gishshawu, nu goynoy A ufayssiyaaba gidiyoogee keehippe koshshiyaaba!

SHAAHO 1

Tumaa Tamaarissiyay Ubba Haymaanootee?

Haymaanootiyaa kaalliya asawu dumma dumma ammanoy deees. He ubbawu tumay denddo gidana danddayii?

SHAAHO 2

Xoossaabaa Tumaa Waata Erana Danddayay?

Asay haymaanootiyaabaa tumaa xeelliyaagan maayettidi giigissido maaray deˈii?

SHAAHO 3

Ayyaana Alamiyan Deˈiyay Oonee Oonee?

Ayyaanaara gayttida woga ammanoy Afirkkan deˈiya haymaanooteta keehippe qohiis. SHin he ammanoy tumee? Geeshsha Maxaafay zaaruwaa qonccissees.

SHAAHO 4

Nu Mayzza Aawati Awan Deˈiyoonaa?

Daro asay hayqoy deˈuwawu wurssetta gidennan, hara alamiyan deˈanawu pinttiyaabadan ammanees. Geeshsha Maxaafay woygii?

SHAAHO 5

Kaayuwaa, Bitaanne Goromootiyaa Xeelliyaagan Tumaa

Ayyaanati wolqqaamanne qohiyaageeta gidikkonne nuuni eta yayyana bessenna

SHAAHO 6

Ubba Haymaanootee Xoossaa Ufayssii?

Issi issi asay ubba haymaanootee Xoossaa ufayssees giidi qoppees. Geeshsha Maxaafay tumuppe tamaarissiyoobay hagee?

SHAAHO 7

Tumu Haymaanootiyaa Kaalliyaageeti Oonee?

Xoossaa sheniyaa oottiiddi deˈiyaageeti oonakko eranaadan Geeshsha Maxaafay nena maaddana danddayees.

SHAAHO 8

Worddo Haymaanootiyaappe Haakka; Tumu Haymaanootiyaa Kaalla

Yesuusi: “Ta bagga gidenna urai tabaa ixxees” yaagiis. Neeni oossi exatiyaakko waata bessana danddayay?

SHAAHO 9

Tumu Haymaanootee Nena Merinau Goˈana Danddayees!

Neeni Yihoowa goynnikko, haˈˈikka sinttappekka I nena anjjana.