Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

GUJO TIMIRTTIYAA

Si'oolee Aybee?

Si'oolee Aybee?

GEESHSHA MAXAAFAY koyro xaafettido doonatun, shii'ohil geetettiya Ibraysxxe qaalaanne heydes geetettiya Giriike qaalaa 70ppe dariya keenaa go'ettiis. Naa''u qaalatikka hayquwaara gayttidaageeta. Issi isssi Geeshsha Maxaafaa birshshettati he qaalata “duufuwaa,” “si'ooliyaa” woykko “ollaa” yaagidi birshshidosona. Gidoppe attin, ha Ibraysxxenne Giriike qaalatu suure qofaa oyqqida qaali daro doonatun baawa. Hegaa gishshau, Ooratta Alamiyaa Birshshettay, “Sheol” nne “Hades” yaagiya qaalata go'ettees. Ha qaalatu birshshettay tumuppe aybee? Geeshsha Maxaafay Eta dumma dumma sohuwan waatidi go'ettiyaakko ane be'oos.

Eranchchaa 9:10y: “Neeni baanasan duufuwan [“si'ooliyan,” NW] oosoi, woikko halchchoi, woikko eri, woikko aadhdhida eratetti baawa” yaagees. Hegaa giyo wode si'oolee nuuni siiqiyo issi ura moogana danddayiyoosa, woykko duufo ollaa malaatees yaagiyoogee? CHii. Geeshsha Maxaafay issi uri moogettido sohuwaa malaatanau, shii'ohil woykko heydes giyo qaalata gidennan Ibraysxxenne Giriike qaalata harata go'ettees. (Doomettaabaa 23:7-9; Maatiyoosa 28:1) Geeshsha Maxaafay, “si'ooliyaa” giya qaalaa so asaa makkaanaa gidin, daro asaa ahaa issippe shiishshidi moogiyo sohuwaakka gidin, malaatanau go'ettenna.—Doomettaabaa 49:30, 31.

Yaatin, “Si'oole” yaagiyo qaalay ay malaatii? Xoossaa Qaalay, “Si'oole” giyo qaalay, daro asaa moogo sohoppekka keehi aadhdhiyaabaa malaatiyoogaa bessees. Leemisuwau, Isiyaasa 5:14y “Duufoi [Si'oolee] ba gomppaa aassees; ba doonaakka zawi bainnaagaa hanggees” yaagees. Si'oolee hanno gakkanau hayqqida daro asaa mittiis gaanau danddayiyaaba gidikkonne, i awudenne haraa gujjanau namisettees. (Leemiso 30:15, 16) Amarida asa xallay moogettana danddayiyo, asa moogiyo sohoppe dummatiya ogiyan, ‘haiqoy [“si'oolee,” NW] kalli erenna.’ (Leemiso 27:20) Si'oolee awudenne kumenna. Ayyo hanna zawa giyoobi baawa. Hegaa gishshau, Si'oolee asay moogettiyo issi erettida soho gidenna. Hegaappe, i daro asay hayqqidi xiskkuwan de'iyoogaa malaatiya asaa naatu ubbaa duufuwaa.

Geeshsha Maxaafay dendduwaabaa tamaarissiyoobay, “Si'oole” giyo qaalaa nuuni loytti akeekanaadan maaddees. Xoossaa Qaalay, Si'oole giyo qaalaa dendduwaa demmana danddayiyo hayquwaara gattidi yootees.* (Iyyooba 14:13; Oosuwaa 2:31; Ajjuutaa 20:13) Xoossaa Qaalay Si'ooliyan de'iyaageeti Yihoowayyo haggaazidaageetu xalla gidennan, ayyo haggaazibeenna darota gujjiyoogaakka bessees. (Doomettaabaa 37:35; Mazamure 55:15) Hegaa gishshau, Geeshsha Maxaafay “worddoikka xilloikka haiquwaappe denddana” yaagidi tamaarissees.—Oosuwaa 24:15.


*  Hegaappe dummatiya ogiyan, hayqqidaageetuppe dendduwaa demmennaageeti de'iyoy, Si'ooliyan gidennan “Gaannabiyan” gidiyoogee odettiis. (Maatiyoosa 5:30; 10:28; 23:33) Gaannabeekka Si'ooliyaadan soho gidennan, merinaa xayuwau leemiso.

← Geeddarssiyo qofaa xeella