Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

GUJO TIMIRTTIYAA

Godaa Kahuwaa —Xoossaa Bonchchissiya Baalaa

Godaa Kahuwaa —Xoossaa Bonchchissiya Baalaa

KIRISTTAANETI Kiristtoosa hayquwaa Hassayiyo Baalaa bonchchana mala azazettidosona. Ha baalay “Godaa kahuwaa” geetettidikka xeesettees. (1 Qoronttoosa 11:20) He baalay keehi koshshiyaaba gididoy aybissee? I awude bonchettanau, qassi waanidi bonchchettanau bessii?

Yesuus Kiristtoosi 33n K.Y.S., Ayhudatu Paasikaa baalaa bonchchiyo qammi ha baalaa essiis. Paasikay, Ayhudatu aginaa Niisaane 14tta gallassan, layttan issitoo bonchchettiya baala. Niisaane aginay doommiyoy, laappuniyan aginay xeeriyo wodiyaana. Ayhudati hegaappe 14u gallassaa qoodidi, away wulliyo wode Paasikaa bonchchoosona.

Yesuusi Paasikaa ba kiitettidaageetuura bonchchiis; hegaappe Asqqorootu Yihudaa yeddi simmidi, Godaa Kahuwaa essiis. He kahoy Ayhudatu Paasikaa baalaa sohuwan eqqiis; hegaa gishshau, layttan issitoo xalla bonchchettana bessees.

Maatiyoosa Wonggeliyaa Mishiraachchoy hanotaa: “Yesuusi oittaa ekkidi, Xoossaa galatiis; he oittaa menttidi, ba erissiyo ashkkaratuyyo immiiddi, ‘Heite; miite; hagee ta ashuwaa’ yaagiis. Burccukkuwaa ekkidi, Xoossaa galatiis. Etau immiiddi, ‘Ubbai hagaappe uyite; aissi giikko, hagee daro asaa nagarai atto geetettana gishshau gukkiya ta suuttaa; ta suuttai ooratta maachchaa’” yaagidi qonccissees.—Maatiyoosa 26:26-28.

Issi issi asati, Yesuusi oyttaa ba ashuwau, woyniyaa eessaa qassi ba suuttau laammidobadan ammanoosona. Gidikkonne, Yesuusi he oyttaa immiyo wode, a bollaappe paccidabi baawa. Yesuusi kiittidoogeeti tumukka a ashuwaa miidonaa, qassi a suuttaa uyidonaa? CHii, hegee asa miyoogaa gidiyoonne Xoossaa higgiyaa kanttiyooba gidiyo gishshau, hegaadan oottibookkona. (Doomettaabaa 9:3, 4; Wogaabaa 17:10) Luqaasa 22:20y bessiyoogaadan Yesuusi: “Hagee inttessi gukkiya ta suuttan maacettida ooratta maachchaa” yaagiis. “Ooratta maachchaa” gididay ba huuphe he burccukkoyiyye? Maachchay maayeetido yohoppe attin, ayfen beettiyaaba gidenna gishshau, hegaadaana gidana danddayenna.

Oyttaanne woyne eessaa

Yaatiyo gishshau, oyttaynne woyne eessay naa''aykka leemiso. Oyttay polo gidida Yesuusa bollaa leemiso. Yesuusi Paasikaa kahuwaappe attida oyttaa go'ettiis. Oyttay ayba irshshoynne baynnan uuketteeiis. (Kessaabaa 12:8,18) Geeshsha Maxaafan irshshoy nagaraa woykko moorobaa leemiso. Yaatiyo gishshau, oyttay Yesuusi yarshshido polo gidida a bollaa leemiso. A bollay nagari baynnaagaa.—Maatiyoosa 16:11, 12; 1 Qoronttoosa 5:6, 7; 1 PHeexiroosa 2:22; 1 Yohaannisa 2:1, 2.

Zo'o woynee Yesuusa suuttaa leemiso. He suuttay ooratta maachchaa tumayiis. Yesuusi ba suuttay “nagarai atto geetettana gishshau” gukkidoogaa yootiis. Hegan asaa naati Xoossaa xeelan geeshsha gididi, Yihoowaara ooratta maachchaa maacettana danddayoosona. (Ibraawe 9:14; 10:16, 17) Ha maachchay 144,000u ammanettida Kiristtaanetussi saluwaa biyoogee danddayettiyaaba gidanaadan maaddiis. Yan eti kawonne qeese gididi, asa ubbau anjjuwaa ehiyaabaa oottana.—Doomettaabaa 22:18; Ermmaasa 31:31-33; 1 PHeexiroosa 2:9; Ajjuutaa 5:9, 10; 14:1-3.

He baalan, Yesuusa ashuwaanne suuttaa malaatiyaabata ekkana bessiyaageeti oonee? Ooratta maachchaa maacettidaageeta xalaala gidiyoogee erettidaba. Hegaa giyo wode, oyttaanne woyniyaa ekkanau bessiyaageeti, saluwaa baana hidootay de'iyoogeetu xalaala. Hegaa mala asati saluwan kawo gidanau doorettidoogaa etassi Xoossay ba geeshsha ayyaanaa baggaara qonccissees. (Roome 8:16) Eti Yesuusaarakka Kawotettaa maachchaa maacettidosona.—Luqaasa 22:29.

Sa'an Gannatiyan de'ana hidootay de'iyoogeeta xeelliyaagaanishin, woygana danddayettii? Eti Yesuusa azazuwaa naagidi, Godaa kahuwaa bessiya ogiyan bonchchoosona; shin Yesuusa ashuwaanne suuttaa malaatiyaabata ekkokkona. Yihoowa Markkati Godaa Kahuwaa layttan issitoo, Niisaane 14n away wulli simmin bonchchoosona. Alamiyaa yuushuwan amarida sha'an qoodettiyaageetu xalaalay saluwaa baanau hidootiyaageeta gidikkonne, ha baalay ubba Kiristtaanetussikka daro al''oba. Hegee, Xoossaa Yihoowaynne Yesuus Kiristtoosi bessido aara laggettiyaabi baynna siiquwaabaa, ubbay qoppana danddayiyo wode.—Yohaannisa 3:16.

← Geeddarssiyo qofaa xeella