Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 111: Xiskkida Na'aa

Taarike 111: Xiskkida Na'aa

POORA mati! La aybi kiyidee? Ha sa'an zin''ida na'ay keehippe qohettideeshsha? Be'a! sooppe kiyiiddi de'iya asatuppe issoy PHauloosa! Ximootiyoosakka hegan be'ay? Na'ay maskkootiyaappe kunddideeyye?

PHauloosi Euxikoosa hayquwaappe denttanau yees

Ee, hanidabay hegaa. PHauloosi hagan Xiro'aadan de'iya erissiyo ashkkatussi qaalaa yootiiddi de'ees. I wonttetta gallassi markkabiyan baana koshshiyo gishshau, adussa wodiyaassi eta be'ennaagaa eriis. Yaatiyo gishshau, i qaalaa yootiiddi qammaappe usuppun saate gakkanaashin takkiis.

Euxikoosa geetettiya ha na'ay maskkootiyaa bolli uttosan xiskkiis. I heezzantta pooqiyaappe duge sa'an maskkootiyaara kare kunddiis! Yaatiyo gishshau, asay hegaa keenaa ayssi dagammidaakko ha''i erana danddayaasa. Asay na'aa denttiyo wode, eti hirggidoogaadan haniis. Na'ay hayqqiis!

PHauloosi na'ay hayqqidoogaa eridi a bolli zin''idi, a qoommiis. Hegaappe i: ‘Hirggoppite; aykko baawa; i saro!’ yaagiis. Ee, na'ay saro! Hegee maalaalissiyaaba! PHauloosi a hayquwaappe denttiis! Asay ubbay ufayssan poocu giis.

Eti ubbay simmidi pooqiyaa pude kiyidi qumaa miidosona. PHauloosi wonttana gakkanaashin qaalaa yootiiddi takkiis. SHin Euxikoosi simmidi xiskkibeennaagaa siree baynnan erana danddayaasa! Hegaappe PHauloosi, Ximootiyoosinne etaara biyaageeti markkabiyan gelidosona. Eti au biiddi de'iyaakko eray?

PHauloosi ba heezzantto sabbakuwaa hemetaa biron wurssidi soo simmiiddi de'ees. Ha hemetan PHauloosi Efisoona katamaa xallan heezzu laytti uttiis. Yaatiyo gishshau, ha hemetay a naa''antto hemetaappekka aduqqees.

Markkabee Xiro'aadappe denddi biidi, Miliixen guutta wodiyaassi shemppiis. He sohuwaappe Efisooni guutta kilo meetiriyaa haakkiyo gishshau, PHauloosi gubaa'iya cimati wurssetta wodiyau banaara gayttidi haasayanaadan, Miliixe yana mala etau kiitaa yeddiis. Hegaappe guyyiyan, markkabee biyo saate gakkin, PHauloosi biyoogaa be'idi, eti ay keena azzanidonaashsha!

Markkabee wurssettan Qiisaariyaa simmiis. PHauloosi yan Piliphphoosa giyo erissiyo ashkkaraa son shemppidaashin, Agaaboosa giyo hananabaa yootiya bitanee, PHauloosa naagettanaadan zoriis. I, PHauloosi Yerusalaame biyo wode qashettanaagaa yootiis. Hanidabaykka tumuppe hegaa. Hegaappe, PHauloosi naa''u layttaa Qiisaariyan qashettoogaappe guyyiyan, Roome haariya Qeesaara sinttan shilootan eqqanau Roome kiitettiis. I Roome biishin, aybi hanidaakko ane be'oos.

Oosuwaa shemppuwaa 19ppe biidi 26 gakkanaashin.Oyshata

 • Misiliyan be'iyoogaadan, sa'an zin''ida na'ay oonee? I waanidee?
 • Na'ay hayqqidoogaa be'idi, PHauloosi ay oottidee?
 • PHauloosi, Ximootiyoosinne hara etaara de'iyaageeti au biiddi de'iyoonaa? Eti Miliixen shemppidaashin aybi hanidee?
 • Hananabaa yootiya Agaaboosi PHauloosassi ay yootidee? He hananabaa yootiyaagee odidoogaadan aybi hanidee?

Gujo oyshata

 • Oosuwaa 20:7-38 nabbaba.

  Oosuwaa 20:26, 27n de'iya PHauloosa qaalaadan, nuuni waanidi ubba asaa suuttan achchettennaageeta gididi de'ana danddayiyoo? (Hizqqeela 33:8; Oosuwaa 18:6, 7)

  Gubaa'e cimati tamaarissiiddi ‘ammanettiya de'oy beettiyo timirttiyaara giigiya qaalaa mintti oyqqanau’ ayssi koshshidee? (Oosuwaa 20:17, 29, 30; Tiitu 1:7-9; 2 Ximootiyoosa 1:13)

 • Oosuwaa 26:24-32 nabbaba.

  PHauloosi Roome biitta asa gidiyo maataa, Yesuusappe imettida sabbakiyo oosuwaa polanau waati go'ettidee? (Oosuwaa 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luqaasa 21:12, 13)