Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 110: PHauloosa Maaddiyoogaa Doommida Ximootiyoosa

Taarike 110: PHauloosa Maaddiyoogaa Doommida Ximootiyoosa

KIITETTIDA PHauloosaara eqqida, neeni be'iyo ha wodallay Ximootiyoosa. Ximootiyoosi bantta soo asaara Lisxxiran de'ees. A aayee sunttay Euniiqo; qassi a aayee aayee sunttay Loydo.

PHauloosi Lisxxira yiishin hagee assi heezzantto. PHauloosinne Barnnaabaasi ha sohuwaa sabbakanau koyro yiidoy, issi laytta gidiya wodeppe kase. Ha''i qassi PHauloosi ba laggiyaa Sillaaseera simmidi yiis.

Ximootiyoosanne PHauloosa

PHauloosi Ximootiyoosayyo woygiiddi de'iyaakko eray? I: ‘Tanaaranne Sillaaseera buutee? Haaho biittan de'iya asaassi nuuni sabbakiyo wode, neeni nuna maaddana’ yaagiis.

Ximootiyoosi: ‘Ee, taani baana’ yaagidi zaariis. Hegaa gishshau, hegaappe simmidi, Ximootiyoosi sohuwaara bantta soo asaa aggidi PHauloosaaranne Sillaaseera biis. SHin nuuni eta buussaabaa tamaaranaappe kase, PHauloosa bolli aybi gakkidaakko ane be'oos. I Damasqqo biishin ogiyan, Yesuusi assi qonccoosappe 17n laytta heera gidiis.

PHauloosi Damasqqo biidoy Yesuusi erissiyo ashkkarata qohanaassa gidiyoogaa hassaya; shin ha''i i ba huuphe Yesuusi erissiyo ashkkara! Takkidi amarida morkketi Yesuusabaa i tamaarissiyoogaa dosibeenna gishshau, PHauloosa woranau koyidosona. SHin erissiyo ashkkarati PHauloosi baqatanaadan maaddidosona. Eti a keeshiyan yeggidi katamaa dirssaa gimbbiyaa bollaara duge wottidosona.

Hegaappe guyyiyan, PHauloosi sabbakanau Anxxookiyaa biis. Yesuusa kaalliyaageeti Kiristtaane geetettidi koyro xeegettidoy he sohuwaana. Hegaappe, PHauloosinne Barnnaabaasi sabbakanau Anxxookiyaappe haahosan de'iya biittata kiitettidosona. Eti biido katamatuppe issoy, Ximootiyoosi de'iyo Lisxxira katamaa.

Ha''i issi laytta gidiyaagaappe guyyiyan, PHauloosi zaarettidi Lisxxira yiis. Ximootiyoosi PHauloosaaranne Sillaaseera biido wode, eti au biidaakko eray? Karttaa xeella; yaatin he sohotuppe amaridaageeta ane tamaarana.

Koyro eti biidoy, matasan de'iya Iqooniyoone; hegaappe Anxxookiyaa geetettiya katamaa biidosona. Hegaappe guyiyan, Xiro'aada gakkanau biidosona; hegaappe Piliphphisiyuusa, Tasalonqqenne Beeriyaa biidosona. Karttaa bolli Ateena be'ay? PHauloosi yan sabbakiis. Hegaappe guyyiyan eti issi layttanne baggaa Qornttoosan sabbakidosona. Wurssettan, guutta wodiyau Efisoonan takkidosona. Hegaappe, markkabiyan Qiisaariyaa simmidosona, qassi PHauloosi takkidosaa, Anxxookiyaa gakkanau biidosona.

Yaatiyo gishshau, Ximootiyoosi “mishiraachchuwaa” sabbakuwaaninne daro Kiristtaane gubaa'eta essiyoogan PHauloosa maaddiiddi, daro xeetan qoodettiya kilo meetiriyaa hemettiis. Neeni diccada Ximootiyoosaagaadan Xoossaayyo ammanettida ashkkara giduutii?

Oosuwaa 9:19-30; 11:19-26; shemppuwaa 13ppe biidi 17 gakkanaashin; 18:1-22.

Karttaa

1. Roome; 2. Maltta; 3. Beeriyaa; 4. Tasalonqqe; 5. Qoronttoosa; 6. Piliphphisiyuusa; 7. Ateena; 8. Qarxxeesa; 9. Xiro'aada; 10. Efisoona; 11. Miliixe; 12. Qolasiyaasa; 13. Anxxookiyaa; 14. Iqooniyoone; 15. Lisxxira; 16. Qophphiroosa; 17. Anxxookiyaa; 18. Qiisaariyaa; 19. Yoophphe; 20. Damasqqo; 21. Yerusalaame; 22. Gita Abbaa (Mediteraaniyaa)Oyshata

 • Misiliyan de'iya yelaga na'aa sunttay oonee? I au biittan de'ii? A aayee sunttaynne a aayee aayee sunttay oonee?
 • PHauloosi Silaaseeranne banaara sabbakanau haaho biitti baana koyiyaakkonne Ximootiyoosa oychchin, Ximootiyoosi woygidee?
 • Yesuusa kaalliyaageeti Kiristtaane geetettidi koyro xeegettido sohoy awee?
 • PHauloosi, Sillaaseenne Ximootiyoosi Lisxxirappe kiyidi, eti biido katamatuppe amaridaageeti augeetee?
 • Ximootiyoosi PHauloosa waati maaddidee? Ha wodiyan de'iya yelagati ay oyshaa banttana oychchana koshshii?

Gujo oyshata

 • Oosuwaa 9:19-30 nabbaba.

  Kiitettida PHauloosi mishiraachchuwaa gaasuwan yedetay gakkido wode, wozannaama asa gidiyoogaa waati bessidee? (Oosuwaa 9:22-25, 29, 30; Maatiyoosa 10:16)

 • Oosuwaa 11:19-26 nabbaba.

  Oosuwaa 11:19-21, 26n xaafettidi de'iya qofay, Yihoowa ayyaanay sabbako oosuwan kaalettiyaagaa gidiyoogaa waati bessii?

 • Oosuwaa 13:13-16, 42-52 nabbaba.

  Erissiyo ashkkarata yedetay gakkidaaba gidikkonne, hegee eta guyye giissibeennaagaa Oosuwaa 13:51, 52y waati bessii? (Maatiyoosa 10:14; Oosuwaa 18:6; 1 PHeexiroosa 4:14)

 • Oosuwaa 14:1-6, 19-28 nabbaba.

  Ooratta Kiristtaaneta maaddishin nuussi siyettiya koshshenna un''uwaappe woppaa demmanau, ‘eta Yihoowassi hadaraa immidosona’ yaagiya qaalay waati maaddii? (Oosuwaa 14:21-23; 20:32; Yohaannisa 6:44)

 • Oosuwaa 16:1-5 nabbaba.

  Ximootiyoosi qaxxarettanau eeno giido hanotay ‘wonggeliyaa gishshau ubbabaa oottiyoogee’ koshshiyaaba gidiyoogaa waati qonccissii? (Oosuwaa 16:3; 1 Qoronttoosa 9:23; 1 Tasalonqqe 2:8)

 • Oosuwaa 18:1-11, 18-22 nabbaba.

  Sabbako oosuwaa kaalettiyoogan Yesuusa maadoy de'iyoogaa Oosuwaa 18:9, 10y waati qonccissii? Hegee ha wodiyan nuussi ay minttettuwaa immii? (Maatiyoosa 28:20)