Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 103: Gordda De'iya Kifiliyaa Geliis

Taarike 103: Gordda De'iya Kifiliyaa Geliis

PHEEXIROOSINNE Yohaannisi Yesuusa ahay moogetto sohuwaappe biichchin, Mayraama yan barkka attaasu. A yeekkiyoogaa doommaasu. Hegaappe, a aadhdhida misiliyan nuuni be'idoogaadan, hokkada duufo giddo xeellaasu. Hegan a naa''u kiitanchchata be'aasu! Eti o: ‘Ayssi yeekkay?’ yaagidi oychchidosona.

Mayraama: ‘Ta Godaa efiichchidosona, eti a awan wottidaakkonne erikke’ yaagada zaaraasu. Hegaappe Mayraama guyye simma xeellada issi bitaniyaa be'aasu. I o: ‘Neeni koyiyoy oonne?’ yaagidi oychchiis.

Mayraama bitanee ataakilttiyaa naagiyaagaa, qassi Yesuusa ahaa geella i ekkennan aggenna yaagada qoppaasu. Hegaa gishshau a bitaniyaayyo: ‘A neeni ekkidabaa gidikko, awan wottidaakko tau yootarkkii’ yaagaasu. SHin tumuppe he bitanee Yesuusa. I Mayraama erenna bollaa mayiis. SHin i, i sunttaa xeesin, Mayraama i Yesuusa gidiyoogaa eraasu. A woxxa baada erissiyo ashkkaratussi: ‘Taani Godaa be'aasi!’ yaagaasu.

He gallassi guuttaa takkidi, naa''u erissiyo ashkkarati Emaahusa giyo katamaa biishin, issi bitanee etaara issippe biis. Asay Yesuusa worido gishshau, he erissiyo ashkkarati keehippe azzanidosona. SHin eti ogiyan biishin, he bitanee eta minttettiya darobaa Geeshsha Maxaafaappe qonccissiis. Wurssettan, eti kattaa maanau uttido wode, erissiyo ashkkarati he bitanee Yesuusa gidiyoogaa eridosona. Hegaappe Yesuusi etappe geemmi aggin, he naa''u erissiyo ashkkarati kiitettidaageetussi abaa yootanau sohuwaara bantta yiido ogiyaara guyye simmidi Yerusalaame biidosona.

Hegee hegaadan de'ishin, Yesuusi PHeexiroosayyokka beettiis. Harati hegaa siyidi garamettidosona. Hegaappe he naa''u erissiyo ashkkarati Yerusalaame biidi kiitettidaageeta demmidosona. Yesuusi banttasikka ogiyan waanidi beettidaakko etassi yootidosona. Eti hegaa yootiiddi de'ishin, issi garamissiyaabi aybi merettidaakko eray?

Ha misiliyaa be'a. Karee gorddetti uttidabaa gidikkokka, Yesuusi he kifiliyan kiyi wodhdhiis. Erissiyo ashkkarati ayba ufayttidonaashsha! Hegee keehi ufayssiya gallassa gidennee? He wode gakkanaashin, Yesuusi ba erissiyo ashkkaratussi apputoo beettidaakko qoodana danddayay? Ichchashaa qoodadii?

Yesuusi erissiyo ashkkaratuyyo qoncciis

Kiitettida Toomaasi Yesuusi beettiyo wode etaara issippe de'enna. Yaatiyo gishshau, erissiyo ashkkarati assi: ‘Nuuni Godaa be'ida!’ yaagidosona. SHin Toomaasi i ba huuphe Yesuusa be'ennan de'iiddi, hegaa ammanennaagaa yootiis. Hegaappe hosppun gallassappe guyyiyan, erissiyo ashkkarati haranttuwaakka gorddettida kifiliyan issippe de'oosona; he wode Toomaasikka etaara de'ees. Eti qoppennan Yesuusi he kifliyan kiyi wodhdhiis. He wode Toomaasi ammaniis.

Yohaannisa 20:11-29; Luqaasa 24:13-43.Oyshata

 • Mayraama ataakilttiyaa naagiyaagaa gaada qoppido bitaniyau woygadee? SHin hegee tumuppe Yesuusa gidiyoogaa a eranaadan oottidabay aybee?
 • Naa''u erissiyo ashkkarati Emaahuusa giyo katamaa biiddi de'ishin aybi hanidee?
 • Naa''u erissiyo ashkkarati Yesuusa be'idoogaa kiitettidaageetussi yootiiddi de'ishin, garamissiyaabi aybi merettidee?
 • Yesuusi ba erissiyo ashkkaratussi aapputoo beettidee?
 • Erissiyo ashkkarati Yesuusa be'idoogaa Toomaasi siyido wode woygidee? SHin hosppun gallassappe guyyiyan aybi hanidee?

Gujo oyshata

 • Yohaannisa 20:11-29 nabbaba.

  Yesuusi Yohaannisa 20:23n yootidoogee nagaraa atto gaanau asayyo maatay de'iyoogaa bessiiyye? Qonccissa. (Mazamure 49:2, 7; Isiyaasa 55:7; 1 Ximootiyoosa 2:5, 6; 1 Yohaannisa 2:1, 2)

 • Luqaasa 24:13-43 nabbaba.

  Nu wozanay Geeshsha Maxaafaa tumaa ekkiyaagaa gidanaadan waati giigissana danddayiyoo? (Luqaasa 24:32, 33; Izira 7:10; Maatiyoosa 5:3; Oosuwaa 16:14; Ibraawe 5:11-14)