Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 95: Yesuusi Tamaarissiyo Ogiyaa

Taarike 95: Yesuusi Tamaarissiyo Ogiyaa

ISSI gallassi Yesuusi issi bitanee ba shooruwaa siiqana bessiyoogaa ayyo yootiis. Bitanee Yesuusa: ‘Ta shooroy oonee?’ yaagidi oychchiis. He bitanee ay qoppiiddi de'iyaakko Yesuusi erees. Bitanee, ba shooroti banaara ammanuwaaninne zariyan issuwaa gididaageeta giidi qoppiis. Yaatiyo gishshau, Yesuusi ayyo woygidaakko ane be'oos.

Yesuusi issi issi wode taarikiyaa yootidi tamaarissees. I ha''i oottidoykka hegaadaana. I yootidoy issi Ayhudanne issi Samaariyaa asa taarikiyaa. Daro Ayhudati Samaariyaa asaa dosennaagaa kase tamaarida. Yesuusi yootido taarikee hagaappe kaallidi de'iyaagaa:

Issi gallassi issi Ayhuda bitanee deretiya ogiyaara Yarkko wodhdhiiddi de'ees. SHin bonqqiyaageeti a bolli kiyidosona. Eti a miishshaa ekkidi, hayqqidabaa milatana gakkanaashin a shocidosona.

Hegaappe guyyiyan, issi Ayhuda qeesee he ogiyaara aadhdhiis. I he shocettida bitaniyaa be'iis. I ay oottidabaa neeyyo milatii? I ubba ogiyau hara bagga gaxaa oyqqidi hemetti aggiis. Hegaappe hara keehippe ammaniyaabaa milatiya bitanee yiis. I Leewa zare. I bitaniyaa be'idi eqqideeshsha? CHii, ikka he shocettida bitaniyaa maaddanau eqqibeenna. Qeeseenne Leewa zaree haakkidi ogiyaa duge wodhdhiyaageeta be'ana danddayaasa.

SHin shocettida bitaniyaara hagan de'iya bitaniyaa be'a. I Samaare asa. I Ayhuda bitaniyaa maaddiiddi de'ees. I bitaniyaa masunttan xaliyaa wottiiddi de'ees. Hegaappe, Ayhuda bitaniyaa, ayyo kehana gakkanaashin shemppiyo sohuwaa ekkidi biis.

SHoorodan maaddida Samaare bitaniyaa

Yesuusi taarikiyaa yooti wurssidi, bana oychchida bitaniyaa: ‘Ha heezzu asatuppe shocettida bitaniyau shoorodan haniday augaa gaada qoppay? Qeesee, Leewa zareeyye woykko Samaare bitanee?’ yaagidi oychchiis.

Bitanee: ‘Samaare bitaniyaa. I shocettida bitaniyaayyo qarettiis’ yaagidi zaariis.

Yesuusi: ‘Tumaa gaadasa. Neenikka baada haratussi i oottidoogaadan ootta’ yaagiis.

Yesuusi tamaarissiyo ogiyaa dosikkii? Geeshsha Maxaafan de'iya Yesuusi giidobata siyiyaaba gidikko, daro go''iyaabaa tamaarana danddayoos; danddayookkonii?

Luqaasa 10:25-37.Oyshata

 • Issi bitanee Yesuusa ay oychchidee? Aybissi?
 • Yesuusi tamaarissanau issitoo issitoo ay go'ettii? Ayhudatubaanne Samaaretubaa hagaappe kase ay tamaaridoo?
 • Yesuusi yootido taarikiyan, Yarkko biiddi ogiyan de'iya Ayhuda bitaniyaa bolli aybi gakkidee?
 • Issi Ayhuda qeeseenne issi Leewa zaree he ogiyaara aadhdhiiddi ay oottidonaa?
 • Misiliyan, qohettida Ayhuda bitaniyaa maaddiiddi de'iyay oonee?
 • Yesuusi taarikiyaa yooti wurssi simmidi woygidi oychchidee? Bitaneeshin woygidi zaaridee?

Gujo oyshata

 • Luqaasa 10:25-37 nabbaba.

  Yesuusi Higgiyaa loytti eriya bitaniyaa oyshaa zaari aggiyoogaappe, akeekan qoppanaadan a waati maaddidee? (Luqaasa 10:26; Maatiyoosa 16:13-16)

  Yesuusi bana ezggiyaageetussi asa coo ixxiyoogaa agganaadan leemisuwan waati tamaarissidee? (Luqaasa 10:36, 37; 18:9-14; Tiitu 1:9)