Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 93: Yesuusi Daro Asaa Miziis

Taarike 93: Yesuusi Daro Asaa Miziis

KEEHIPPE azzanttiyaabi merettiis. Xammaqiya Yohaannisa biron wori simmoosona. Kawuwaa machchiyaa Heeroodiyaada a dosukku. A, kawoy Yohaannisa qooriyaa muucissanaadan oottaasu.

Yesuusi hegaa siyidi, keehippe azzaniis. Yesuusi hegaappe barkka asi baynnasaa biis. SHin asay a kaallidi biis. Yesuusi cora asaa be'idi, etau qarettiis. Yaatiyo gishshau, Xoossaaa kawotettaabaa etassi yootiisinne eta giddoppe harggidaageetakka pattiis.

He gallassa omarssi i erissiyo ashkkarati akko yiidi: ‘Ha''i sa'ay qammiichchiis; ha sohoykka asi baynnasa. Asay matan de'iya katamata biidi, bau qumaa shammana mala yedda’ yaagidosona.

Yesuusi asaa mizees

Yesuusi: ‘Eti baanau bessenna. Etau miyoobaa intte immite’ yaagidi zaariis. Yesuusi Piliphphoosakko simmidi: ‘Ha ubba asaa mizanau gidiya quma awuppe shammana danddayiyoo?’ yaagidi oychchiis.

Piliphphoosi: ‘Asaassi huuphiyan huuphiyan qii guuttaa gattanaukka keehippe daro miishsha koshshees’ yaagiis. Hegaappe Inddiraasi: ‘Ba qumaa oyqqida ha na'aayyo ichchashu oyttaynne naa''u molee de'ees. SHin ha ubba asau hegee aynne maaddenna’ yaagiis.

Yesuusi: ‘Asaa maatan utissite’ yaagiis. Hegaappe Yesuusi qumaa gishshau Xoossaa galatidi, hegaa darosan shaakkiyoogaa doommiis. Hegaappe, erissiyo ashkkarati oyttaanne moliyaa ubba asau gishidosona. Hegan 5,000u attuma asay, hegaappe keehi dariya sha'an qoodettiya maccaasaynne naati de'oosona. Eti ubbay kallana gakkanaashin miidosona. Erissiyo ashkkarati attida xarzzaa shiishshiyo wode, 12u samppaa kumiis!

Hegaappe Yesuusi, ba erissiyo ashkkarati Galiila Abbaa pinnanau wolwoluwan gelanaadan oottiis. Qamman wolqqaama carkkoy denddidi, wolwoluwaa yaanne haanne sugiis. Erissiyo ashkkarati keehippe yayyidosona. Hegaappe qammaappe 6n saatiyan, haattaa bolli hemettiiddi etakko yiya issi asa be'idosona. Eti be'iyoobi aybakko eribeenna gishshau, yayyidi waassidosona.

Yesuusi: ‘Tanattennee; yayyoppite!’ yaagiis. Eti hegankka ammanibookkona. Yaatiyo gishshau, PHeexiroosi: ‘Godau, hagee tumu nena gidikko, taani haattaa bollaara neekko baana mala, oottaarkkii’ yaagiis. Yesuusi: ‘Haa ya!’ yaagiis. Yaagin PHeexiroosi kiyidi, haattaa bollan hemettiis! Hegaappe i yayyin, haattay a mittiyoogaa doommiis; shin Yesuusi a ashshiis.

Takkidi, Yesuusi haranttuwaakka sha'an qoodettiya asaa miziis. He wode i laappun oyttaaninne guutta qiiba moletun hegaattuwaa oottiis. Kaseegaadaankka ubbaassi gididi palahiis. Yesuusi asaayyo qoppiyo hanotay daro garamissiyaaba gidennee? I Xoossay sunttido kawo gididi haariyo wode, nuna hirggissiyabi aybinne de'enna!

Maatiyoosa 14:1-32; 15:29-38; Yohaannisa 6:1-21.Oyshata

 • Xammaqiya Yohaannisa bolli ayba azzanttiyaabi gakkidee? Hegaa gishshau, Yesuusassi aybi siyettidee?
 • Yesuusi bana kaallida cora asaa waati mizidee? Ay keena xarzzay attidee?
 • Erissiyo ashkkarati qamman ayssi yayyidonaa? PHeexiroosi waanidee?
 • Yesuusi naa''anttuwaakka sha'an qoodettiya asaa waati mizidee?
 • Yesuusi Xoossan sunttettida Kawo gididi haariyo wodee, ufayssiya wode gidanay aybissee?

Gujo oyshata

 • Maatiyoosa 14:1-32 nabbaba.

  Maatiyoosa 14:23-32n de'iya qonccissoy PHeexiroosabaa ay akeekissii?

  Geeshsha Maxaafay PHeexiroosi kayma gididoogaanne ba eesotiyo eeshshaappe laamettidoogaa waati bessii? (Maatiyoosa 14:27-30; Yohaannisa 18:10; 21:7; Oosuwaa 2:14, 37-40; 1 PHeexiroosa 5:6, 10)

 • Maatiyoosa 15:29-38 nabbaba.

  Yesuusi ba Aawaappe demmido, ashuwaassi koshshiyaabau bonchchoy de'iyoogaa waati bessidee? (Maatiyoosa 15:37; Yohaannisa 6:12; Qolasiyaasa 3:15)

 • Yohaannisa 6:1-21 nabbaba.

  Ha wodiyan de'iya Kiristtaaneti sa'aa kawotettaa bonchchiyoogan, waatidi Yesuusa leemisuwaa kaallana danddayiyoonaa? (Yohaannisa 6:15; Maatiyoosa 22:21; Roome 12:2; 13:1-4)