Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 91: Yesuusi Deriyaa Bollan Tamaarissiis

Taarike 91: Yesuusi Deriyaa Bollan Tamaarissiis

YESUUSI hagan uttidaagaa be'a. I ha ubba asaa Galiilan de'ia issi deriyaa bollan tamaarissiiddi de'ees. Akko matattidi uttidaageeti a erissiyo ashkkarata. I eta giddoppe 12ta kiitettidaageeta gidanaadan dooriis. Kiitettidaageeti Yesuusi erissiyo dumma ashkkarata. Ne eta sunttaa eray?

Yesuusi tamaarissees

Etappe Simoon PHeexiroosinne a ishaa Inddiraasi de'oosona. Qassi hara ishantti, Yaaqoobinne Yohaannisikka de'oosona. Yaaqooba geetettiya hara kiitettidaageenne Simoona geetettiya haraykka de'ees. Kiitettidaageetuppe naa''aa sunttay Yihudaa. Issoy Asqqorootu Yihudaa gidishin hara Yihuday qassi Taaddiyoosakka geetettees. Hegeetuppe harati qassi Piliphphoosanne Naatinaa'eela (Barttalamoosakka geetettees), Maatiyoosanne Toomaasa.

Samaariyaappe simmoogaappe guyyiyan, Yesuusi: ‘Saluwaa kawotettay matattiis’ yaagidi he wode koyro sabbakiyoogaa doommiis. He kawotettay aybakko eray? Hegee Xoossay ayssiyo tumu aysuwaa. He kawotettaa kawoy Yesuusa. I saluwan uttidi haarana; qassi sa'au sarotettaa ehaana. Xoossaa kawotettan kumetta sa'ay lo''iya gannate gidana.

Yesuusi hagan asaa he kawotettaabaa tamaarissiiddi de'ees. I qonccissiiddi: ‘Intte hagaadan giidi woossana bessees. Saluwan de'iya nu aawau, ne sunttay bonchchetto. Ne kawotettay yo. Ne shenee saluwan hanidoogaadan, sa'ankka hano’ yaagiis. Daro asay hegaa ‘Godaa Woosaa’ yaagidi xeegees. Harati ‘Nu Aawau’ giyo woosaa yaagoosona. Ha woosaa wurssada gaanau danddayay?

Yesuusi asay issoy issuwaara siga de'iyo ogiyaakka tamaarissiis. I: ‘Harati inttessi oottanaadan koyiyoobaa inttekka etassi oottite’ yaagiis. Hara asi neessi kehatettaa bessiyo wode dosikkii? Hegaa gishshau, Yesuusi, nuunikka hara asaassi kehatettaa bessana koshshiyoogaa yootiis. Gannate biittan ubba asay hegaadan oottiyo wode de'anaagee keehi ufayssennee?

Maatiyoosa shemppuwaa 5ppe biidi 7 gakkanaashin; 10:1-4.Oyshata

 • Misilee, Yesuusi awan tamaarissiiddi de'iyoogaa bessii? Akko matattidi uttidaageeti oonee?
 • Yesuusi kiittido 12tu sunttay oonee?
 • Yesuusi abaa sabbakido Kawotettay augee?
 • Asay ay xeelliyaagan woossanaadan Yesuusi tamaarissidee?
 • Yesuusi asay issoy issuwaara waani de'ana bessiyoogaa yootidee?

Gujo oyshata

 • Maatiyoosa 5:1-12 nabbaba.

  Nu ayyaanatettaassi koshshiyaabau akeekiyaageeta gidiyoogaa ayba ogiyan bessana danddayiyoo? (Maatiyoosa 5:3; Roome 10:13-15; 1 Ximootiyoosa 4:13, 15, 16)

 • Maatiyoosa 5:21-26 nabbaba.

  Nu ishatuura de'ya gayttotettay Yihoowaara de'ya dabbotettaa bochchana danddayiyoogaa Maatiyoosa 5:23, 24y waati qonccissii? (Maatiyoosa 6:14, 15; Mazamure 133:1; Qolasiyaasa 3:13; 1 Yohaannisa 4:20)

 • Maatiyoosa 6:1-8 nabbaba.

  Kiristtaaneti haakkana bessiyo bana xillo ootti xeelliyo issi issi ogeti augeetee? (Luqaasa 18:11, 12; 1 Qoronttoosa 4:6, 7; 2 Qoronttoosa 9:7)

 • Maatiyoosa 6:25-34 nabbaba.

  Nu ashuwaassi koshshiyaabau Yihoowan ammanettana bessiyoogaa xeelliyaagan, Yesuusi woygi tamaarissidee? (Kessaabaa 16:4; Mazamure 37:25; Piliphphisiyuusa 4:6)

 • Maatiyoosa 7:1-11 nabbaba.

  Maatiyoosa 7:5n de'ya qoncce leemisoy nuna ay tamaarissii? (Leemiso 26:12; Roome 2:1; 14:10; Yaaqooba 4:11, 12)