Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 87: Naatettan De'iya Yesuusi Beeta Maqidasiyan

Taarike 87: Naatettan De'iya Yesuusi Beeta Maqidasiyan

HA CIMA asatuura haasayiya na'aa be'a. Eti Yerusalaamen de'iya Xoossaa beeta maqidasiyan tamaarissiyaageeta. Na'ay qassi Yesuusa. I diccidi, ha''i 12u laytta na'a gidiis.

Yesuusi Xoossaabaanne Geeshsha Maxaafan xaafettidabaa darobaa eriyo gishshau, tamaarissiyaageeti keehippe garamettidosona. SHin Yooseefinne Mayraama aara hagan baynnay aybissee? Eti awan de'iyoonaa? Ane be'oos.

Yesuusi naatettan asttamaaretuura haasayees

Yooseefi layttan layttan Paasika baalaa geetettiya dumma baalaa bonchchanau ba soo asaa ekkidi Yerusalaame bees. Naazireeteppe Yerusalaame baanaagee adussa oge. Oossinne gidin qeeri kaamee baawa; qassi otobiseekka baawa. He wode etayyo hegaa malabati baawa. Asaappe daroy tohuwan hemmettees; hegaadan Yerusalaame gakkanau heezzu gallassa keenaa ekkees.

Ha''i Yooseefa soo asay corattiis. Yaatiyo gishshau, Yesuusappe kaalotiya, naagoy koshshiyo a ishanttinne michchontti amaridaageeti de'oosona. He laytti Yooseefinne Mayraama bantta naatuura he adussa ogiyaa Naazireete simmi biiddi de'oosona. Eti Yesuusi simmiiddi de'iya hara asaara de'ees yaagidi qoppidosona. SHin eti sa'ay omariyo wode shemppiyoosaa gakkidi, Yesuusa demmana danddayibookkona. Eti bantta dabbotunne laggetu giddon a koyidosona, shin etaarakka de'enna! Hegaa gishshau, eti a koyanau Yerusalaame simmidosona.

Wurssettan eti Yesuusa hagan tamaarissiyaageetuura de'iyaagaa demmidosona. I eti giyobaa siyiiddinne eta oychchiiddi de'ees. Yesuusi daro eranchcha gidiyoogaa be'idi asay ubbay garamettiis. SHin Mayraama: ‘Ta na'au, nuna ayssi hagaadan oottadii? Ne aawaynne taani nena koyiiddi daro tuggatida’ yaagaasu.

Yesuusi: ‘Tana ayssi koyidetii? Taani ta aawaa keettan de'ana bessiyoogaa ereketii?’ yaagidi zaariis.

Ee, Yesuusi Xoossaabaa tamaaranau danddayiyoosan de'iyoogaa dosees. Nuunikka hegaadan dosanau bessennee? Ba yiidosan Naazireeten de'iiddi, Yesuusi saaminttan saaminttan goynuwau shiiqiyoosaa bees. I ubbatoo loytti eziggiyo gishshau, Geeshsha Maxaafaappe darobaa tamaariis. Ane nuunikka Yesuusa milatoosinne a leemisuwaa kaalloos.

Luqaasa 2:41-52; Maatiyoosa 13:53-56.Oyshata

 • Ha misiliyan Yesuusi aappun laytta na'ee? I awan de'ii?
 • Yooseefi ba soo asaara layttan layttan ay oottii?
 • Soo biyoogaa doommido issi gallassappe guyyiyan, Yooseefinne Mayraama Yerusalaame guyye ayssi simmidonaa?
 • Yooseefinne Mayraama Yesuusa awan demmidonaa? Yan de'iya asay ayssi garamettidee?
 • Yesuusi ba aayee Mayraamissi woygidee?
 • Xoossaabaa tamaariyoogan Yesuusa waani malatana danddayiyoo?

Gujo oyshata

 • Luqaasa 2:41-52 nabbaba.

  Layttan layttan bonchchettiya baalan beettanaadan Higgee azaziyoy attuma asaa xalla gidikkonne, yelidaageeti Yooseefappenne Mayraamippe ay lo''o leemisuwaa demmiyoonaa? (Luqaasa 2:41; Zaarettido Wogaa 16:16; 31:12; Leemiso 22:6)

  Ha wodiyan de'iya yelagati banttana yelidaageetussi azazettanaadan,Yesuusi ay mala lo''o leemiso gididee? (Luqaasa 2:51; Zaarettido wogaa 5:16; Leemiso 23:22; Qolasiyaasa 3:20)

 • Maatiyoosa 13:53-56 nabbaba.

  Geeshsha Maxaafaa giddon eta sunttay xeesettido Yesuusa ishantti oyddati oonee? Etappe naa''ati guyyeppe Kiristtaane gubaa'iyan oottiyaageeta waanidi gidana danddayidonaa? (Maatiyoosa 13:55; Oosuwaa 12:17; 15:6, 13; 21:18; Galaatiyaa 1:19; Yaaqooba 1:1; Yihudaa 1)