Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 84: Issi Kiitanchchay Mayraamikko Yiis

Taarike 84: Issi Kiitanchchay Mayraamikko Yiis

HA LO''IYA maccaasiyaa Mayraamo. A Naazireete kataman de'iya Israa'eele asa. A keehippe lo''o asa gidiyoogaa Xoossay erees. O haasayissana mala i ba kiitanchchaa Gabreela kiittidoy hegaassa. Gabreeli Mayraamissi ay odanau yiidaakko eray? Ane be'oos.

Gabreeli iyyo: ‘Daro anjjettidaaree, saro; Yihooway nenaara de'ees’ yaagiis. Mayraama he bitaniyaa kase mule be'a erukku. I woygiyaakko a erabeenna gishshau dagammaasu. SHin sohuwaara Gabreeli o minttettiis.

Mayraamo

I: ‘Mayraamee yayyoppa. Yihooway nenan keehi ufayttiis. I issi garamissiyaabaa neessi oottana haniyoy hegaassa. Neeni mata wode na'a yelada, a Yesuusa yaagada sunttana’ yaagiis.

Gabreeli gujji qonccissiiddi: ‘He na'ay gita gidana; qassi Ubbaappe Bolla Xoossaa Na'a geetettana. Yihooway a Daawitaagaadan kawo oottana. SHin Yesuusi merinau kawotana; a kawotettau mulekka wurssetti baawa!’ yaagiis.

Mayraama: ‘Ha ubbabay waani hananee? Ta ubba gelannebeykke. Taani attuma asaara de'a erikke; yaatin, waanada na'a yelana danddayiyaanaa?’ yaagada oychchaasu.

Gabreeli: ‘Xoossaa wolqqay ne bolli gidana. Hegaa gishshau, na'ay Xoossaa Na'aa geetettana’ yaagidi zaariis. Hegaappe i Mayraamiyyo: ‘Ne dabbiyo Elssaabeexo hassaya. Asay kase a keehippe cimido gishshau, na'a yelanau danddayukku yaagees. SHin ha''i mata wode a na'a yelana. Yaatiyo gishshau, be'a; Xoossay oottana danddayennabi baawa’ yaagiis.

Sohuwaarakka Mayraama: ‘Taani Yihoowa aylliyo! Ne giidoogaadan, taassi hano’ yaagaasu. Hegaappe kiitanchchay biis.

Mayraama eesuwaara Elssaabeexo oychchanau baasu. Elssaabeexa Mayraami sarotaa siyido wode, i uluwan de'iya na'ay ufayssan qaaxxiis. Elssaabeexin Xoossaa ayyaanay kumin, Mayraamo: ‘Neeni maccaasa ubbaappe dummatada anjjettidaaro’ yaagaasu. Mayraama Elssaabeexi matan heezzu agina gidiyaagaa takkada, Naazireete ba soo simmaasu.

Mayraama Yooseefa giyo bitaniyaa gelanau giiga uttaasu. SHin Yooseefi Mayraama shahaara gidiyoogaa eridi, o ekkennan aggi bayanau qoppiis. Yaatin Xoossaa kiitanchchay ayyo: ‘Mayraamo neessi machcho oottada ekkanau yayyoppa. Iyyo na'a immidaagee Xoossaa’ yaagiis. Hegaa gishshau, Yooseefi Mayraamo ekkiis; yaatidi eti Yesuusi yelettanaagaa naagidosona.

Luqaasa 1:26-56; Maatiyoosa 1:18-25.Oyshata

 • Misiliyan de'iya maccaasiyaa oonee?
 • Gabreeli Mayraamissi ay yootidee?
 • Mayraama attuma asaara gaytta erennaba gidikkonne, a na'a yelanaagaa Gabreeli issi waatidi qonccissidee?
 • Mayraama ba dabbiyo Elssaabeexo oychchanau biido wode hanidabay aybee?
 • Mayraama shahaaridoogaa Yooseefi eridi ay qoppidee? SHin i ba qofaa ayssi laammidee?

Gujo oyshata

 • Luqaasa 1:26-56 nabbaba.

  Xoossaa Na'aa de'oy ayyaana alamiyaappe laamettanaadan hanidi Mayraami uluwan diccido wode, Addaame nagaray kaalettana danddayiyoobaa xeelliyaagan Luqaasa 1:35y ay bessii? (Hagge 2:11-13; Yohaannisa 6:69; Ibraawe 7:26; 10:5)

  Yesuusi yelettanaappe kasekka waanidi bonchchettidee? (Luqaasa 1:41-43)

  Mayraama ha wodiyan dumma haggaazo maata demmida Kiristtaanetussi ayba lo''o leemiso gidiyaaba oottadee? (Luqaasa 1:38, 46-49; 17:10; Leemiso 11:2)

 • Maatiyoosa 1:18-25 nabbaba.

  Yesuusi Amaanu'eela geetettidi sunttettibeennabaa gidikkonne, i sa'an de'iyo wode oottidobay he sunttaa birshshettaa polidoogaa waati bessii? (Maatiyoosa 1:22, 23; Yohaannisa 14:8-10; Ibraawe 1:1-3)