Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 101: Yesuusa Woridosona

Taarike 101: Yesuusa Woridosona

HANIIDDI de'iya azzanttiyaabaa be'a! Yesuusi hayqqana hanees. Eti a mittan kaqqidosona. A kushiyaanne tohuwaa misimaariyan xishidosona. Oonakka gidin Yesuusa bolli hegaa malabaa oottanau ayssi koyii?

Yesuusi hayqqiis

Amaridaageeti Yesuusa ixxiyo gishshataassa. Eti oonakko eray? Etappe issoy iita kiitanchchaa, Seexaanaa Dablloosa. I Addaameenne Hewaana Yihoowa azazettennaadan oottidaagaa. Yesuusa morkketi hagaa mala iita oosuwaa a bolli gattanaadan oottidaageekka Seexaanaa.

Yesuusi mittaa bolli misimaariyan xishettanaappe kasekka, a morkketi a bolli keehi iitabaa oottidosona. Eti waanidi Geetasamaane ataakiltte sohuwaa biidi, a yaappe ehiidaakko hassayay? He morkketi oonee? Ee, eti haymaanootiyaa kaalettiyaageeta. Hegaappe kaallidi aybi hanidaakko ane be'oos.

Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti Yesuusa oyqqidi efiyo wode, i kiittidoogeeti baqatidosona. Eti yayyido gishshau, Yesuusa a morkketuura yeggidi bi aggidosona. SHin Yesuusi kiittido Yohaannisinne PHeexiroosi, daro haakkidi bibookkona. Eti Yesuusa bolli aybi gakkiyaakko be'anau kaallidosona.

Qeeseti Yesuusa kase qeese halaqa gidida, cima bitaniyaa Haannakko efiidosona. Asay he sohuwan daro gam''ibeenna. Hegaappe simmin, eti Yesuusa he wode qeese ubbatu halaqa gidida Qayaafa soo efiidosona. A son haymaanootiyaa kaalettiya daro asati shiiqidosona.

Hagan Qayaafason eti Yesuusa shilootaa sintti shiishshidosona. Yesuusa bolli wordduwan markkattiyaageeta ehiidosona. Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti ubbay: ‘Yesuusi hayqqana bessees’ yaagidosona. Yaatidi a som''uwan cuchchidosonanne a bubbuxidosona.

He ubbabay hanettiyo wode, PHeexiroosi karen dirssa giddon de'ees. Qammay keehippe meeggiyo gishshau, asay tamaa eettiis. Eti tamaa matan uttidi ho''ishin, issi ashkkariyaa PHeexiroosa xeellada: ‘Ha bitaneekka Yesuusaara de'iyaagaa’ yaagaasu.

PHeexiroosi: ‘CHii! taani gidikke!’ yaagiis.

Asati PHeexiroosassi, i Yesuusaara de'iyaageetuppe issuwaa gidiyoogaa heezzutoo yootidosona. SHin he ubbankka, PHeexiroosi hegee tuma gidennaagaa yootiis. PHeexiroosi hezzanttuwaa hegaadan giyo wode, Yesuusi guyye simmidi a xeelliis. PHeexiroosi worddotido gishshau, keehippe azzanidi, kare kiyidi yeekkiis.

Arbba gallassi guuran away kiyiyoogaa doommin, qeeseti Yesuusa bantta shiiqiyo aaho Sanihediriine adaraashshaa ekkidi biidosona. A bolli ay oottanaakko he sohuwan zorettidosona. Hegaappe a Yihuda auraajjaa haariya, PHenxxeniyaa PHilaaxoosakko efiidosona.

Qeeseti PHilaaxoosassi: ‘Hagee iita asa. I hayqqana bessees’ yaagidosona. PHilaaxoosi Yesuusa oyshata oychchoogaappe guyyiyan: ‘Taani aani ay balanne demmabeykke’ yaagiis. Hegaappe PHilaaxoosi Yesuusa Anttiphaasa Heeroodisakko yeddiis. Heeroodisi Galiila biittaa haarees, shin he wode Yerusalaamen de'ees. Heeroodisikka Yesuusi oottido bali aybbakko demmibeenna gishshau, zaaridi PHilaaxoosakko yeddiis.

PHilaaxoosi Yesuusa birshshi yeddanau koyiis. SHin Yesuusa morkketi appe hara qashuwan de'iya bitanee birshshettanaadan koyidosona. He bitanee bonqqiya Barbbaana. PHilaaxoosi Yesuusa kare kessiyo wode sa'ay gallassaappe 6n saate heera. I asaassi: ‘Hagaa be'ite! Intte kawuwaa!’ yaagiis. SHin qeesetu halaqati bantta qaalaa xoqqu oottidi: ‘A digga! A wora! A wora!’ yaagidosona. Yaatiyo gishshau, PHilaaxoosi Barbbaana birshshi yeddin, eti Yesuusa woranau ekki efiidosona.

Arbba gallassi saateppe guyyiyan Yesuusi mittaa bolli misimaariyan xishettiis. Ha misiliyan beettokkonappe attin, iitabaa oottida naa''u asatikka hayqqanaadan Yesuusayyo naa''u miyyessan mittan kaqettidosona. Yesuusi hayqqanaappe guuttaa kasetidi, kaqettidaageetuppe issoy a: ‘Ne kawotettan neeni yiyo wode tana hassaya’ yaagiis. Yesuusikka: ‘Neeni tanaara Gannatiyan de'anaagau qaalaa gelayis’ yaagiis.

Hegee ufayssiya hidoota gidennee? Yesuusi yootiyo gannatee augaakko eray? Xoossay koyro gannatiyaa giigissidoy awaanee? Ee, sa'aana. Yesuusi saluwan kawo gididi haariyo wode, he bitaniyaa hayquwaappe denttidi, sa'an de'iya ooratta Gannatiyan de'uwan ufayttanaadan oottana. Hegee nuuna ufayssennee?

Maatiyoosa 26:57-75; 27:1-50; Luqaasa 22:54-71; 23:1-49; Yohaannisa 18:12-40; 19:1-30.Oyshata

 • Yesuusa hayquwan waanna oyshettiyay oonee?
 • Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti Yesuusa oyqqido wode, kiitettidaageeti ay oottidonaa?
 • Qeesetu halaqaa Qayaafa son hanettidabay aybee?
 • PHeexiroosi kare kiyidi yeekkidoy aybissee?
 • Yesuusi PHilaaxoosakko guyye simmido wode, qeesetu halaqati bantta qaalaa xoqqu oottidi woygidonaa?
 • Yesuusi Arbba gallassi saateppe guyyiyan waanidee? Baappe miyye baggaara kaqettida, iitabaa oottida bitaniyau woygidi qaalaa gelidee?
 • Yesuusi yootido gannatee de'anay awaanee?

Gujo oyshata

 • Maatiyoosa 26:57-75 nabbaba.

  Ayhuda xoqqa pirdda keettaa oosanchchati, bantta wozanay iita gidiyoogaa waati qonccissidonaa? (Maatiyoosa 26:59, 67, 68)

 • Maatiyoosa 27:1-50 nabbaba.

  Yihudaassi siyettida azzanoy tumu azzano gidennaagaa nuuni waatidi erana danddayiyoo? (Maatiyoosa 27:3, 4; Marqqoosa 3:29; 14:21; 2 Qoronttoosa 7:10, 11)

 • Luqaasa 22:54-71 nabbaba.

  Yesuusa aatti immidonne i oyqettido qammi, PHeexiroosi a kaddido hanotaappe ay tamaarana danddayiyoo? (Luqaasa 22:60-62; Maatiyoosa 26:31-35; 1 Qoronttoosa 10:12)

 • Luqaasa 23:1-49 nabbaba.

  Yesuusi ba bolli gakkida iita oosuwaassi ay zaaruwaa immidee? Hagaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo? (Luqaasa 23:33, 34; Roome 12:17-19; 1 PHeexiroosa 2:23)

 • Yohaannisa 18:12-40 nabbaba.

  PHeexiroosi asaa yayyiyoogan guutta wodiyau xoonettidaba gidikkonne, guyyeppe minnidi kiitettidaageetuppe erettidaagaa gidana danddayido hanotan aybi qonccidee? (Yohaannisa 18:25-27; 1 Qoronttoosa 4:2; 1 PHeexiroosa 3:14, 15; 5:8, 9)

 • Yohaannisa 19:1-30 nabbaba.

  Yesuusassi aquwaa xeelliyaagan ay mala bessiya xeelay de'ii? (Yohaannisa 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Maatiyoosa 6:31, 32; 8:20)

  Yesuusi hayqqiyo wode haasayido qaalati, ubbaappe bollaara haariyo Yihoowa maatay bonchchettanaadan oottida, minnidi xoonida asa qaala gididoy aybissee? (Yohaannisa 16:33; 19:30; 2 PHeexiroosa 3:14; 1 Yohaannisa 5:4)