Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 100: Yesuusi Ataakiltte Sohuwan

Taarike 100: Yesuusi Ataakiltte Sohuwan

YESUUSINNE i kiittidoogeeti pooqiyan de'iya kifiliyaappe kiyidi, Geetesemaane ataakiltte sohuwaa biidosona. Hegaappe kase ha sohuwaa darotoo yiidosona. Yesuusi eti xiskkennan woossiiddi takkanaadan yootiis. Hegaappe guuttaa haakki biidi, woossanau biittan gufanniis.

Takkidi, Yesuusi simmidi ba kiittidoogeeti de'iyoosaa yiis. Eti ay oottiiddi de'iyaabaa neeyyo milatii? Eti xiskkidosona! Eti beegotti naaganau bessiyoogaa Yesuusi heezzutoo yootiis; shin i simmi yiyo wode ubban eti xiskkiiddi de'iyaageeta demmiis. Heezzanttuwan Yesuusi simmi yiidi: ‘Hagaa mala wodiyan waani xiskkeetii? Tana ta morkketuyyo aattidi immiyo wodee gakkiis’ yaagiis.

Sohuwaarakka daro asay wocamiyoogee siyettiis. Be'a! Asay bisuwaanne dullaa oyqqidi yees! Etau poo'ana mala xomppiyaakka oyqqidosona. Eti matattido wode, issi bitanee asaa giddoppe kiyidi Yesuusakko yiis. Hagan neeni be'iyoogaadan, i Yesuusa yeriis. He bitanee Asqqorootu Yihudaa! I Yesuusa aybissi yerii?

Yihuday Yesuusa aattidi immees

Yesuusi: ‘Yihudaa, tana yerada aatta immay?’ yaagiis. Ee, he yeroy malaata. He malaatay Yihudaara de'iya asati eti koyiyo bitaniyaa Yesuusa eranaadan oottees. Yaatiyo gishshau, Yesuusa morkketi a oyqqanau shiiqidosona. SHin PHeexiroosi eti Yesuusa ekkidi biyo wode co''u giidi xeellana koyibeenna. I ba oyqqido bisuwaa shoohuwaappe kessidi, ba matan de'iya bitaniyaa qanxxiis. Bisoy bitaniyaa huuphiyaa halidi, ushachcha hayttaa duutti oliis. SHin Yesuusi bitaniyaa hayttaa bochchidi patti aggiis.

Yesuusi PHeexiroosassi: ‘Ne bisuwaa a sohuwan zaarada wotta. Tana ashshanau daro sha'an qoodettiya kiitanchchata kiittanaadan taani ta Aawaa oychchana danddayiyoogaa erikkii?’ yaagiis. Ee, i oychchana danddayees! SHin Yesuusi ba morkketi bana oyqqiyo wodee gakkidoogaa eriyo gishshau, issi kiitanchchanne kiittanaadan Xoossaa oychchibeenna. Yaatiyo gishshau, eti bana ekki baanaadan co''u giis. Ane ha''i Yesuusa gakkidabaa be'oos.

Maatiyoosa 26:36-56; Luqaasa 22:39-53; Yohaannisa 18:1-12.Oyshata

 • Pooqiyan de'iya kifiliyaappe kiyidi, Yesuusinne kiitettidaageeti au biidonaa? I eti ay oottanaadan yootidee?
 • Yesuusi kiitettidaageeti de'iyoosaa simmidi yiyo wode, eti waanidaageeta demmidee? Hegaattuwaa aapputoo hanidee?
 • Ataakiltte sohuwaa geliday oonee? Misiliyan be'iyoogaadan, Asqqorootu Yihuday ay oottidee?
 • Yihuday Yesuusa ayssi yeridee? PHeexiroosi ay oottidee?
 • Yesuusi PHeexiroosa woygidee? SHin Yesuusi issi kiitanchchanne Xoossaa oychchiibeennay aybissee?

Gujo oyshata

 • Maatiyoosa 26:36-56 nabbaba.

  Yesuusi ba erissiyo ashkkarata zorido ogee, ha wodiyan de'iya Kiristtaane gubaa'iyaa cimatussi waanidi lo''o leemiso gidii? (Maatiyoosa 20:25-28; 26:40, 41; Galaatiyaa 5:17; Efisoona 4:29, 31, 32)

  Asa qohanau bisuwaa go'ettiyoogaa, Yesuusi aybidan xeellidee? (Maatiyoosa 26:52; Luqaasa 6:27, 28; Yohaannisa 18:36)

 • Luqaasa 22:39-53 nabbaba.

  Issi kiitanchchay Yesuusa minttettanu Geetesemaane ataakiltte sohuwan assi beettido gishshau, hegee, Yesuusi ammanuwan leppidoogaa bessii? Qonccissa. (Luqaasa 22:41-43; Isiyaasa 49:8; Maatiyoosa 4:10, 11; Ibraawe 5:7)

 • Yohaannisa 18:1-12 nabbaba.

  Yesuusi ba erissiyo ashkkarata banaara eqettiya asatuppe waati naagidee? Nuuni ha leemisuwaappe ay tamaarana danddayiyoo? (Yohaannisa 10:11, 12; 18:1, 6-9; Ibraawe 13:6; Yaaqooba 2:25)