Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 76: Yerusalaamee Xayiis

Taarike 76: Yerusalaamee Xayiis

KAWUWAA Naabukadanaxoori xoqqa timirttiyaa tamaarida Israa'eeleta ubbaa Baabiloone efoosappe 10u layttappe dariyaagee aadhdhiis. Ha''i aybi haniiddi de'iyaakko be'a! Yerusalaamee taman xuugettiiddi de'ees. Hayquwaappe attida Israa'eeleti qassi qashuwau Baabiloonee biiddi de'oosona.

Asay bantta iita ogiyaappe simmana xaykko, hananabaa yootiya Yihoowa asati gakkana giidoobay hagaa gidiyoogaa akeeka. SHin Israa'eeleti hananabaa yootiyaageeti giidobaa siyibookkona. Eti Yihoowa aggidi eeqatussi goynniyoogaa aggibookkona. Yaatiyo gishshau, asay qaxxayettana bessees. Hegaa nuuni erana danddayidoy, Xoossay kiittin hananabaa yootiya Hizqqeeli Israa'eeleti he wode oottiyo iitabaa yootido gishshataassa.

Hizqqeeli oonakko eray? Yerusalaame gakkida ha wolqqaama bashshaappe 10u layttaa kasetidi, Kawuwaa Naabukadanaxoori Baabiloone efiido yelaga naatuppe i issuwaa. Daaneelinne a heezzu laggeti Sidiraaqi, Misaaqinne Abddanaagoy Baabiloone biidoy aara issi wodiyaana.

Hizqqeeli Baabiloonen de'iyaaba gidikkokka, Yihooway Yerusalaamen de'iya beeta maqidasiyan ayba iitabay hanettiiddi de'iyaakko a bessiis. Yihooway hegaa oottidoy maalaalissiyaa ogiyaana. Hizqqeeli Baabiloonen de'iyoogee qoncce; shin Yihooway beeta maqidasiyan hanettiiddi de'iyaabaa ubbabaa a bessiis. Hizqqeeli be'idobay keehippe daganttiyaaba!

Yihooway Hizqqeelayyo: ‘Asay ha beeta maqidasiyan oottiyo sheneyiyaabaa be'a. SHooshshatunne hara do'atu misiliyan goday kumidaagaa be'a. Israa'eeleti qassi etassi goynniyaageeta be'a!’ yaagiis. Hizqqeeli he ubbabaa be'iisinne hanettiyaabaa ubbaa xaafiis.

Omoodettidi Yerusalaameppe biiddi doosona

Yihooway Hizqqeela: ‘Israa'eele asaa kaalettiyaageeti geeman ay oottiyaakko be'ay?’ yaagidi oychchiis. Ee, i hegaakka be'iis. Hegan 70u attuma asay de'ees; eti ubbaykka eeqatuyyo goynniiddi de'oosona. Eti: ‘Yihooway nuna be'enna. I ha biittaa aggiis’ yaagoosona.

Hegaappe Yihooway beeta maqidasiyau huuphessa bagga penggiyan de'iya amarida maccaasata Hizqqeela bessiis. Eti yan uttidi eeqa xoossaa Tamuuzayyo goynnoosona. Yihoowa beeta maqidasiyaa geliyoosan de'iya he attuma asatakka be'a! Eta qooday 25 gidana. Hizqqeeli eta be'iis. Eti away kiyiyo baggi simmidi awaassi goynnoosona!

Yihooway: ‘Ha asati tana bonchchokkona. Eti iitabaa oottiyoogaa xalla gidennan, yiidi hegaa ta beeta maqidase giddon oottoosona!’ yaagiis. Hegaa gishshau, Yihooway: ‘Eti ta suulo hanqquwaa be'ana. Taanikka eti xayiyo wode qarettikke’ yaagidi caaqqiis.

Israa'eeleti Kawuwaa Naabukadanaxoora bolli makkalidoy, Yihooway Hizqqeelassi hagaa bessi simmin, mexi heezzu laytta gidiyaagee aadhdhiina. Yaatin, i etaara olettanau biis. Issi layttanne baggaappe guyyiyan, Baabilooneti Yerusalaame dirssaa gimbbiyaa mentti gelidi katamaa taman xuuggi xayssidosona. Asaappe dariyaagee woy hayqqiis woy omooddettidi Baabiloone biis.

Israa'eeletu bolli hagaa mala iita bashshay gakkanaadan Yihooway oottidoy aybissee? Ee, eti Yihoowa siyibeennanne a higgiyaukka azazettibeenna gishshataassa. Hagee, nuuni oottanaadan Xoossay odiyobaa ubbatoo oottiyoogee ay keena koshshiyaabakko bessees.

Koyro heeran Israa'eele biittan de'anaadan wottido asati keehi guutta. Kawuwaa Naabukadanaxoori Gadaaliyaa geetettiya issi Ayhuda bitaniyaa he asatu bolli sunttiis. SHin amarida Israa'eeleti Gadaaliyaa woridosona. Ha''i asay hegaa mala iitabay hanido gishshau, Baabilooneti yiidi banttana ubbaa xayssoosona yaagidi yayyidosona. Yaatiyo gishshau, eti wolqqan Ermmaasakka banttanaara ekkidi Gibxxe betidosona.

Hegaappe denddidaagan, Israa'eele biittay ay asinne baynnasa gidiis. He biittan 70u layttau ayba asinne de'ibeenna. Biittay muleera asi baynnasa kiyiis. SHin Yihooway 70u layttappe guyyiyan, ba asaa zaaridi he biitti ehaanau qaalaa geliis. Hegee hegaadan de'ishin, Baabiloone biitti efiido Xoossaa asay yan waaniiddi de'iyoonaa? Ane be'oos.

2 Kawotu 25:1-26; Ermmaasa 29:10; Hizqqeela 1:1-3; 8:1-18.Oyshata

 • Misiliyan be'iyoogaadan, Yerusalaame katamaa bollinne Israa'eeletu bolli aybi gakkiiddi de'ii?
 • Hizqqeeli oonee? Yihooway a ayba daganttiyaabaa bessidee?
 • Israa'eeleti Yihoowa bonchchenna gishshau, i waatanaagaa caaqqidee?
 • Israa'eeleti a bolli makkaloogaappe guyyiyan, Kawuwaa Nabukadanaxoori ay oottidee?
 • Yihooway Israa'eeletu bolli ha wolqqaama bashshay gakkanaadan oottidoy aybissee?
 • Israa'eele biittay waanidi asi baynnasaa gididee? Hegaadan hanidoy ay keena wodiyaassee?

Gujo oyshata

 • Naa''antto Kawotu 25:1-26 nabbaba.

  Sedeqiyaasi oonee? I waanidee? Hegee Geeshsha Maxaafaa hiraagay polettanaadan oottidoy aybiinee? (2 Kawotu 25:5-7; Hizqqeela 12:13-15)

  Israa'eeleti ammano xayidi oottido ubbabau, Yihooway ooni oyshettanaadan oottiidee? (2 Kawotu 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Hanidabaa Odiya 36:14, 17)

 • Hizqqeela 8:1-18 nabbaba.

  Banttana Kiristtaane giyaageeti awa ayfiyau goynniya kaddida Israa'eeleta milatidoy aybiinee? (Hizqqeela 8:16; Isiyaasa 5:20, 21; Yohaannisa 3:19-21; 2 Ximootiyoosa 4:3)