Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 75: Baabiloonen De'iya Oyddu Naata

Taarike 75: Baabiloonen De'iya Oyddu Naata

KAWUWAA Naabukadanaxoori Xoqqa timirttiyaa tamaarida Israa'eeleta ubbaa Baabiloone ekki efiis. Hegaappe kawoy eta giddoppe meraaninne eran aadhdhiyaa yelaga naata dooriis. Hegeetuppe oyddati hagan neeni be'iyoogeeta. Issoy Daaneela, hara heezzati qassi Sidiraaqa, Misaaqanne Abddinaaga yaagidi Baabilooneti xeegiyoogeeta.

Naabukadanaxoori ha yelaga attuma naati ba kawo keettan oottanaadan loohissana koyiis. Heezzu layttaa loohissoogaappe guyyiyan, keehippe eranchcha gididaageeta, metuwaappe kiyiyo hayyuwaa immiyoogan bana maaddanaadan dooranau de'ees. He yelagati tamaariyo wodiyan, minonne payya gidana mala kawoy koyiis. Yaatiyo gishshau, ba ashkkarati eta ubbaassi, inne a soo asay miyogaanne uyiyoogaa mala lo''o qumaanne eessaa immana mala azaziis.

Daaneeli, Sidiraaqi, Misaaqinne Abddanaagoy bantta ammanuwaabaa qonccissoosona

Yelaga Daaneela be'a. Naabukadanaxoora ashkkaratu halaqaa Ashifanaazassi i woygiiddi de'iyaakko eray? Daaneeli kawuwaassi giigiyaagaa mala lo''o qumaa maanau koyennaagaa ayyo yootiiddi de'ees. SHin Ashifanaazi hirggiis. I: ‘Intte maanabaanne uyanabaa kawoy azazi wottiis. Intte hara yelaga naatuppe gilqqi beettikko, i tana worana’ yaagiis.

Yaatin, Daaneeli bananne ba heezzu laggeta naagana mala Ashifanaazi hadaraa immido bitaniyaakko biis. Biidi: ‘Hayyana 10u gallassatun nuna paacca. Nuuyyo maanau amarida ataakilttiyaanne uyanau haattaa imma. Hegaappe, kawuwaa qumaa miya yelaga asatu som''uwaanne nu som''uwaa xeellada ooni lo''okko be'a’ yaagiis.

Eta naagiyaagee hegan mayiis. Tammu gallassa gidin, Daaneelinne a laggeti heezzati, hara yelagatu ubbaappekka payyidinne lo''idi beettidosona. Yaatiyo gishshau, eta naagiyaagee eti kawuwaa qumaa aggidi ataakilttiyaa maanaadan eeno yaagiis.

Heezzantta layttaa wurssettan yelaga naati ubbay Naabukadanaxoorakko shiiqidosona. Eta ubbaa haasayissidoogaappe guyyiyan, Daaneelinne a heezzu laggeti eta ubbaappekka eranchcha gidiyoogaa kawoy akeekiis. Yaatiyo gishshau, kawo keettan bana maaddanaadan eta wottiis. Kawoy awudenne gidin oychchiyo oyshatanne metiya yohota zaariyoogan Daaneeli, Sidiraaqi, Misaaqinne Abddinaagoy a qeesetuppenne eranchchatuppe 10u kushiyaa aadhdhidosona.

Daaneela 1:1-21.Oyshata

 • Misiliyan de'iya oyddu naati oonee? Eti Baabiloone ayssi biidonaa?
 • Naabukadanaxoori ha oyddu naata waatana koyidee? Ba ashkkarata woygidi azazidee?
 • Daaneeli inne a heezzu laggeti maanabaanne uyanabaa xeelliyaagan ay oychchidee?
 • Tammu gallassaassi ataakilttiyaa mi takkidi, Daaneelinne a heezzu laggeti hara yelaga naatuppe waanidi beettidonaa?
 • Daaneelinne a heezzu laggeti waanidi kawo keetta biidonaa? Eti qeesetuppenne eranchchatuppe aadhdhidoy aybiinee?

Gujo oyshata

 • Daaneela 1:1-21 nabbaba.

  Nuuni paacciyaabaappe naagettanaunne guyye giissiyaabaa xoonanau ay mala baaxiya baaxetana koshshii? (Daaneela 1:8; Doomettaa 39:7, 10; Galaatiyaa 6:9)

  Ha wodiyan de'iya yelaga naati, harati ishalissiyaaba giidi qoppiyooban oyqettanu ayba ogiyan paacettana woy sugettana danddayiyoonaa? (Daaneela 1:8; Leemisuwaa 20:1; 2 Qoronttoosa 6:17-7:1)

  Geeshsha Maxaafan de'iya oyddu Ibraawe yelaga naatu taarikee, timirttiyaa eratettaa demmiyoogan ay akeekanaadan maaddii? (Daaneela 1:20; Isiyaasa 54:13; 1 Qoronttoosa 3:18-20)