Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 74: Yayyibeenna Bitaniyaa

Taarike 74: Yayyibeenna Bitaniyaa

ASAY ha yelaga bitaniyaa qillicciyaaga be'a. I oonakko eray? Hegee Ermaasa. I keehi erettida hananabaa yootiya Xoossaa asa.

Asay Ermmaasa bolli miccees

Kawuwaa Yoosiyaasi eeqaa biittaappe xayssi simmin daronne gam''ennan, Ermaasi hananabaa yootiyaagaa gidanaadan Yihooway assi yootiis. Gidikkonne, Ermmaasi hananabaa yootanau bana keehippe guutta na'a giidi qoppiis. SHin Yihooway a maaddanaagaa yootiis.

Ermmaasi Israa'eeleti iitabaa oottiyoogaa agganaadan yootiis. I: ‘Israa'eele gidenna asay goynniyoy eeqatussa’ yaagiis. SHin daro Israa'eeleti tumu Xoossaa Yihoowaassi goynniyoogaappe eeqau goynnoosona. Eramaasi eta iitatettaa gishshau Xoossay eta qaxxayanaagaa yootido wode, eti a bollan miiccidosona.

Daro layttay aadhdhiis. Yoosiyaasi hayqqin, heezzu aginay aadhdhi simmin a na'ay Yo'aqeemi kawotiis. Ermaasi asaassi zaari zaaridi: ‘Intte intte iita oosuwaa aggana xayikko, Yerusalaamee xayana’ yaagiis. Qeeseti Ermmaasa oyqqidi: ‘Neeni hagaa giido gishshau hayqqana koshshees’ yaagidi qaalaa xoqqissidi haasayidosona. Hegaappe Israa'eele biittaa daannatuyyo: ‘Ermaasi nu katamay xayees giidi yootido gishshau, i hayqqana bessees’ yaagidosona.

Ermaasi ha''i ay oottanau de'ii? I yayyibeenna! I eta ubbaayyo: ‘Tana Yihooway intteyyo hagaa yootanaadan kiittiis. Intte intte iita oosuwaa aggana xaykko, Yihooway Yerusalaame xayssana. SHin: ‘Intte tana woriyaabaa gidikko, bali baynna asa woriyoogaa erite’ yaagiis.

Daannati Ermmaasa woribookkona shin, Israa'eeleti bantta iita oosuwaa aggibookkona. Takkidi Baabiloone kawoy Naabukadanaxoori yiidi, Yerusalaame oliis. Wurssettan Naabukadanxoori Israa'eeleta ba ashkkarata oottiis. I daro sha'an qoodettiyaageeta Baabiloone ekki efiis. Ne erenna asay nena ne de'iyo heeraappe ne erenna biitti efiyaakko neessi aybi siyettanaakko ane qoppa!

Ermmaasa 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Kawotu 24:1-17.Oyshata

 • Misiliyan de'iya yelaga bitanee oonee?
 • Hananabaa yootiyaagaa gidanaadan Ermaasassi odettin, ayyo aybi siyettidee? SHin Yihooway assi ay yootidee?
 • Ermmaasi asaassi zaari zaaridi yootiido kiitay woygiyaagee?
 • Ermaasi yootiyoogaa esissanau koyidi qeeseti waatidonaa? SHin i yayyennaagaa waati bessidee?
 • Israa'eeleti bantta iita oosuwaa aggennan ixxin aybi hanidee?

Gujo oyshata

 • Ermmaasa 1:1-8 nabbaba.

  Ermmaasa leemisoy bessiyoogaadan, issi asi Yihoowayyo oottiyaagaa gidanaadan danddayissiyay aybee? (2 Qoronttoosa 3:5, 6)

  Ha wodiyan de'iya yelaga Kiristtaaneta Ermmaasa leemisoy waati minttetii? (Eranchchaa 12:1; 1 Ximootiyoosa 4:12)

 • Ermmaasa 10:1-5 nabbaba.

  Eeqatun ammanettiyoogee eeyyatetta gidiyoogaa bessanau, Ermmaasi ayba wolqqaama leemisuwaa go'ettidee? (Ermmaasa 10:5; Isiyaasa 46:7; Imbbaaqooma 2:19)

 • Ermmaasa 26:1-16 nabbaba.

  Ha wodiyan de'iya ayyaanan tiyettidaageetuppe attidaageeti seeraa kiitaa sissiiddi, ‘issi qaalanne ashshennan yootanaadan’ Yihooway Ermmaasa azazidoogaa waatidi naagidonaa? (Ermmaasa 26:2; Zaarettido Wogaa 4:2; Oosuwaa 20:27)

  Ha wodiyan dere ubbaassi Yihoowa seeraa yootiyoogan, Ermmaasi Yihoowa Markkatussi ayba lo''o leemiso gididee? (Ermmaasa 26:8, 12, 14, 15; 2 Ximootiyoosa 4:1-5)

 • Naa''antto Kawotu 24:1-17 nabbaba.

  Yihudaa asay Yihoowassi ammanettibeenna gishshau, ayba azzanttiyaabi gakkidee? (2 Kawotu 24:2-4, 14)