Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 73: Israa'eele Lo''o Kawotuppe Wurssettaa

Taarike 73: Israa'eele Lo''o Kawotuppe Wurssettaa

YOOSIYAASI tohossa bagga Israa'eele naa''u zaretu kawo gidiyo wode ayyo layttay hosppuna xalla. Issi uri kawo gidiyo layttappe hegee keehi guutta. Yaatiyo gishshau, koyro heeran amarida gastta asati, i deriyaa haaranaadan maaddidosona.

Yoosiyaasi kawotoosappe laappun laytta gidiyo wode, Yihoowa koyiyoogaa doommiis. I Daawita, Yosaafixanne Hizqqiyaasa mala lo''o kwotu leemisuwaa kaalliis. Hegaappe, Yoosiyaasi biron yelagatettan de'iiddi issi xala ooso oottiis.

Kawuwaa Yoosiyaasinne a asati eeqaa xayssoosona

Israa'eeletuppe daroti daro wodiyaassi keehippe iita gididi de'idosona. Eti tumu Xoossa gidenna eeqatussi goynnidosona. Yaatiyo gishshau, Yoosiyaasi ba asatuura biidi, biittaappe eeqaa goynnuwaa xayssiyoogaa doommiis. Daro asay worddo xoossatuyyo goynniyo gishshau, hegee keehippe wolqqaama ooso. Yoosiyaasinne a asati hagan eeqa xoossata menttereettiyaageeta be'ana danddayaasa.

Hegaappe guyyiyan, Yoosiyaasi Yihoowa beeta maqidasiyaa bottokoniyo oosuwan heezzu asata sunttiis. Oosettiyaabau qanxxana mala asaappe miishshay shiiqidi ha asatuyyo imettiis. Eti Beeta Maqidesiyan oottishin, qeese ubbatu halaqay Hilqqee issi keehippe koshshiyaabaa he sohuwan demmiis. Hegee keehi daro wodiyaappe kase Yihooway Muusa xaafissido higgiyaa maxaafaa. I daro wodiyaassi xayidi takkiis.

Maxaafaa Yoosiyaasakko efin, Yoosiyaasi baassi a nabbabana mala oychchiis. Nabbabiyo wode Yoosiyaasi ezggiiddi, Yihoowa higgiyaa asay naagibeennaagaa akeekiis. I hegan daro azzanidi, hagan neeni be'iyoogaadan ba maayuwaa pooshshi aggiis. I: ‘Nu aawati ha maxaafan xaafettida higgiyaa naagibeenna gishshau, Yihooway nu bolli yiillotiis’ yaagiis.

Saafaananne Kawuwaa Yoosiyaasa

Yoosiyaasi bantta bolli Yihooway ehaanabaa erana mala qeesetu halaqaa Hilqqiya azaziis. Hilqqee hananabaa yootiya maccaasee Hulddikko biidi, o oychchiis. A Yihoowappe yiida ha kiittaa Yoosiyaasassi yootanaadan Hilqqiyassi yootaasu: ‘Asay eeqaassi goynnido gishshaunne biittay iitatettan kummido gishshau Yerusalaameenne ubba asay qaxxayettana. SHin Yoosiyaasaa neeni, lo''obaa oottido gishshau, ha qixaatee gakkanay ne hayqqa simmiina’ yaagaasu.

2 Hanidabaa Odiya 34:1-28.Oyshata

 • Yoosiyaasi Kawotiyo wode assi layttay aappunee? Kawotoosappe laappun laytta gidiyo wode i ay oottiyoogaa doommidee?
 • Yoosiyaasi koyro misiliyan ay oottishin be'ay?
 • Asati beeta maqidasiyaa bottokonishin qeese ubbatu halaqay ay demmidee?
 • Yoosiyaasi ba maayuwaa ayssi pooshshidee?
 • Hananabaa yootiya Huldda Yoosiyaasassi Yihoowappe yiida ayba kiita kiittadee?

Gujo oyshata

 • Naa''antto Hanidabaa Odiya 34:1-28 nabbaba.

  Geella naatetta layttan iita wodiyaa genccidi aattidaageetussi Yoosiyaasi aybin leemiso gidii? (2 Hanidabaa Odiya 33:21-25; 34:1, 2; Mazamure 27:10)

  Yoosiyaasi kawotido 8tta, 12ttanne 18tta layttan tumu goynuwaa dichchiya ayba gita ooso oottidee? (2 Hanidabaa Odiya 34:3, 8)

  Nu goynuwaa sohuwaa tunissana danddayiyaabaappe naagiyoogan Kawuwaa Yoosiyaasappenne Qeese Ubbaa Halaqaa Hilqqiyappe ay timirtte demmiyoo? (2 Hanidabaa Odiya 34:9-13; Leemiso 11:14; 1 Qoronttoosa 10:31)