Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 72: Xoossay Kawuwaa Hizqqiyaasa Maaddiis

Taarike 72: Xoossay Kawuwaa Hizqqiyaasa Maaddiis

HA BITANEE Yihoowakko woossiyoy aybissakko eray? I ha dabddaabbeta Yihoowassi yarshshiyoosaa sinttan miccidoy aybissee? He bitanee Hizqqiyaasa. I tohossa Israa'eele naa''u zaretu kawo. I ha''i daro metuwan de'ees. Aybissi?

Kawuwaa Hizqqiyaasi woossees

Asooretu olanchchati huuphessa bagga Israa'eele 10u zareta xayssidosona. Eti keehippe iita gidido gishshau hegaa Yihooway diggibeenna. Ha''i qassi Asooretu olanchchati naa''u zaretu kawotettaara olettanau yi uttidosona. Hizqqiyaasa qofissidabay hegaa.

Asoore biittaa kawoy, Kawuwaa Hizqqiyaasassi dabddaabbiyaa kiittiis. Hizqqiyaasi Xoossaa sinttan miccidoy he dabddaabbeta. Dabddaabbeti Yihoowa qilliccidobatanne, Hizqqiyaasi hidoota qanxxanaadan giidi xaafidobata. Hizqqiyaasi: ‘Abeet Yihoowau, Asoore kawuwaa kushiyaappe nuna ashsha. Hegaappe dere ubbay neeni tumu Xoossa gidiyoogaa erana’ yaagidi woossidoy hegaassa. Yihooway Hizqqiyaasa woosaa siyanee?

Hizqqiyaasi lo''o kawo. I Israa'eele 10u zaretu kawotettaa iita kawotu mala woykko ba iita aawaa Kawuwaa Akaaza mala gidenna. Hizqqiyaasi Yihoowa higgiyaa ubbaa akeekan azazettiis. Yaatiyo gishshau, Hizqqiyaasi woosaa wurssi simmin, hananabaa yootiya Isiyaasi: ‘Asoore kawoy Yerusalaame yeenna. A wotaaddaratuppe issoynne Yerusalaamekko matenna. Eti katamaakko issi zubiyaanne yeddokkona’ yaagiya Yihoowappe siyido kiitaa akko kiittiis.

Hagan de'iya misiliyaa xeella. Ha hayqqida wotaaddarati ubbay oonakko eray? Eti Asooreta. Yihooway ba kiitanchchaa kiittin, he kiitanchchay issi qamman 185,000u Asooretu wotaaddarata woriis. Yaatiyo gishshau, Asooretu kawoy hidootaa qanxxidi ba biitti simmiis.

Hayqqida Asoore wotaaddarata

Naa''u zaretu kawotettay attiis; hegaappe asay guutta wodiyau saruwan de'iis. SHin Hizqqiyaasi hayqqi simmin a na'ay Minaasee kawotiis. Minaaseenne appe simmidi kawotida a na'ay Amooni, naa''aykka keehippe iita kawota. Yaatiyo gishshau, biittay zaarettidikka danuwaaninne makkalan kumiis. Kawuwaa Amoona a ashkkarati worin, a na'ay Yoosiyaasi naa''u zaretu kawotettan kawo gidiis.

2 Kawotu 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.Oyshata

 • Misiliyan de'iya bitanee oonee? I daro metuwan gelidoy aybiinee?
 • Hizqqiyaasi Xoossaa sinttan miccidoogeeti ayba dabddaabbetee? Hizqqiyaasi woygidi woossidee?
 • Hizqqiyaasi ay mala kawoo? Yihooway hananabaa yootiya Isiyaasa baggaara ayyo woygiya kiita kiittidee?
 • Misiliyan be'iyoogaadan, Yihoowa kiitanchchay Asooreta waatidee?
 • Naa''u zaretu kawotettay guutta wodiyau saruwan de'idabaa gidikkonne, Hizqqiyaasi hayqqi simmin aybi hanidee?

Gujo oyshata

 • Naa''antto Kawotu 18:1-36 nabbaba.

  Asooretu suntta gidida bitanee Israa'eeletu ammanuwaa waatidi leppissana koyidee? (2 Kawotu 18:19, 21; Kessaabaa 5:2; Mazamure 64:3)

  Yihoowa Markkati gaaddettiyaageetuura gayttiyo wodiyan Hizqqiyaasa leemisuwaa waatidi kaalliyoonaa? (2 Kawotu 18:36; Mazamure 39:1; Leemiso 26:4; 2 Ximootiyoosa 2:24)

 • Naa''antto Kawotu 19:1-37 nabbaba.

  Ha wodiyan de'iya Yihoowa asay metuwaa wode waanidi Hizqqiyaasa malatiyoonaa? (2 Kawotu 19:1, 2; Leemiso 3:5, 6; Ibraawe 10:24, 25; Yaaqooba 5:14, 15)

  Kawuwaa Sanaakireebi ayba heezzu ogiyan xoonettidee? Abay o hanotaassi malaata gidii? (2 Kawotu 19:32, 35, 37; Ajjuutaa 20:2, 3)

 • Naa''antto Kawotu 21:1-6, 16 nabbaba.

  Minaasee Yerusalaamen kawotida keehi iita kawotuppe issuwaa geetettana danddayiyoy aybissee? (2 Hanidabaa Odiya 33:4-6, 9)