Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 64: Solomoni Beeta Maqidasiyaa Keexxiis

Taarike 64: Solomoni Beeta Maqidasiyaa Keexxiis

DAAWITI hayqqanaappe kase, Yihoowa beeta maqidasiyaa keexxiyo maaraa, Xoossay ayyo bessidoogaadan Solomonassi bessiis. Ba oyddantta haaro layttan, Solomoni beeta maqidasiyaa keexxiyoogaa doommiis; a keexxi polanau laappun layttanne baggaa ekkiis. Daro tammu sha'an qoodettiyaa asay beeta maqidasiyaa keexxiis; keettaykka keehippe daro miishshaa wurssiis. Hegaadan hanidoy, he oosuwaayyo keehippe daro worqqaanne biraa go'ettido gishshataassa.

Gayttiyo dunkkaaniyan de'iyaagaadan, Beeta Maqidesiyau naa''u waanna kifileti de'oosona. SHin ha kifileti gayttiyo dunkkaaniyau de'iya kifiletuppe naa''u kushe aakkoosona. Solomoni maachchaa taabootaa beeta maqidasiyan de'iya giddo kifiliyan asay wottanaadan oottiis; qassi gayttiyo dunkkaaniyan de'iya harabata hinkko kifiliyan wottanaadan oottiis.

Beeta maqidasee keexetti wurido wode, wolqqaama baalay giigiis. Misiliyan neeni be'ana danddayiyoogaadan, Solomoni beeta maqidasiyaa sinttan gulbbatidi woossiis. Solomoni Yihoowassi: ‘Salo ubbay neeyyo gidana danddayenna. Yaatin ha beeta maqidasee neessi ay keena guuxxanddeeshsha! SHin, Abeet ta Xoossau, ne asay ha sohuwakko simmidi woossiyo woosaa hayyanaa siya’ yaagiis.

Kawuwaa Solomoni woossees

Solomoni woosaa wurssido wode, tamay saluwaappe wodhdhiis. SHiiqida mehiyaa yarshshuwaa he tamay xuuggi bayiis. Yihoowa poo'oy beeta maqidasiyaa kumi bayiis. Hegee Yihooway beeta maqidasiyaaninne Solomona woosan ufayttidoogaa bessees. Gayttiyo dunkkaanee attin, ha''i beeta maqidasee asay goynnanau yiyo soho gidiis.

Solomoni adussa wodiyau aadhdhida eratettan haariis; asaykka ufayttiis. SHin Solomoni Yihoowayyo goynnenna daro maccaasaa hara biittappe ekkiis. Etappe issinniyaa eeqau yarshshiyaaro be'ay? Wurssettan Solomonakka a machchoti hara xoossatuyyo goynnanaadan oottidosona. Solomoni hegaadan oottin aybi hanidaakko eray? I asaa kehatettan oyqqiyoogaa aggi bayiis. I meqetti baynna asa gidin asaykka ufayssa xayiis.

Kawuwaa Solomoni eeqau goynnees

Hegee, Yihooway Solomona bolli yiillotanaadan oottin, i Solomona: ‘Taani kawotettaa neeppe ekkada hara bitaniyau immana. Taani hegaa ne wodiyan gidennan ne na'ay haariyo wodiyan oottana. SHin taani kawotettan de'iya asaa ne na'aappe wurssa ekkikke’ yaagiis. Hegee waanidi hanidaakko ane be'oos.

1 Hanidabaa Odiya 28:9-21; 29:1-9; 1 Kawotu 5:1-18; 2 Hanidabaa Odiya 6:12-42; 7:1-5; 1 Kawotu 11:9-13.Oyshata

 • Solomoni Yihoowa beeta maqidasiyaa keexxi polanau aappun laytta ekkidee? Hegee daro miishshaa wurssidoy aybissee?
 • Beeta maqidasiyan de'iya waanna kifileti aappunee? Giddo kifiliyan ay wottidonaa?
 • Beeta maqidasee keexetti wurido wode Solomoni woygidi woossidee?
 • Yihooway Solomona woosan ufayttidoogaa waatidi bessidee?
 • Solomona machchoti a ay ootissidonaa? Solomoni waanidee?
 • Yihooway Solomona bolli ayssi yiillotidee? Yihooway a woygidee? Solomoni beeta maqidasiyaa keexxiyoogaa doommiis; a keexxi polanau laappun layttanne baggaa ekkiis.

Gujo oyshata

 • Koyro Hanidabaa Odiya 28:9, 10 nabbaba.

  Daawiti 1 Hanidabaa Odiya 28:9, 10n haasayidoogaa be'iyo wode, nuuni galla galla minnidi ay oottana koshshii? (Mazamure 19:14; Piliphphisiyuusa 4:8, 9)

 • Naa''antto Hanidabaa Odiya 6:12-21, 32-42 nabbaba.

  Ubbaappe Xoqqa Xoossaassi asi keexxido keetti gidana danddayennaagaa, Solomoni waati qonccissidee? (2 Hanidabaa Odiya 6:18; Oosuwaa 17:24, 25)

  Solomoni 2 Hanidabaa Odiya 6:32, 33n haasayidobay Yihoowabaa ay bessii? (Oosuwaa 10:34, 35; Galaatiyaa 2:6)

 • Naa''antto Hanidabaa Odiya 7:1-5 nabbaba.

  Yihoowa bonchchuwaa be'idoogee Israa'eele naati a sabbanaadan eta denttettidoogaadan, ha wodiyan Yihooway ba asaa anjjidobata qoppiyo wode nuussi aybi siyettana bessii? (2 Hanidabaa Odiya 7:3; Mazamure 22:22; 34:1; 96:2)

 • Koyro Kawotu 11:9-13 nabbaba.

  Wurssettaa gakkanaashin ammanettiyoogee keehi koshshiyoogaa Solomona de'oy waatidi bessii? (1 Kawotu 11:4, 9; Maatiyoosa 10:22; Ajjuutaa 2:10)