Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

SHaahuwaa 4: Israa'eele Koyro Kawuwaappe Biidi Baabiloone Omoodduwaa Gakkanaashin

SHaahuwaa 4: Israa'eele Koyro Kawuwaappe Biidi Baabiloone Omoodduwaa Gakkanaashin

Saa'ooli Israa'eele koyro kawo gidiis. SHin Yihooway a koyibeenna; hegaa gishshau a sohuwan Daawiti kawo gididi doorettiis. Nuuni Daawitebaa darobaa tamaarana. Yelagatettan de'iiddi, wolqqaama asa gidida Gooliyaadaara olettiis. Guyyeppe, a qanaatiya Kawuwaa Saa'oolappe baqatiis. Hegaappe, meraa lo''iya Abigaala Daawiti issi eeyyatetta ooso oottenaadan ashshaasu.

Kaallidi, Daawita sohuwan Israa'eeletu bolli kawotida a na'aa Solomonabaa darobaa tamaarana. Israa'eelen kawotida koyro heezzu kawoti huuphiyan huuphiyan 40u layttaa kawotidosona. Solomoni hayqqi simmin, Israa'eelee huuphessanne tohossa bagga naa''u kawotettatun shaakettiis.

Huuphessa bagga 10u zaretu kawotettay Aasooretun xayana gakkanaashin 257 laytta takkiis. Hegaappe 133u layttay aadhdhi simmin, tohossa bagga na''u zaretu kawotettaykka xayiis. He wode Israa'eeleti Baabiloone biitti omooddettidi biidosona. Hegaa gishshau, SHaahuwaa OYDDAY nu be'anau de'iyo daro garamissiya yohoti kumido 510u laytta taarikiyaa oyqqiis.

Kawuwaa Solomoni woossees