Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 48: Cincca Gabaa'oonata

Taarike 48: Cincca Gabaa'oonata

KANAANEN de'iya katamatuppe daroti Israa'eeletuura olettanau giigettiiddi de'oosona. Eti Israa'eeleta xoonana danddayiyaabadan qoppidosona. SHin he heera katamaa Gabaa'oonan de'iya asatussi hegaadan milatibeenna. Israa'eeleta Xoossay maaddiiddi de'iyoogaa eti ammanidi, Xoossaara olettanau koyibookkona. Yaanin Gabaa'oonati ay oottidaakko ne eray?

Eti keehi haahosan de'iya asa milatanau qofaa qachchidosona. Hegaa gishshau, he asatuppe issoti issoti wurida ceega maayuwaa maayidosonanne ceega caammaa wottidosona. Eti bantta haretun melida oyttaa ceega joynetun caanidi, shinqqiyaassi oyqqidosona. Hegaappe Yaasukko biidi yaagidosona: ‘Nuuni intte wolqqaama Xoossaa Yihoowabaa siyidi keehi haaho biittappe yiida. Inttessi i Gibxxen oottidobaa ubbaa siyida. Yaatiyo gishshau, nu halaqati nuuni shinqqiyaa giigissanaadaaninne inttekko yiidi: “Nuuni intte ashkkarata. Intte nunaara olettennaagaadan nuussi qaalaa gelite” gaanaadan yootidosona. Adussa ogiyaa hemettidoogaappe denddidaagan, nu maayoy wuridoogaanne nu shinqqeekka puulummidi melidoogaa be'ana danddayeeta’ yaagidosona.

Yaasunne asaa kaalettiyaa haraati, Gabaa'oonati giidobaa ammanidosona. Hegaa gishshau, etaara olettennaagau etassi qaalaa gelidosona. SHin heezzu gallassappe guyyiyan, Gabaa'oonati bantta shooron de'iyaageeta gidiyoogaa eti eridosona.

Yaasu eta: ‘Nuuni daro haaho biittaappe yiida’ giidi, aybissi nuna cimmidetii?’ yaagidi oychchiis.

Gabaa'oonati zaariiddi: ‘Nu hegaa oottidoy, intte Xoossaa Yihooway ha Kanaane biittaa ubbaa inttessi immanaagau qaalaa gelidoogaa siyido gishshataassa. Hegaa gishshau, intte nuna woreeta giidi yayyida’ yaagidosona. SHin Israa'eeleti bantta qaalaa naagidi, Gabaa'oonata woribookkona. Hegaappe eta banttassi ashkkara oottidosona.

Gabaa'oona asati Israa'eeletuura saruwan de'anau maacettido gishshau, Yerusalaame kawoy yiillotiis. Yaatiyo gishshau, i hara oyddu kawota: ‘Gabaa'oonata olanaadan yiidi tana maaddite’ yaagiis. He ichchashu kawoti oottidobaykka hegaa. Israa'eeletuura saruwan de'anau maacettido gaasuwan, ha kawoti eta olanau denddikko, Gabaa'oonati oottobay cinccatettee? Ane be'ana.

Yaasa 9:1-27; 10:1-5.

Yaasanne Gabaa'oonata


Oyshata

 • Heera katamatun de'iya Kanaanetuppe Gabaa'oonati dumma gididoy aybiinee?
 • Misiliyan beettiyaagaadan, Gabaa'oonati ay oottidonaa? Ayssi hegaadan oottidonaa?
 • Yaasunne Israa'eeleta kaalettiyaageeti Gabaa'oonatussi ay qaala gelidonaa? SHin heezzu gallassappe guyyiyan ay eridonaa?
 • Gabaa'oonati Israa'eeletuura saruwan de'anau maacettidoogaa hara katamatun de'iya kawoti siyido wode hanidabi aybee?

Gujo oyshata

 • Yaasa 9:1-27 nabbaba.

  Yihooway Israa'eele asaassi ‘he biittan de'iya asaa ubbaa xayssanaadan’ yootido gishshau, Gabaa'oonata ashshidoogee, a eeshshatuppe augeeta xoqqu ootti bessii? (Yaasa 9:22, 24; Maatiyoosa 9:13; Oosuwaa 10:34, 35; 2 PHeexiroosa 3:9)

  Yaasu Gabaa'oonatussi gelido ba qaalaa naagidoogan, ha wodiyan Kiristtaaneti kaallana bessiya ayba lo''o leemiso bessidee? (Yaasa 9:18, 19; Maatiyoosa 5:37; Efisoona 4:25)

 • Yaasa 10:1-5 nabbaba.

  Ha wodiyan zawi baynna daro asay Gabaa'oonata milatidoy ayba ogiyaanee? Hegee eta bolli aybi gakkanaadan oottidee? (Yaasa 10:4; Zakkaariyaasa 8:23; Maatiyoosa 25:35-40; Ajjuutaa 12:17)