Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 44: Ra'aaba Xomoosiya Asata Qottaasu

Taarike 44: Ra'aaba Xomoosiya Asata Qottaasu

HA ASATI metuwan geli uttidosona. Eti baqatana koshshees; hegee xayikko, hayqqoosona. Eti xomoosuwau biida Israa'eeleta, qassi eta maaddaydda de'iya maccaasiyaa Ra'aabo. Ra'aaba Yarkko katamaa dirssaa gimbbiyaara oyqqetti keexettida ha keettan de'ausu. Ha asati metuwan waani gelidaakko ane be'oos.

Israa'eeleti Kanaane biitti gelanau, Yorddaanoosa SHaafaa pinnanau giigi uttidosona. Eti pinnanaappe kase, Yaasu xomoosiya naa''u asata kiittiis. I, etayyo: ‘Biidi biittaanne Yarkko Katamaa xomoosite’ yaagiis.

Ra'aabonne xomoosiya naa''u Israa'eelata

Xomoosiyaageeti Yarkko gakkidi, Ra'aabi soo biidosona. SHin issi asi Yarkko kawuwaassi: ‘Naa''u Israa'eele asati hachchi qammi biittaa xomoosanau yiidosona’ yaagidi yootiis. Kawoy hegaa siyidi Ra'aabi soo asaa kiittin, eti o: ‘Ne soo yiidi gelida asata kessada imma!’ yaagidi azazidosona. SHin Ra'aaba xomoosiyaageeta shakkuwan qottaasu. Yaatada a: ‘Amarida asati ta soo yiidosona; shin eti auppe yiidaakko taani erikke. Eti sa'ay lankki lankkiyaagan katamaa penggee gorddettennan de'ishin kiyidi biidosona. Ellelliyaabaa gidikko, intte eta gakkana!’ yaagaasu. Yaatiyo gishshau, asati eta kaallidi biidosona.

Eti bi simmin, Ra'aaba eesuwaara shakkuwaa pude kiyaasu. A xomoosiyaageetussi hagaadan yaagaasu: ‘Yihooway ha biittaa inttessi immanaagaa taani erayis. Intte Gibxxeppe kiyiyo wode, i Zo'o Abbaa waati melissidaakko nuuni siyida; qassi intte Sihoonanne Ooga geetettiya kawota waati woridaakko siyida. Taani inttessi kehido gishshau, inttekka taassi kehanau hayyanintta qaalaa gelite. Ta aawaa, ta aayyiyo, ta ishanttanne ta michchota ashshite’ yaagaasu.

Xomoosiyaageeti eeno giidosona; shin Ra'aaba issibaa oottana bessees. Xomoosiyaageeti haagaadan yaagidosona: ‘Ha zo'o wodoruwaa ekkada maskkootiyan qachcha; qassi ne dabbota ubbaa nenaara ne son wotta. Yarkko katamaa oyqqanau yiyo wode, ha zo'o wodoruwaa ne maskkootiyan be'idi, ne son de'iya asa worokko’ yaagidosona. Xomoosiyaageeti Yaasukko simmi biidi, hanettidabaa ubbaa assi yootidosona.

Yaasa 2:1-24; Ibraawe 11:31.Oyshata

 • Ra'aaba de'iyoy awaanee?
 • Misiliyan de'iya naa''u asati oonee? Eti ayssi Yarkko biidonaa?
 • Yarkko kawoy Ra'aaba ay oottana mala azazidee? A woygada zaaradee?
 • Ra'aaba he naa''u asata waatada maaddadee? Eti baassi ayba kehatetta bessana mala oychchadee?
 • He naa''u xomoosiyaageeti Ra'aabissi woygidi qaalaa gelidonaa?

Gujo oyshata

 • Yaasa 2:1-24 nabbaba.

  Israa'eeleti Yarkko katamaa olanau biyo wode, Kessaabaa 23:27n de'iya Yihooway gelido qaalay waanidi polettidee? (Yaasa 2:9-11)

 • Ibraawe 11:31 nabbaba.

  Ra'aabi leemisoy ammanoy keehi koshshiyaaba gidiyoogaa waatidi bessii? (Roome 1:17; Ibraawe 10:39; Yaaqooba 2:25)