Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 43: Yaasu Kaalettiyaagaa Gidiis

Taarike 43: Yaasu Kaalettiyaagaa Gidiis

MUUSEE Israa'eeletuura Kanaane gelanau koyiis. Hegaa gishshau i: ‘Yihoowau, taani Yorddaanoosa SHaafaa pinnada lo''o biittiyo be'anaadan oottarkkii’ yaagidi oychchiis. SHin Yihooway: ‘Simi gidana! Naa''antto hegaa denttoppa!’ yaagiis. Yihooway hegaa ayssi giidaakko eray?

Muusee zaallaa shocido wode hanidabaana. Inne Aarooni Yihoowa bonchchibeennaagaa hassaya. Zaallaappe haattaa kessidaagee, Yihoowa gidiyoogaa asaassi yootibookkona. Hegaa gaasuwan, i eta kaalettidi Kanaane gelissennaagaa Yihooway yootiis.

Yaatiyo gishshau, Aarooni hayqqin guutta wodiyaappe guyyiyan, Yihooway Muuseyyo: ‘Yaasa ekkada, qeesiyaa El''aazara sinttaaninne asaa sinttan essa. Hegan eta ubbaa sinttan, ne sohuwan kaalettiyaagee Yaasa gidiyoogaa ubbaayyo yoota’ yaagiis. Neeni misiliyan be'ana danddayiyoogaadan, Muusee Yihooway giidoogaadan oottiis.

Yaasu kaalettiyaagaa gidiyoogaa Muusee yootiiddi de'ees

Hegaappe Yihooway Yaasa: ‘Minna; yayyoppa. Neeni Israa'eeleta taani qaalaa gelido Kanaane biitti kaalettada gelissana; qassi taani nenaara gidana’ yaagiis.

Guyyeppe Yihooway Muusee Moo'aaba biittan de'iya Nabo Deriyaa huuphiyaa kiyanaadan yootiis. Muusee he sohuwan eqqidi Yorddaanoosa SHaafaanne lo''iya Kanaane biittaa be'ana danddayees. Yihooway: ‘Taani Abrahaama, Yisaaqanne Yaaqooba naatussi immanau qaalaa gelido biittay hagaa. Neeni be'anaadan oottaas; shin neeni yaa gelanaadan oottikke’ yaagiis.

Muusee yan Nabo Deriyaa huuphiyan hayqqiis. I he wode 120u laytta asa. He wodekka i minonne ayyo ayfeekka galjjibeenna. Muusee hayqqido gishshau, asay keehippe azzanidi yeekkiis. SHin a sohuwan banttana kaalettiya Yaasa demmido gishshau ufayttidosona.

Qoodaabaa 27:12-23; Zaarettido Wogaa 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.Oyshata

 • Misiliyan, Muuseera eqqida naa''u attumaasati oonee?
 • Yihooway Yaasussi ay yootidee?
 • Muusee Nabo Deriyaa kiyidoy aybissee? Yihooway ayyo woygidee?
 • Muusee hayqqiyo wode ayyo layttay aappunee?
 • Asay ayssi azzanidee? SHin eti ufayttanau ayba gaasoy de'ii?

Gujo oyshata

 • Qoodaabaa 27:12-23 nabbaba.

  Yihooway Yaasussi ayba keehi gita ooso immidee? Yihooway Ba asaa naagiyoogaa ha wodiyan waatidi bessidee? (Qoodaabaa 27:15-19; Oosuwaa 20:28; Ibraawe 13:7)

 • Zaarettido Wogaa 3:23-29 nabbaba.

  Muuseenne Aarooni Yihooway qaalaa gelido biitta gelennan attidoy aybissee? Nuuni hegaappe ayba timirtte demmana danddayiyoo? (Zaarettido Wogaa 3:25-27; Qoodaabaa 20:12, 13)

 • Zaarettido Wogaa 31:1-8, 14-23 nabbaba.

  Muusee Israa'eeletussi wurssettan haasayido haasayay, i Yihoowa seeraa ba huuphiyaa kaushshidi ekkidoogaa waatidi bessii? (Zaarettido Wogaa 31:6-8, 23)

 • Zaarettido Wogaa 32:45-52 nabbaba.

  Xoossaa Qaalay nu de'uwaa waatidi bochchana bessii? (Zaarettido Wogaa 32:47; Wogaabaa 18:5; Ibraawe 4:12)

 • Zaarettido Wogaa 34:1-12 nabbaba.

  Muusee Yihoowa mule be'i erennabaa gidikkonne, Zaarettido Wogaa 34:10y Yihoowaara de'iya a dabbotaa waatidi qonccissii? (Kessaabaa 33:11, 20; Qoodaabaa 12:8)