Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 38: Xomoosiya 12u Asata

Taarike 38: Xomoosiya 12u Asata
Xomoosiya Israa'eelati teera ayfiyaa tookkidosona

HA ASATI tookkido teera ayfiyaa xeella. Woyne teeraa wurccoy ay keena gitakko xeella. Hegaa kasuwan aattidi tookkanau naa''u asa koshshiis. Balasiyaanne roomaaniyaa geetettiyaa hara mitta ayfetakka xeella. Ha lo''o teera ayfee auppe yiidee? Kanaane biittaappe yiis. Kanaanee issi wode Abrahaamee, Yisaaqinne Yaaqoobi de'idosaa gidiyoogaa hassaya. SHin he sohuwan koshay denddido gishshau, Yaaqoobi ba soo asaara Gibxxen de'anau biis. Ha''i 216 gidiya layttay aadhdhi simmin, Muusee Israa'eeleta zaaridi Kanaane biitti kaaletti efiiddi de'ees. Eti Bazzon Qaadeesa geetettiya sohuwaa gakkidosona.

Kanaane biittan iita asati de'oosona. Yaatiyo gishshau, Muusee 12u xomoosiyaa asata kiittiiddi etassi: ‘He biittan de'iya asay ay keena corakkonne qassi etu minotaykka ay keenakko xomoosite. Biittaykka katta loytti mokkiyakkonne xomoosite. Qassi yan mokkida teera ayfiyaappe amaridaagaa ehennan aggoppite’ yaagidi yootiis.

Xomoosiya asati Qaadeesa simmi yiidi Muusessi: ‘Biittay tumuppe lo''o’ yaagidi yootidosona. Hegaa qonccisanau, eti Muusa yaappe ehiido teeraappe amaridaagaa bessidosona. SHin xomoosiyaageetuppe 10ti: ‘Yan de'iya asay adussanne mino. Eta biittaa ekkanau nuuni malikko, eti nuna worana’ yaagidosona.

Israa'eeleti hegaa siyidi yayyidosona. Eti: ‘Nuuni Gibxxe biittan woykko ha bazzuwan haiqqidabaa gidiyaakko lo''o shin’ yaagidosona. ‘Nuuni olan hayqqana; nu maccaasatinne nu naatikka oomooddettana. Muuse sohuwan kaalettiya ura dooridi, Gibxxe guyye simmoos!’ yaagidosona.

SHin xomoosiyaageetuppe naa''ati Yihoowan ammanettidi, asay yayyennadaan oottanau baaxetidosona. Eta sunttay Yaasanne Kaaleeba. Eti: ‘Yayyoppite. Yihooway nunaara de'ees. He biittaa nu ekkanaagee metenna’ yaagidosona. SHin asay siyibeenna. Eti ubba Yaasanne Kaaleeba worana koyidosona.

Yihooway hegan daro yiillotidi Muusessi hagaadan yaagiis: ‘Layttay 20 woy appe bolla gidido asaappe issoynne Kanaane biitti gelenna. Taani Gibxxe biittaaninne bazzuwan oottido maalaalissiyaabaa be'idosonashin, yaatidikka tanan ammanettibookona. Hegaa gishshau, etappe issoynne attennan hayqqana gakkanaashin, eti 40u layttaayyo bazzuwan toylattana. Yaasunne Kaaleeba xallay Kanaane biitti gelana’ yaagiis.

Qoodaabaa 13:1-33; 14:1-38.Oyshata

 • Misiliyan beettiya woiniyaa teeraa wurccuwaabaa ay akeekadii? Hegee auppe yiidee?
 • Muusee 12u xomoosiya asata Kanaane biitti kiittidoy aybissee?
 • Xomoosiyaageetuppe tammati simmi yiidi Muusessi woygi yootidonaa?
 • Xomoosiyaageetuppe naa''ati Yihoowan ammanettiyoogaa waatidi bessidonaa? Eta sunttay oonee?
 • Yihooway aybissi yiillotidee? Muusessi i ay yootidee?

Gujo oyshata

 • Qoodaabaa 13:1-33 nabbaba.

  Biittaa xomoosanau doorettidaageeti oonee? Eti ayba gitabaa demmidonaa? (Qoodaabaa 13:2, 3, 18-20)

  Yaasunne Kaaleeba xeelay hara xomoosiyaageetuugaappe dummatidoy aybiinee? Hegee nuna ay tamaarissii? (Qoodaabaa 13:28-30; Maatiyoosa 17:20; 2 Qoronttoosa 5:7)

 • Qoodaabaa 14:1-38 nabbaba.

  Sa'an Yihoowa kal''atiyaageetu bolli zuuzummennaadan, nuuni siyana bessiya ayba seeri de'ii? (Qoodaabaa 14:2, 3, 27; Maatiyoosa 25:40, 45; 1 Qoronttoosa 10:10)

  Yihooway ba ashkkarata ubbaa huuphiyan huuphiyan loytti xeelliyoogaa Qoodaabaa 14:24y waatidi bessii? (1 Kawotu 19:18; Leemiso 15:3)