Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 35: Yihooway Ba Higgiyaa Immiis

Taarike 35: Yihooway Ba Higgiyaa Immiis

ISRAA'EELETI Gibxxeppe kiyoosappe naa''u agina gidiya wodeppe guyyiyan, Korebe woykko Siina geetetti xeegettiya Deriyaa gakkidosona. He sohoy Yihooway eexxiya buuraa giddoppe Muusa haasayissido sohuwaa. Asay he sohuwan dunkkaanidi guutta wodiyau uttiis.

Asay deriyaa matan naagishin, Muusee deriyaa kiyiis. Hegan deriyaa huuphiyan Muusee de'ishin, Israa'eeleti Baayyo dumma dere gididi azazettanaadan koyiyoogaa Yihooway Muusessi yootiis. Muusee deriyaappe wodhdhidi, Yihooway giidobaa Israa'eeletussi yootiis. Asaykka Yihoowa asa gidana koyido gishshau, assi azazettana yaagidosona.

He wode Yihooway oorattabaa oottiis. Deriyaa huuphee cuwattanaadaaninne wolqqaama gunttay guummanaadan oottiis. I asaayyo qassi: ‘Inttena Gibxxeppe kessida intte Xoossaa Yihooway tana’ yaagiis. Hegaappe: ‘Taappe hara xoossatussi intte goynnana bessenna’ yaagidi azaziis.

Naa''u shuchata

Xoossay Israa'eeletussi hara uddufun azazota, woykko higgeta immiis. Asay keehi yayyiis. Eti Muuseessi: ‘Xoossay nuussi haasayikko nuuni hayqqanaakkonne yayyiyo gishshau, ne nuuyyo haasaya’ yaagidi yootidosona.

Simmidi Yihooway Muuseyyo: ‘Taakko deriyaa kiya. Asay naaganaadan taani koyiyo higgeta xaafido naa''u masettida shuchchata neessi immana’ yaagiis. Hegaa gishshau, Muusee zaarettidikka deriyaa kiyiis. He sohuwan 40u gallassaa takkiis.

Xoossay keehippe daro higgiyaa ba asau immanau de'ees. Muusee ha higgeta xaafiis. Qassi Xoossay Muusessi masettida naa''u shuchchata immiis. Xoossay he shuchchatu bolli, ubba asau i yootido 10u higgeta xaafidi immiis. He higgeti Tammu Azazota geetettoosona.

Muusee Siinaa Deriyan

Tammu Azazoti keehi koshshiya higgeta. Gidoppe attin, Xoossay Israa'eeletussi immido hara daro higgetikka hegeetu mala. He higgetuppe issoy: ‘Neeni Yihoowa ne Xoossaa ne kumetta wozanaappe, ne kumetta qofaappe, ne kumetta shemppuwaappenne ne kumetta wolqqaappe siiqa’ yaagiyaagaa. Haray qassi: ‘Ne shooruwaa ne huuphedan siiqa’ yaagiyaagaa. Xoossaa Na'ay Yesuus Kiristtoosi giidoogaadan, ha higgeti Yihooway Israa'eeletussi immido higgetu ubbaappe aadhdhiya higgeta. Takkidi, Xoossaa Na'aabaanne i tamaarissidobatubaa darobaa tamaarana.

Kessaabaa 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Zaarettido Wogaa 6:4-6; Wogaabaa 19:18; Maatiyoosa 22:36-40.Oyshata

 • Gibxxeppe kiyoosappe naa''u agina gidiya wodeppe guyyiyan, Israa'eeleti awan dunkkaanidonaa?
 • Yihooway asay oottanaadan i koyiyoobi ayba gidiyoogaa yootidee? Eti woygidi zaaridonaa?
 • Yihooway Muusessi naa''u masettida shuchchata immidoy aybissee?
 • Yihooway Israa'eeletussi immido higgee Tammu Azazotu xalleeyye?
 • Yesuus Kiristtoosi ubbaappe aadhdhiya higgeta giido naa''u higgeti augeetee?

Gujo oyshata

 • Kessaabaa 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; qassi 31:18 nabbaba.

  Kessaabaa 19:8n xaafettida qaalay, Kiristtaaneti banttana Xoossaassi buzo oottiyoogee gujjiyoobi aybakkonne akeekanaadan nuna waatidi maaddii? (Maatiyoosa 16:24; 1 PHeexiroosa 4:1-3)

 • Zaarettido Wogaa 6:4-6; Wogaabaa 19:18; qassi Maatiyoosa 22:36-40 nabbaba.

  Kiristtaaneti Xoossaanne bantta shooruwaa siiqiyoogaa aybin bessiyoonaa? (Marqqoosa 6:34; Oosuwaa 4:20; Roome 15:2)