Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 33: Zo'o Abbaa Pinniyoogaa

Taarike 33: Zo'o Abbaa Pinniyoogaa

AYBI haniiddi de'iyaakko xeella! Ba gatimaa Zo'o Abbaa bolli miccidaagee Muusa. Aara abbaappe issi baggan saruwan pinnidi eqqidaageeti Israa'eeleta. SHin Paarooninne a wotaaddarati ubbay abban muuhettiiddi de'oosona. Hegee waanidi hanidaakko ane be'oos.

Gibxxeta haattay xayssiiddi dees

Nuuni tamaaridoogaadan, Xoossay Gibxxetu bolli 10tta boshaa yeddi simmin, Paarooni Israa'eeleti Gibxxeppe kiyidi baanaadan yootiis. Daro maccaasay, naatinne 600,000 gidiya attuma asay kiyiis. Qassikka, Yihoowan ammanida cora qooday de'iyo hara walaha asay, Israa'eeletuura kiyiis. Hegeeti ubbay bantta dorssaa, deeshshaanne mehiyaa ekkidi kiyidosona.

Israa'eeleti kiyanaappe kase, maayuwaanne birappenne worqqappe oosettidabaa banttau immanaadan Gibxxeta oychchidosona. Gebxxeti bantta bolli gakkida wurssetta boshaappe denddidaagan, keehippe yayyidosona. Hegaa gishshau, Israa'eeleti eta oychchidoba ubbaa immidosona.

Guutta gallassay aadhdhi simmin, Israa'eeleti Zo'o Abbaa gakkidosona. Yaa gakkidi shemppidosona. Paarooninne a asati Israa'eeleta yeddidi, gam''ennan yiillotiyoogaa doommidosona. Eti: ‘Nuuni nu aylleta yeddiichchida!’ yaagidosona.

Hegaa gishshau, Paarooni zaarettidikka ba qofaa laammiis. I eesuwaara ba ola para gaaretanne ba wotaaddarata shiishshiis. Hegaappe, 600u dumma para gaaretanne Gibxxen de'iya hara gaareta ubbaa ekkidi, Israa'eeleta yedettiyoogaa doommiis.

Israa'eeleti Paarooninne a wotaaddarati bantta geeduwaa yiyaageeta be'ido wode, keehippe yayyidosona. Baqatidi biyo sohoy baawa. Etappe sinttaara Zo'o Abbay de'ees; qassi guyyeera Gibxxeti yiiddi de'oosona. SHin Yihooway ba asatuppenne Gibxxetuppe gidduwaa shaaraa mayssiis. Hegaa gishshau, Gibxxeti Israa'eeleta qohanau be'ana danddayokkona.

Hegaappe Muusee ba gatimaa Zo'o Abbaa bolli miccanaadan Yihooway yootiis. Hegaadan i oottin, Yihooway away kiyiyo baggappe wolqqaama carkkuwaa carkkissiis. Abbaa haattay naa''au shaahettidi naa''u baggaarakka sitti giidi eqqi bayiis.

Hegaappe, Israa'eeleti abbaa giddon mela biittaara pinniyoogaa doommidosona. Miilooniyan qoodettiya asaynne eta meheti ubbay saruwan abbaa pinni kiyanau daro saatiyaa ekkiis. Wurssettan Gibxxeti Israa'eeleta zaarettidi be'ana danddaydosona. Eta aylleti biichchoosona! Yaatiyo gishshau, eta kaallidi abbaa giddo eesoti gelidosona.

Eti gelin, Xoossay eta para gaaretu goomay kolettanaadan oottiis. Gibxxeti keehi yayyidi: ‘Yihooway Israa'eeleta maaddidi nuna oliiddi de'ees. Haggaappe kiyoos’ yaagidi waassiyoogaa doommidosona. SHin hegau wodee aadhdhiichchiis.

Ne ha misiliyan be'idoogaadan, Muusee ba gatimaa Zo'o Abbaa bolli miccanaadan Yihooway yootidoy he wodiyaana. Muusee gatimaa miccin, godadan eqqida haattay guyye simmi goggidi, Gibxxetanne eta para gaareta ubbaa kammi bayiis. Olanchchati ubbay Israa'eeleta kaallidi zo'o abbaa giddo gelidosona. Yaatiyo gishshau, Gibxxetuppe issi asinne paxa attibeenna!

Xoossaa asati ubbay attidoogan ay keena ufayttidonaa! Attuma asay ubbay Yihoowa galatiiddi: ‘Yihooway wolqqaama xoonuwaa xooniis. Paraanne paraa toggidaageeta i abban oliis’ yaagidi yexxidosona. Muuse michchiya Miiriyaama ba karaabiyaa ekkin, maccaasati ubbay bantta karaabiyaa karaabiyaa ekkidi o kaallidosona. Eti ufaytti duriiddi: ‘Yihooway wolqqaama xoonuwaa xooniis. Paraanne paraa toggidaageeta i abban oliis’ yaagidi attumaasati yexxiyo yettaa yexxidosona.

Kessaabaa shemppuwaa 12ppe biidi 15 gakkanaashin.Oyshata

 • Maccaasaanne naata gujjennan Gibxxeppe kiyida attumaasay aappunee? Etaara kiyida hara asati oonee?
 • Israa'eeleti boogaappe guyyiyan Paaroonassi aybi siyettidee? I ay oottidee?
 • Yihooway Gibxxeti ba asaa qohenna mala ay oottidee?
 • Muusee ba gatimaa Zo'o Abbaa bolli miccin aybi hanidee? Israa'eeleti ay oottidonaa?
 • Gibxxeti Israa'eeleta kaallidi dirbban abbaa giddo gelido wode aybi hanidee?
 • Israa'eeleti attido gishshau, ufayttiyoogaanne Yihoowa galatiyoogaa aybin bessidonaa?

Gujo oyshata

 • Kessaabaa 12:33-36 nabbaba.

  Ba asay daro layttaassi Gibxxen aylletettan de'idoogaa gishshaa, Yihooway etassi ay oottidee? (Kessaabaa 3:21, 22; 12:35, 36)

 • Kessaabaa 14:1-31 nabbaba.

  Muusee haasayido Kessaabaa 14:13n xaafettidabay, Yihoowa ashkkarati Armmageedoona olaa naagiiddi de'iyo ha wodiyan eta ayba ogiyan maaddii? (2 Hanidabaa Odiya 20:17; Mazamure 91:8)

 • Kessaabaa 15:1-8, 20, 21 nabbaba.

  Yihoowa ashkkarati assi saba yettaa yexxana bessiyoy aybissee? (Kessaabaa 15:1, 2; Mazamure 105:2, 3; Ajjuutaa 15:3, 4)

  Miiriyaamanne hara maccaasati Zo'o Abbaa matan oottidoogaadan, Yihoowa sabbiyoogan Kiristtaane maccaasati ha wodiyan oottana bessiyaabi aybee? (Kessaabaa 15:20, 21; Mazamure 68:11)