Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 31: Muuseenne Aarooni Paaroonaara Gayttidosona

Taarike 31: Muuseenne Aarooni Paaroonaara Gayttidosona

MUUSEE Gibxxe gakkido wode, ba be'ido malaatata ubbaa ba ishaa Aaroonassi yootiis. Muuseenne Aarooni he malaatata Israa'eeleta bessido wode, asay ubbay Yihooway etaara de'iyoogaa ammaniis.

Hegaappe simmin, Muuseenne Aarooni Paaroonakko biidosona. Eti ayyo: ‘Israa'eela Xoossaa Yihooway, “Eti heezzu gallassa ogiyaa biidi bazzuwan taayyo goynnanaadan ta asaa yedda” yaagees’ yaagidosona. SHin Paarooni: ‘Taani Yihoowa ammanikke; Israa'eeletakka yeddikke’ yaagiis.

Asay Yihoowayyo goynnanau giidi, bantta oosuwaappe shemppanau oychchido gishshau, Paarooni yiillotiis. Hegaa gishshau, kaseegaappekka deexo oosuwaa eti oottanaadan wolqqanttiis. Israa'eeleti bantta de'oy haa iitidoogau Muusa gaaso oottidosona; Muuseekka hegan azzaniis. SHin i hirggenna mala Yihooway ayyo yootiis. Yihooway: ‘Paarooni ta asaa yeddanaadan ta oottana’ yaagiis.

Muuseenne Aarooni Paaroona sinttan

Muuseenne Aarooni Paaroonaara gayttanau simmidi biidosona. He wode eti issi malaataa bessidosona. Aarooni ba gatimaa sa'an olin, wogga shooshsha kiyiis. SHin Paaroona shareechchotikka bantta gatimaa gatimaa sa'an olin, eta gatimaykka shooshsha kiyiis. SHin, Aaroona shooshshay he shareechchotu shooshshata miyaagaa be'a! Paarooni ha''ikka Israa'eeleta yeddibeenna.

Yaatiyo gishshau, Yihooway Paaroonayyo timirtte immiyo wodee gakkiis. I hegaa waati oottidaakko eray? Gibxxetu bolli 10u boshaa, woykko wolqqaama metuwaa ehiyoogaana.

Daro boshati gakki simmin, Paarooni Muusekko kiittidi: ‘Ha boshaa teqqa; yaatikko ta Israa'eeleta yeddana’ yaagiis. SHin boshay eqqiyo wodiyan, Paarooni ba qofaa laammibayees. Asaa yeddibeenna. Wurssettan, 10tta boshay gakki simmin, Paarooni Israa'eeleta yeddiis.

He 10u boshaa ubbaa eray? Etabaa ane tamaaroos.

Kessaabaa 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Oyshata

 • Muuseenne Aarooni bessido malaatati Israa'eeleti waananaadan oottidonaa?
 • Muuseenne Aarooni Paaroonassi ay yootidonaa? Paarooni woygi zaaridee?
 • Misiliyan beettiyaagaadan, Aarooni ba gatimaa sa'an olin, hanidabay aybee?
 • Yihooway Paaroonassi ayba timirtte immidee? Paarooni woygi zaaridee?
 • Tammantta boshaappe simmin aybi hanidee?

Gujo oyshata

 • Kessaabaa 4:27-31nne 5:1-23 nabbaba.

  Paarooni ‘Taani Yihoowa erikke’ yaagiyo wode woyganau koyidee? (Kessaabaa 5:2; 1 Sameela 2:12; Roome 1:21)

 • Kessaabaa 6:1-13, 26-30 nabbaba.

  Yihooway Abrahaamayyo, Yisaaqayyonne Yaaqoobayyo bana qonccissibeennay ayba ogiyaanee? (Kessaabaa 3:13, 14; 6:3; Doomettaabaa 12:8)

  Muusee baassi imettida oosuwaa oottana danddayennabadan qoppidabaa gidikkonne, Yihooway an go'ettidoogaa eriyoogee nuussi aybi siyettanaadan oottii? (Kessaabaa 6:12, 30; Luqaasa 21:13-15)

 • Kessaabaa 7:1-13 nabbaba.

  Muuseenne Aarooni Yihoowa pirddaabaa Paaroonassi xalatettan yootido wode, Xoossaa ashkkarati ha wodiyan kaallana bessiya ayba leemiso gidiyaabaa oottidonaa? (Kessaabaa 7:2, 3, 6; Oosuwaa 4:29-31)

  Yihooway Gibxxe xoossatuppe aadhdhiyoogaa aybin bessidee? (Kessaabaa 7:12; 1 Hanidabaa Odiya 29:12)