Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 27: Iita Kawoy Gibxxe Biittaa Haariis

Taarike 27: Iita Kawoy Gibxxe Biittaa Haariis

HA NE be'iyo asati asaa wolqqan ootissiiddi de'oosona. Oosanchchatuppe issuwaa lissuwan shociya bitaniyaa xeella! Oosanchchati Israa'eeleta geetettiya Yaaqooba so asata. Eta wolqqan ootissiyaageeti qassi Gibxxeta. Israa'eeleti Gibxxetussi aylle gididosona. Hegee waani hanidee?

Gibxxeti Israa'eeleta tuggayoosona

Corattida Yaaqooba soo asay daro layttaassi Gibxxen saruwan de'iis. Gibxxe biittan kawuwaa Paaroonappe kaallidi xoqqa sohoy de'iyo Yooseefi, eta loytti oyqqiis. SHin hegaappe Yooseefi hayqqiis. Qassi Israa'eeleta dosenna hara Paarooni Gibxxen kawotiis.

Yaatiyo gishshau, ha iita Paarooni Israa'eeleta aylle oottiis. Qassi, eta bolli qareti baynna iita asata halaqa oottiis. He asati wolqqan Israa'eeleta daro deexo ooso ootissidi, Paaroonayyo katamata keexissidosona. SHin Israa'eeletu qooday gujjiiddi biyoogaa aggibeenna. Guuttaa takkishin Gibxxeti, ‘Israa'eeleti keehippe daroosonanne minnoosona’ giidi hirggiyoogaa doommidosona.

Gibxxeti Israa'eeleta tuggayoosona

Hegaa gishshau, Paarooni waatidaakko eray? I Israa'eela maccaasay yeliyo wode maaretissiya maccaasata: ‘Yelettiya na'ay attumaagaa gidikko worite’ yaagiis. SHin he maccaasati lo''o asa gidiyo gishshau naata woribookkona.

Yaatiyo gishshau, Paarooni ba asaa ubbaa: ‘Israa'eeletu gacino naata, attumaageeta woridi maccaageetu xallaa ashshite’ yaagidi azaziis. Hegee keehi yashshiya azazo gidennee? He gacino attuma naatuppe issoy waanidi attidaakko ane be'oos.

Kessaabaa 1:6-22.Oyshata

 • Misiliyan, lissuwaa oyqqida bitanee oonee? I shociyo bitanee shin oonee?
 • Yooseefi hayqqi simmin Israa'eeleti waanidonaa?
 • Gibxxeti Israa'eeletussi yayyidoy aybissee?
 • Israa'eele maccaasay yeliyo wode eta maaretissiya maccaasata Paarooni woygidi azazidee?

Gujo oyshata

 • Kessaabaa 1:6-22 nabbaba.

  Yihooway Abrahaamassi gelido ba qaalaa waatidi polidee? (Kessaabaa 1:7; Doomettaabaa 12:2; Oosuwaa 7:17)

  Ibraawe gidida maaretissiya maccaasati, de'uwaa bonchchiyoogaa aybin bessidonaa? (Kessaabaa 1:17; Doomettaabaa 9:6)

  Yihoowayyo ammanettidaageeta gididoogan, maaretissiya maccaasati waanidi anjjettidonaa? (Kessaabaa 1:20, 21; Leemiso 19:17)

  Seexaanay asay naagiyo Abrahaame Zariyaa xeelliya, Yihoowa halchchoy polettennaadan oottanau waati malidee? (Kessaabaa 1:22; Maatiyoosa 2:16)