Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 18: Yaaqoobi Kaaraane Biis

Taarike 18: Yaaqoobi Kaaraane Biis

YAAQOOBAARA haasayiya ha asati oonakko eray? Daro gallassa ogiyaa hemettoogaappe guyyiyan, issi haatta ollaa matan Yaaqoobi etaara gayttiis. Eti bantta dorssata heemmoosona. Yaaqoobi eta: ‘Intte auppe yiidetii?’ yaagidi oychchiis.

Eti: ‘Nuuni Kaaraaneppe yiida’ yaagidosona.

Yaaqoobi: ‘Laabaana ereetii?’ yaagidi oychchiis.

‘Ee, eroos’ yaagi zaaridosona. ‘A na'iyo Raaheelo a dorssaa wudiyaa ekkada yiyaaro hanno be'a’ yaagidosona. Raaheelo haahuwaara yiyaaro be'ay?

Yaaqoobi Raaheeliira gayttiis

Yaaqoobi ba aayye ishaa Laabaana dorssata laaggada Raaheela yiyaaro be'idi, dorssati haattaa uyaanaadan ollaakko biis; biidi ollaa doonaappe shuchchaa gonddorssiis. Hegaappe Yaaqoobi Raaheelo yeridi, i oonakko issi yootiis. A keehippe ufayttada, soo woxxa baada ba aawaa Laabaanassi yootaasu.

Yaaqoobi ba matan takkanaagaa Laabaani eridi daro ufayttiis. Yaaqoobi Raaheelo ekkanau Laabaana oychchin, i ufayttiis. Gidikkonne, Raaheelo ekkanau laappun layttaa a gaden oottanaadan Yaaqooba oychchiis. Yaaqoobi Raaheelo keehippe siiqido gishshau, hegaadan oottiis. SHin i, o machchiyo wodee gakkin, aybi hanidaakko eray?

Laabaani Raaheeli gishshaa ba bayra na'iyo Liyo Yaaqoobassi immiis. Yaaqoobi hara laappun layttaa ayyo ottanau eeno gin, Laabaani Raaheelokka ayyo machcho ootti immiis. Xoossay he wode attuma asay issi maccaasaappe daruwaa ekkiyoogaa diggenna. SHin Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan, ha wodiyan issi attuma asi issi maccaasa xalla ekkana bessees.

Doomettaabaa 29:1-30.Oyshata

 • Misiliyan de'iya yelaga na'iyaa oonee? Yaaqoobi issi ay oottidee?
 • Yaaqoobi Raaheelo ekkanaayyo ay oottanau eeno giidee?
 • Yaaqoobi Raaheelo machchiyo wodee gakkin, Laabaani ay oottidee?
 • Yaaqoobi Raaheelo baassi machcho ootti ekkanau ay oottanau eeno giidee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 29:1-30 nabbaba.

  Laabaani a cimmido wodekka, Yaaqoobi bonchchettiya asa gidiyoogaa aybin bessidee? Nuuni hegaappe ay tamaarana danddayiyoo? (Doomettaabaa 25:27; 29:26-28; Maatiyoosa 5:37)

  Wozanappe gidida siiquwaanne guutta wode xallau siyettiya siiquwaa giddon de'iya dummatettaa, Yaaqooba leemisoy waatidi bessii? (Doomettaabaa 29:18, 20, 30; Siiquwaa Sabaa 8:6)

  Yaaqooba soo asata gididi, wurssettan ayyo naata yelida oyddu maccaasati oonee oonee? (Doomettaabaa 29:23, 24, 28, 29)