Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 15: Looxe Machchiyaa Guyye Xeellaasu

Taarike 15: Looxe Machchiyaa Guyye Xeellaasu

LOOXEENNE a soo asay Kanaane biittan Abrahaameera issippe de'idosona. Issi gallassi Abrahaamee Looxa hagaadan giis: ‘Hagan biittay nu mehiyau ubbau gidenna. Hayyana, ane shaahettoos. Neeni issi baggi biikko, taani hara baggi baana’ yaagiis.

Looxee biittaa yuuyidi xeelliis. I ba mehiyaassi haattaynne lo''o maatay daroy de'iyo keehi lo''o sohuwaa be'iis. Hegee Yorddaanoosa SHaafay de'iyo heeraa. Yaatiyo gishshau, Looxee ba soo asaanne ba mehiyaa ekkidi yaa biis. Wurssettan Sadooma kataman de'iyoogaa doommidosona.

Sadooma biittaa asay keehi iita. Looxee lo''o asa gidiyo gishshau, hegan yiillotiis. Xoossaykka yiillotiis. Wurssettan, Xoossay Sadooma katamaanne matan de'iya Gamoora katamaa, eta iita oosuwaa gishshau xayssana haniyoogaa Looxessi yootanaadan naa''u kiitanchchata kiittiis.

Kiitanchchati Looxa: ‘Ellella! Ne machchiyonne ne naa''u macca naata ekkada hagaappe kiya!’ yaagidosona. Looxeenne a soo asay kiyanau guuttaa gam''in, kiitanchchati kushiyaa oyqqidi katamaappe eta kessidosona. Kiitanchchatuppe issoy hagaadan giis: ‘Intte shemppuwau baqatite! Guyye simmidi xeellopite. Intte hayqqennaadan, deriyaakko baqatite’ yaagiis.

Looxeenne a macca naati azazettidi Sadoomappe baqatidosona. Eti guutta wodiyaukka eqqibookkonanne guyye simmidi xeellibookkona. SHin Looxe machchiyaa azazettabuukku. Sadoomappe kiyidi eti guuttasaa bi simmin, a eqqada guyye xeellaasu. Hegaappe, Looxe machchiyaa maxine tuussa gidaggaasu. Ha misiliyan o be'ay?

Hagaappe lo''o timirtte demmana danddayoos. Xoossay ashshiyoogeeti ayyo azazattiyaageeta gidiyoogaanne ayyo azazettennaageeti xayanaagaa bessees.

Doomettaabaa 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luqaasa 17:28-32; 2 PHeexiroosa 2:6-8.

Looxee Sadoomappe baqatees


Oyshata

 • Abrahaameenne Looxee ayssi shaahettidonaa?
 • Looxee Sadooman de'anau ayssi dooridee?
 • Sadooma biittaa asay ay mala asee?
 • Naa''u kiitanchchati Looxessi woygiya kiitaa ehiidonaa?
 • Looxe machchiyaa maxine tuussa gididoy aybissee?
 • Looxe machchiyo gakkidabaappe ayba timirtte demmiyoo?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 13:5-13 nabbaba.

  Asaara ooshshana danddayiyaabi merettiyo wode siga medhdhanau, Abrahaameppe ay timirtte demmiyoo? (Doomettaabaa 13:8, 9; Roome 12:10; Piliphphisiyuusa 2:3, 4)

 • Doomettaabaa 18:20-33 nabbaba.

  Yihooway Abrahaameera haasayido haasayay, Yihoowaynne Yesuusi xilluwan pirddiyoogau nu ammanuwaa waati minttii? (Doomettaabaa 18:25, 26; Maatiyoosa 25:31-33)

 • Doomettaabaa 19:1-29 nabbaba.

  Attuma asay issoy issuwaaranne maccaasay issoy issuwaara asho gaytotetta poliyoogaa Xoossay aybidan xeelliyaakko, Geeshsha Maxaafay waati bessii? (Doomettaabaa 19:5, 13; Wogaabaa 20:13)

  Looxeenne Abrahaamee, Xoossaa kaaletuwau immido zaaruwaappe ayba dummatettaa be'iyoo? Nuuni hegaappe ay tamaariyoo? (Doomettaabaa 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 • Luqaasa 17:28-32 nabbaba.

  Aqossi koshshiyabata Looxe maccaasiyaa aybidan xeelladee? Hegee nunakka seeriya zore gididoy ayba ogiyaanee? (Luqaasa 12:15; 17:31, 32; Maatiyoosa 6:19-21, 25)

 • Naa''antto PHeexiroosa 2:6-8 nabbaba.

  Nuuni Looxa milatidi nu yuushuwan de'iya, Xoossaappe gaxattida asaa waatidi xeellana bessii? (Hizqqeela 9:4; 1 Yohaannisa 2:15-17)