Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 14: Xoossay Abrahaama Ammanuwaa Paacciis

Taarike 14: Xoossay Abrahaama Ammanuwaa Paacciis

ABRAHAAMEE hagan ay oottiiddi de'iyaakko be'ay? Mashshaa oyqqiis; qassi ba na'aa goora'ana haniyaabaa milatees. A hegaa malabaa ootissiyaabi aybee? Ane koyro, Abraameenne Saara bantta na'aa waati yelidaakko be'oos?

Abrahaami Yisaaqa yarshshana hanees

Xoossay eti na'a yelanaagaa qaalaa gelidoogaa hassaya. SHin Abrahaameenne Saara keehi cimido gishshau, hegee hananaba milatenna. Gidikkonne, Xoossay hanennaba milatiyaabaakka oottana danddayiyoogaa Abrahaamee ammaniis. Yaatin, hanidabay aybee?

Xoossay qaalaa geloosappe laytta kumettay aadhdhiis. Hegaappe guyyiyan, Abrahaamessi 100u laytta, qassi Saarissi 90u laytta gidiyo wode, Yisaaqa geetettiya na'aa yelidosona. Xoossay ba gelido qaalaa naagiis!

SHin, Yisaaqi diccidi gitatido wode, Yihooway Abrahaama ammanuwaa paacciis. I: ‘Abrahaamaa!’ giidi xeessin, Abrahaameekka: ‘Yee’ giidi koyiis. Hegaappe guyyiyan Xoossay: ‘Neeni siiqiyo ne mexi issi na'aa Yisaaqa ekkada ba; baada yan taani nena bessiyo issi deriyaa bollan a yarshsho oottada taayyo yarshsha’ yaagiis.

Abrahaamee ba na'aa keehippe siiqiyo gishshau, he azazoy Abrahaama ay keena azzanttideeshsha! Qassi, Xoossay Abrahaama naati Kanaane biittan de'anaagau qaalaa gelidoogaa hassaya. SHin Yisaaqi hayqqiyaaba gidikko, hegee waani polettana danddayii? Abrahaamee hegee waani hananaakko eriyobi baawa shin, hegankka Xoossaassi azazettiis.

Abrahaamee deriyaa kiyido wode, Yisaaqa qachchidi, yarshshanau gimbbido sohuwan zin''issiis. Hegaappe kaallidi, ba na'aa goora'anau mashshaa ekkiis. SHin sohuwaara Xoossaa kiitanchchay: ‘Abrahaamaa, Abrahaamaa!’ yaagidi xeesiis. Abrahaameekka: ‘Yee’ yaagidi koyiis.

Xoossay hagaadan giis: ‘Na'aa qohoppa; a aynne oottoppa; neeni tana ammaniyoogaa taani ha''i eraas; aybissi giikko, neeni ne mexi issi na'aakka tana diggabaakka’ yaagiis.

Abrahaamee Xoossan ayba wolqaama ammanoy de'iyo asee! I Yihoowassi danddayettennabi aybinne baynnaagaanne Yihooway Yisaaqa hayquwaappekka denttana danddayiyoogaa ammaniis. SHin Abrahaamee Yisaaqa woranaadan Xoossay tumuppe koyibeenna. Hegaa gishshau, Xoossay matasan dorssa issoy buuran qaxetti uttanaadan oottidi, Abrahaamee ba na'aa gishshaa a yarshshanaadan yootiis.

Doomettaabaa 21:1-7; 22:1-18.Oyshata

 • Xoossay Abrahaamessi ayba qaala gelidee? Ba gelido qaalaa Xoossay waatidi naagidee?
 • Misiliyaa bolli be'iyoogaadan, Xoossay Abrahaame ammanuwaa waatidi paaccidee?
 • Xoossaa azazuwaayyo gaasuwaa erana xayikkonne, Abrahaamee ay oottidee?
 • Abrahaamee ba na'aa goora'anau mashshaa kessiyo wode hanidabi aybee?
 • Abrahaamee Xoossaa ay keena minttidi ammanii?
 • Abrahaamee yarshshanaadan Xoossay assi ay immidee? Waatidi immidee?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 21:1-7 nabbaba.

  Abrahaamee ba na'aa hosppuntta gallasan qaxxaridoy aybissee? (Doomettaabaa 17:10-12; 21:4)

 • Doomettaabaa 22:1-18 nabbaba.

  Yisaaqi ba aawaa Abrahaamessi azazettiyoogaa waatidi bessidee? Hegee sinttappe polettana de'iya, appekka aadhdhidi koshshiya aybaa malaatidee? (Doomettaabaa 22:7-9; 1 Qoronttoosa 5:7; Piliphphisiyuusa 2:8, 9)