Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 9: Nohee Markkabiyaa Keexxiis

Taarike 9: Nohee Markkabiyaa Keexxiis
Asay Nohe bolli miiccees

NOHESSI issi maccaasiyanne heezzu attuma naati de'oosona. A naatu sunttay Seema, Kaamanne Yaafeeta. Qassi he naatussikka issi issi machchoti de'oosona. Yaatiyo gishshau, Nohe son hosppun asay de'ees.

Nohee issi ootti erennabaa Xoossay a ootissana hanees. Issi gita markkabiyaa i keexxanaadan yootiis. He markkabee ha wodiya markkabiyaa mala gita gididi, issi gitanne adussa saaxine milatees. Xoossay, ‘Markkabiyaa heezzu pooqe oottada keexxa’ qassi ‘cora qol''ota kessa’ yaagiis. He qol''oti koshshidoy, Nohessa, a soo asaassa, mehetussa, do'atussanne eti ubbay maana kattaa wottanaassa.

Xoossay markkabiyaa giddo haattay gelennaadan meeshshana mala Nohessi yootiis. Xoossay hagaadan yaagiis: ‘Taani sa'an de'ya mereta ubbaa wolqqaama bashsha haattaa yeddada xayssana hanayiis. Markkabe giddo gelibeenna ubbay hayqqana.’

Noheenne a naati Yihoowayyo azazettidi markkabiyaa keexxiyoogaa doommidosona. SHin hara asay qilliccees. Iitatettaakka aggibookkona. Xoossay oottana de'iyoobaa Nohee odiyo wode ooninne ammanibeenna.

Nohe soo asay mehiyaa, do'aanne kattaa markkabe giddo gelissees

Markkabee keehippe gita gidiyo gishshau, a keexxanau daro wodiya ekkiis. Wurssettan daro layttaappe guyyiyan keexetti wuriis. Hegaappe simmin, Nohee mehetanne do'ata markkabe giddo gelissanaadan Xoossay yootiis. Issi issi mehenne do'a qommotuppe maccanne attuma oottidi naa''aa naa''aa gelissanaadan Xoossay yootiis. Qassi, Xoossay Nohee hara qommo mehiyaappenne do'aappe laappunaa laappunaa gelissanaadan yootiis. Qassi Nohee dumma dumma qommo kafo ubbaappekka gelissanaadan Xoossay yootiis. Nohee Xoossay giidoogaadan oottiis.

Hegaappe guyyiyan, Noheenne a soo asaykka markkabe giddo gelidosona. Hegaappe simmin, Xoossay markkabiyaa penggiyaa gorddiis. Noheenne a soo asay markkabe giddo gelidi hananau de'iyaabaa naagoosona. Ane neenikka etaara markkabe giddon naagayidda de'iyaabadan qoppa. Xoossay giidoogaadan bashsha haattay tumuppe yaaneeshsha?

Doomettaabaa 6:9-22; 7:1-9.Oyshata

 • Nohe soo asay aappunee? A heezzu attuma naatu sunttay oonee oonee?
 • Nohee oottanaadan Xoossay yootido oosetti erennabi aybee? Aybissee?
 • Nohee markkabiyaabaa ba shoorotussi yootin, eti ayba zaaruwaa immidonaa?
 • Xoossay Nohessi mehetanne do'ata waatanaadan yootidee?
 • Xoossay markkabiyaa penggiyaa gorddi simmin, Noheenne a soo asay waanana bessii?

Gujo oyshata

 • Doomettaabaa 6:9-22 nabbaba.

  Nohee Xoossaassi goynniyoogan erettida asa gidanaadan oottidabi aybee? (Doomettaabaa 6:9, 22)

  Hanttaaraban Yihoowayyo aybi siyettii? Heggee allaxxiyoobata dooriyoogan nuna waati maaddii? (Doomettaabaa 6:11, 12; Mazamure 11:5)

  Nuuni Yihoowa dirijjitiyaa kaaletuwaa ekkiyoogan, Noha waanidi milatana danddayiyoo? (Doomettaabaa 6:22; 1 Yohaannisa 5:3)

 • Doomettaabaa 7:1-9 nabbaba.

  Polotettaa pacay de'iyo Noha Yihooway geeshshadan xeellidoogee nuna ha wodiyan waatidi minttettii? (Doomettaabaa 7:1; Leemiso 10:16; Isiyaasa 26:7)