Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 3: Koyro Bitaniyaanne Maccaasiyo

Taarike 3: Koyro Bitaniyaanne Maccaasiyo

HA MISILIYAN de'iya dummatiyaabi aybee? Ee, ha misiliyaa dummayiyaabay asay de'iyoogaa. Hageeti koyro bitaniyaanne koyro maccaasiyo. Eta medhdhiday oonee? Xoossaa. A sunttaa eray? A sunttay Yihoowa. Bitaneenne maccaasiyaa qassi Addaamanne Hewaano geetettoosona.

Addaameenne Hewaana Edene ataakiltte sohuwan

Xoossaa Yihooway Addaama hagaadan medhdhiis. I biittaappe amarida baanaa ekkidi, aybiininne paci baynna issi bitaniyaa bollaa medhdhiis. Hegaappe simmidi, bitaniyaa siiriyan shemppin Addaamee de'uwaa demmiis.

Xoossaa Yihooway Addaameyyo immana oosoy de'ees. Addaamee dumma dumma qommo mehetanne do'ata ubbaa sunttanaadan Xoossay yootiis. Addaamee geella mehetanne do'ata daro wodiyaassi be'ennan aggenna gishshau, eta ubbaayyo giiga sunttaa sunttana danddayees. Addaamee mehetuyyonne do'atuyyo sunttaa kessiyo wode issibaa akeekiis. Hegee aybakko eray?

Mehetinne do'ati ubbay attumanne macca. Attumanne macca danggarssatinne attumanne macca gaammoti de'oosona. SHin Addaameyyo maccaasi baawa. Yaatiyo gishshau, Yihooway Addaama xiskkuwan kayirissidi, a miyyiyaappe issi gaylle meqettaa ekkiis. Yihooway he gaylliyaa go'ettidi maccaasa medhdhin, a assi machcho gidaasu.

Addaamee he wode ayba ufayttideeshsha! Hewaanakka hegaa mala lo''iya ataakiltte sohuwan de'anaadan Yihooway wotto gishshau, ay keena ufayttidaakko qoppa! Ha''i eti naata yelanaunne ufayssan issippe de'anau danddayoosona.

Yihooway Addaameenne Hewaana merinau de'anaadan koyiis. Eti kumetta sa'aa Edene ataakiltte sohuwaadan lo''iyaasa oottanaadan i koyiis. Addaameenne Hewaana he oosuwaabaa qoppiyo wode ay keena ufayttidonaashsha! Neenikka sa'aa lo''iya ataakiltte soho oottiyoogan maaddiyoogaa dosuuteeshsha? SHin Addaamenne Hewaani ufayssay gam''ibeenna. Hegee aybissakko ane be'oos.

Mazamure 83:18; Doomettaabaa 1:26-31; 2:7-25.Oyshata

 • Taarikiyaa 3n de'iya misilee Taarikiyaa 2n de'iyaagaappe aybin dummatii?
 • Koyro bitaniyaa ooni medhdhidee? Bitaniyaa sunttay oonee?
 • Addaamee oottanaadan Xoossay assi immido oosoy aybee?
 • Addaamee xiskkuwan kayranaadan, Xoossay oottidoy aybissee?
 • Addaameenne Hewaana ay keena wodiyau de'ana danddayiyoonaa? Eti oottana mala Yihooway koyido oosoy aybee?

Gujo oyshata

 • Mazamure 83:18 nabbaba.

  Xoossaa sunttay oonee? Sa'aa bolli assi de'iya dumma maatay aybee? (Ermmaasa 16:21; Daaneela 4:17)

 • Doomettaabaa 1:26-31 nabbaba.

  Usuppuntta gallassan Xoossay ba medhdhiyo oosuwaayyo wurssetta ootti medhdhidoy aybee? He meretay mehetuppe aybin dummatii? (Doomettaabaa 1:26)

  Yihooway asaassi, mehiyaassinne do'aassi ay giigissidee? (Doomettaabaa 1:30)

 • Doomettaabaa 2:7-25 nabbaba.

  Mehetanne do'ata sunttana mala Addaamessi imettida oosoy gujjiyobi aybee? (Doomettaabaa 2:19)

  Ekkiyoogaanne geliyoogaa, shaahettiyoogaanne machchiyo yeddiyoogaa Yihooway waati xeelliyaakko akeekanau, Doomettaabaa 2:24y nuna waatidi maaddii? (Maatiyoosa 19:4-6, 9)