Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

SHaahuwaa 1: Meretaappe Bashsha Haattaa Gakkanaashin

SHaahuwaa 1: Meretaappe Bashsha Haattaa Gakkanaashin

Salotinne sa'ay awappe yiidonaa? Awa ayfee, aginay, xoolintteti qassi sa'an de'iya hara darobati waanidi de'ana danddayidonaa? Eta medhdhidaagee Xoossaa gidiyoogaa yootidi, Geeshsha Maxaafay hegau tumu zaaruwaa immees. Yaatiyo gishshau, nu maxaafay, meretaabaa yootiya Geeshsha Maxaafaa taariketun doommees.

Xoossay koyro medhdhidoogeeti, baagaadan ayyaana bollay de'iyo meretata gidiyoogaa tamaarana. Eti kiitanchchata. SHin sa'ay meretidoy nu mala asaassa. Yaatiyo gishshau, Xoossay Addaama giyo bitaniyaanne Hewaano geetettiya maccaasiyo medhdhidi, lo''iya ataakiltte sohuwan wottiis. SHin eti Xoossaayyo azazettibookkonanne de'uwan de'iyo maataakka digettidosona.

Addaamee merettoosappe biidi Bashsha Haattaa gakkanaashin, muleera 1,656 layttay aadhdhiis. He wodiyan daro iita asatinne iita kiitanchchati de'idosona. Saluwan ayfiyan beettenna iita ayyaana meretati de'idosona; hegeetikka Seexaanaanne iita kiitanchchata. Sa'an Qaayeeli, daro hara iita asatinne asaagaappe dariya wolqqay de'iyo amarida attumaasatikka de'idosona. SHin lo''o asatikka sa'an de'idosona; hegeetikka Aabeela, Heenookanne Noha. SHaahuwaa ISSUWAN ha ubba asatubaanne hanettidabatubaa nabbabana.

Edene ataakiltte sohuwan de'iya mehiyaanne do'aa