Konttenttiyaa bessa

Ha Alamiyaa Haariyay Oonee?

Ha Alamiyaa Haariyay Oonee?

Oona gaada qoppay?

  • Xoossaa.

  • Asaa.

  • Seexaanaa.

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

“Ha mule sa7aikka xalahe halaqan haarettidoogaa eroos.”—1 Yohaannisa 5:19.

“Xoossaa Na7ai xalahe halaqaa oosuwaa xaissanau qoncciis.”—1 Yoh 3:8.

HEGAA AMMANIYOOGEE NEENA GOˈˈIYO OGIYAA

 

Ha alamiyaa hanotay giiganaagaa ammanettanaadan maaddees.—1 Yohaannisa 2:17.

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA AMMANANA DANDDAYIYOO?

Ee, hegau guuxxiis giishin heezzu gaasoy deˈees.

  • Seexaanaa haaroy xayana. Seexaanaa haaruwaa xayssanau Yihooway qofaa qachiis. I ‘xalahe halaqaa xayssidi,’ Seexaanaa gaasuwan gakkidabaa ubbaa giigissanau qaalaa geliis.—Ibraawe 2:14.

  • Ha saˈaa haaranaadan Xoossay Yesuus Kirsttoosa sunttiis. Bana siiqiyaanne meqettaa iita gidida, ha alamiyaa haariya Seexaanaappe Yesuusi keehi dumma. Yesuusa haaruwaa xeelliyaagan Xoossay, “Hiyyeesatussinne manqqotussi i qarettees. . . . Eta naaquwaappenne makkalaappe i wozees” yaagiis.—Mazamure 72:13, 14.

  • Xoossay worddotana danddayenna. Geeshsha Maxaafay, “Xoossai worddotanau danddayenna” yaagees. (Ibraawe 6:18) Yihooway issibaa oottanau qaalaa gelikko, hegee polettiis giyoogaa mala! (Isiyaasa 55:10, 11) “Ha sa7aa haariyaagee . . . kare olettana.”Yohaannisa 12:31.

 QOPPANA KOSHSHIYAABAA

Ha alamiyaa haariyaagee xayi simmin alamiyan ay mala hanotay deˈanee?

Geeshsha Maxaafan MAZAMURE 37:10, 11ninne AJJUUTAA 21:3, 4n ha oyshaa zaaroy deˈees.