Konttenttiyaa bessa

Nuuni Oychiyo Gita Oyshaa Zaaruwaa Awuppe Demmana Danddayiyoo?

Nuuni Oychiyo Gita Oyshaa Zaaruwaa Awuppe Demmana Danddayiyoo?

Ha oyshaa zaaruwaa awuppe demmiyoo?

  • Cima asaappe.

  • Tamaarida asaappe.

  • Geeshsha Maxaafaappe.

 XOOSSAA ASHKKARA GIDIDA ASI HAGAADAN WOOSSIIS

“Akeekaa taayyo imma. Ne qaalai  . . . tuma.”​—Mazamure 119:144, 160.

Geeshsha Maxaafay miilooniyan qoodettiya asay denttiyo oyshaa zaarees.

Neenikka oychiyoobawu zaaruwaa demmana koyay?

jw.org® Weybsayttee nena maaddana.

Intternneetiyan kiyiyaabaa NABBABA

Biiduwaa BEˈA

Xuufeta DUUQQA

 HA GITA OYSHATUPPE AWUGAA ZAARUWAA ERANA KOYAY?

  • Ha alamiyaa haariyay oonee?

  • Metoynne tuggay xayanee?

  • Hayqqida asay denddanee?

Geeshsha Maxaafay ha oyshatuyyo immiyo zaaruwaa eranawu jw.org Weybsayttiyaa xomoosa.

(Ha traktteta nabbabanawu woy duuqqanawu XUUFETA > MAXAAFATA & BROOSHURETA giyaagaa xeella)