Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHEMPPO TAMMANNE USUPPUNAA

Xoossaayyo Goynnanawu Doora

Xoossaayyo Goynnanawu Doora

1, 2. Neeni ne huuphiyaa oychana bessiyo oyshay awugee, qassi hegee koshshiyoy aybissee?

XOOSSAAYYO goynnays giya daro asay Xoossay ixxiyoobaa tamaarissiyoogaa woy oottiyoogaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈada eradasa. (2 Qoronttoosa 6:17) Yihooway worddo haymaanootiyaappe, woy ‘Gita Baabiloonippe’ nuuni kiyaanaadan azazidoy hegaassa. (Ajjuutaa 18:2, 4) Neeni ay oottanee? Nuuni ubbay doorana koshshiyoobay deˈiyo gishshawu, nuna hagaadan oychana bessees: ‘Xoossay taani ayyo goynnanaadan koyiyo ogiyan goynnanawu koyiyaanaa, woy taani eriyo ogiyan ayyo goynnanawu koyiyaanaa?’

2 Neeni worddo haymaanootiyaa aggidaba woy appe kiyidaba gidikko, hegee loˈˈoba. SHin nena hanno gakkanawu ufayssiya worddo haymaanootiyaa oosotuppenne meezetuppe amaridaageeti ne wozanan deˈennan aggokkona. He oosotuppenne meezetuppe amaridaageeta, qassi hegeeta Yihooway xeelliyoogaadan nuuni xeelliyoogee keehi koshshiyoy aybissakko haˈˈi beˈana.

MISILIYAANNE MAYZZATUSSI GOYNNIYOOGAA

3. (a) Misiliyaa goˈettidi goynniyoogaa agganawu amaridaageeti metootana danddayiyoy aybissee? (b) Misiliyaa goˈettidi Xoossaayyo goynniyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyoobay aybee?

3 Amarida asati bantta son deˈiya misiliyaaninne geeshsha giyo sohuwan daro layttawu Xoossaayyo goynnoosona. Ne hanotaykka hegaa mala gidikko, eti baynnan Xoossawu goynniyoogee oorattaba woy ubba qassi balaba gaada  qoppana danddayaasa. SHin, Yihooway ayyo waati goynnanaakko nuna tamaarissiyoogaa hassaya. Qassi Yihooway nuuni misiliyaa goˈettidi ayyo goynnanaadan koyennaagaa Geeshsha Maxaafay geeshshidi yootees.—Kessaabaa 20:4, 5 nabbaba; Mazamure 115:4-8; Isiyaasa 42:8; 1 Yohaannisa 5:21.

4. (a) Nuuni nu mayzzatuyyo goynnana bessennay aybissee? (b) Yihooway ba asay hayqqidaageetuura haasayanawu malennaadan yootidoy aybissee?

4 Issi issi asay hayqqida bantta mayzzata ufayssanawu daro wodiyaanne wolqqaa wurssana danddayees. Eti ubba qassi etayyo goynnana danddayoosona. SHin hayqqidaageeti nuna maaddana woy qohana danddayennaagaa tamaarida. Eti harasan deˈokkona. Etaara haasayanawu maliyoogee qohiyaaba; ayssi giikko, hayqqida nu dabbotuppe yiidaba milatiya kiita ubbay daydanttatuppe yees. Yihooway Israaˈeelati hayqqidaageetuura haasayanawu malennaadan woy hara iita ayyaana ooso oottennaadan azazidoy hegaassa.—Zaarettido Wogaa 18:10-12; Wurssetta Qofaa 26nne 31 xeella.

5. Neeni Xoossaayyo goynnanawu misileta goˈettiyoogaa agganawu woy ne mayzzatuyyo goynniyoogaa agganawu nena aybi maaddana danddayii?

5 Neeni Xoossaayyo goynnanawu misileta goˈettiyoogaa agganawu woy ne mayzzatuyyo goynniyoogaa agganawu nena aybi maaddana danddayii? Neeni Yihooway hegaabaa waati xeelliyaakko loyttada qoppananne Geeshsha Maxaafaa nabbabana koshshees. I hegaa mala goynuwaa ‘tunabadan’ xeellees. (Zaarettido Wogaa 27:15) Issibaa Yihooway xeelliyoogaadan xeellanaadaaninne i koyiyoogaadan awu goynnanaadan maaddana mala ubba galla akko woossa. (Isiyaasa 55:9) Worddo goynuwaara gayttida ubbabaa neeni xayssanawu koshshiya wolqqaa Yihooway neeyyo immanaagaa ammanettana danddayaasa.

 NUUNI UFAYSSA MASQQALAA BONCHANA KOSHSHII?

6. Asay Tisaase 25 Yesuusi yelettido gallassa giidi bonchanawu dooridoy aybissee?

6 Kumetta alamiyan, Ufayssa Masqqalay asay keehi dosiyo baala, qassi daro asay ha baalan Yesuusa yeletaa gallassaa bonchoos giidi qoppees. SHin Ufayssa Masqqalay worddo goynuwaara gayttidaba. Rooma biittan deˈiya, eeqawu goynniyaageeti awaa yeleta gallassaa, Tisaase 25n bonchiyoogaa Ensayklopidiya giyo maxaafay yootees. Woosa Keettaa kaalettiyaageeti eeqawu goynniya hara asay Kiristtaane gidanaadan koyido gishshawu, Yesuusi yelettidoy Tisaase 25 gidana xayikkokka, eti a yeletaa he gallassi bonchanawu qofaa qachidosona. * (Luqaasa 2:8-12) Yesuusi erissiyo ashkkarati Ufayssa Masqqalaa bonchibookkona. Issi maxaafay Yesuusi yelettoosappe 200 layttay aadhi simmin, “i yelettido wodiyaa eriyay baawa; qassi i tumuppe awude yelettidaakko eranawu koyida asay keehi guutta” gidiyoogaa yootiis. (Sekrid Orijins of Profawund Tings) Yesuusi saˈan deˈoosappe daro xeetu layttay aadhi simmin, Ufayssa Masqqalaa baalay bonchettiyoogaa doommiis.

7. Tumu Kiristtaaneti Ufayssa Masqqalaa bonchennay aybissee?

7 Gibiraa giigissiyoogaanne imotaa immiyoogaa mala Ufayssa Masqqalaa meezeti doommidoy eeqaa goynuwaappe gidiyoogaa daro asay erees. Leemisuwawu, Ufayssa Masqqalaa bonchiyoogaa doommidoy eeqaa goynuwaappe gidiyo gishshawu, Amarkkan amarida heeraaninne Inggilizen he baalaa bonchennaadan diggido wodee deˈees. He wode he baalaa bonchiya ooninne qaxxayettees. SHin guyyeppe asay Ufayssa Masqqalaa zaarettidi bonchiyoogaa doommiis. Tumu Kiristtaaneti Ufayssa Masqqalaa bonchennay aybissee? Eti oottiyo ubbaban Xoossaa ufayssanawu koyiyo gishshataassa.

 NUUNI YELETA GALLASSAA BONCHANA KOSHSHII?

8, 9. Beni Kiristtaaneti yeleta gallassaa bonchibeennay aybissee?

8 Daro asay ufayttidi bonchiyo hara baalay ba yeleta gallassaa. Kiristtaaneti bantta yeleta gallassaa bonchana bessii? Geeshsha Maxaafay Yihoowayyo goynnenna asatu xallay bantta yeleta gallassaa bonchidoogaa yootees. (Doomettaabaa 40:20; Marqqoosa 6:21) Asay kase yeleta gallassaa baalaa bonchiyo wode worddo xoossata bonchees. Beni Kiristtaaneti “o yeleta gallassaa bonchiyoogaakka eeqawu goynniya asaa meeze giidi qoppidoy” hegaassa.—Ze World Buuk Ensayklopidiya.

9 Beni wode Roomatinne Giriiketi issi uri yelettiyo wode issi ayyaana meretay he sohuwaa yeesinne a deˈo layttan a naagees giidi ammanoosona. “He ayyaana meretay, yeleta gallassay he uri yelettido gallassaara issi mala gidido issi xoossaara geema gidida ogiyan gayttidoogaa” Ze Loor of Berzideys giyo maxaafay yootees.

10. Kiristtaaneti yeleta gallassaa ha wodiyan bonchana bessennay aybissee?

10 Worddo haymaanootiyaara gayttida baalaa bonchiyoogee Yihoowa ufayssees gaada qoppay? (Isiyaasa 65:11, 12) Akkay, a ufayssenna. Nuuni yeleta gallassaa woy worddo haymaanootiyaara gayttida hara baalaa bonchennay hegaassa.

HEGEE TUMUPPE QOFISSIYAABEE?

11. Amarida asati baalaa bonchiyoy aybissee? Nena aybippenne aaruwan qofissana bessiyaabay aybee?

11 Amarida asati Ufayssa Masqqalaanne hara baalatu denddoy eeqaappe gidiyoogaa eroosona, shin eti he baalata bonchiyoogaa aggibookkona. Eti he baalata bantta soo asaara wodiyaa aattanawu maaddiyaabadan qoppoosona. Neenikka hegaadan qoppay? Ne soo asaara wodiyaa aattanawu koyiyoogee bala gidenna. Yihooway so asaa deˈuwaa doomissiis; qassi neeni ne soo asaara siiquwan deˈanaadan i koyees. (Efisoona 3:14, 15) Gidoppe attin, worddo  haymaanootiyaara gayttida baalaa bonchiyoogan nu soo asaa ufayssiyoogaappe Yihoowaara mino dabbotettaa medhanawu qoppana koshshees. Kiitettida PHawuloosi “Godaa ufaissiyaabai aibakko tamaarite” giidoy hegaassa.—Efisoona 5:10.

12. Issi issi baalay Yihoowa ufayssennay aybissee?

12 Issi baalawu doomettay ayba gidikkonne daro asaa qofissenna; shin Yihoowa xeelay hegaa mala gidenna. Doomettay worddo haymaanootiyaappe gidido baalan woy asaa sabbiyoogan woy issi biittaa xoqqu xoqqu oottiyoogaa bessiyaaban i ufayttenna. Leemisuwawu, Gibxxeti bantta worddo xoossatuyyo daro baalaa bonchidosona. Israaˈeelati Gibxxeppe kiyi simmidi, eti Gibxxetu eeqaa baalatuppe issuwaa qullidi bonchidosona; qassi hegaa, “GODAA baalaa gallassa” yaagidosona. SHin hegaadan oottido gishshawu, Yihooway eta qaxxayiis. (Kessaabaa 32:2-10) Hananabaa yootiya Isiyaasi yootidoogaadan, nuuni ‘tunabaa bochana’ bessenna.—Isiyaasa 52:11 nabbaba.

HARA ASATUYYO KEHA GIDA

13. Neeni baalaa bonchiyoogaa agganawu kuuyiyo wode nena ay oychana danddayay?

13 Neeni baalaa bonchiyoogaa agganawu kuuyiyo wode, darobaa nena oychana danddayaasa. Leemisuwawu: Tanaara oottiyaageeti taani etaara Ufayssa Masqqalaa bonchenna gaasuwaa oychikko, taani waatana bessii? Issi uri taayyo Ufayssa Masqqalaa imotaa immiyaakko, taani waatana bessii? Ta aqo laggee taani baalaa bonchana mala koyikko, taani waatana bessii? Baalaa woy bantta yeleta gallassaa bonchenna gishshawu ta naati azzanennaadan waata maaddana danddayiyaanaa?

14, 15. Issi uri nena hashshu saro gattees giikko woy neeyyo imotaa immikko, neeni waatana bessii?

14 Issi issi hanotan ay haasayanaakkonne ay oottanaakko kuuyiyo wode, akeekancha gidiyoogee keehi koshshiyaaba. Leemisuwawu, asay nena “Hashshu saro gattees!” giikko,  neeni coˈˈu gaana bessenna. “Galatays,” gaana danddayaasa. SHin issi uri eranawu koyikko, neeni baalaa bonchennay aybissakko qonccissada yootana danddayaasa. Gidoppe attin, ubbatoo keha, hiillanchanne bonchiyaagaa gida. Geeshsha Maxaafay, “Intte ubbau waati zaaranau bessiyaakko erana mala, intte haasayai ubba wode, siyanau kehiyaagaanne ufaissiyaagaa gidanau bessees” yaagees. (Qolasiyaasa 4:6) Neeni haratuura wodiyaa aattiyoogaaninne imota immiyoogan ufayttiyoogaa qonccissana danddayaasa; shin neeni hegaadan oottanawu koyiyoy hara wodiyaana gidiyoogaa yoota.

15 Issi uri neeyyo imota immikko, neeni waatana bessii? Geeshsha Maxaafay yaatite yaatoppite yaagiya higgiyaa yootenna; shin nuuyyo ubbatoo loˈˈo kahay deˈiyoogeeta gidana bessiyoogaa yootees. (1 Ximootiyoosa 1:18, 19) Neeyyo imotaa immida uray neeni baala bonchennaagaa erennan aggana danddayees. Woy i, “Neeni baalaa bonchennaagaa erays, shin taani neeyyo hagaa immana koyays” gaana danddayees. I erin erana xayin, he imotaa ekkanawu woy ekkennan agganawu kuuyana danddayaasa. SHin kuuyiyoobay ayba gidikkonne, ubbatoo loˈˈo kahay deˈiyoogaa gida. Yihoowaara deˈiya nu dabbotaa moorana danddayiya aybanne oottanawu koyokko.

NENANNE NE SOO ASAA

Yihoowayyo haggaaziyaageeti ufayttoosona

16. Ne soo asay baalaa bonchanawu koyikko, neeni waatana bessii?

16 Ne soo asay baala bonchanawu koyikko, neeni waatana bessii? Neeni etaara ooyettana bessenna. Eti oottana koyiyoobaa kuuyiyo maatay etayyo deˈiyoogaa hassaya. Eti ne dooridobaa bonchanaadan neeni koyiyoogaadan, keha gidada eti dooridobaa boncha. (Maatiyoosa 7:12 nabbaba.) SHin ne soo asay baalaa wode nenaara wodiyaa aattanawu koyikko, neeni waatana bessii? Neeni ay oottanaakko kuuyanaappe kase, suurebaa kuuyanaadan Yihooway  nena maaddana mala woossa. He hanotaabaa qoppa, qassi hegaabaa pilgga. Neeni ubbatoo Yihoowa ufayssanawu koyiyoogaa hassaya.

17. Harati baalaa bonchiyo wode ne naati etassi attidabi deˈiyaabadan siyettenna mala eta maaddanawu ay oottana danddayay?

17 Harati baalaa bonchiyoogaa ne naati beˈiyo wode, ne eta maaddanawu ay oottana danddayay? Issi issitoo, neeni eta ufayssiyaabaa giigissana danddayaasa. Neeni etayyo imotaa immada eta ufayssanakka danddayaasa. Neeni ne naatussi immana danddayiyo ubbabaappe aadhiyaagee, etassi ne wodiyaa immada eta siiqiyoogaa.

TUMU GOYNUWAA GOYNNA

18. Nuuni gubaaˈe shiiquwaa shiiqana koshshiyoy aybissee?

18 Nuuni Yihoowa ufayssanawu worddo haymaanootiyaa, qassi hegaara gayttida meezetanne baalata aggana koshshees. SHin nuuni tumu goynuwaa goynnana bessees. Waatidi? Issi ogee ubbatoo gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyoogaa. (Ibraawe 10:24, 25 nabbaba.) Gubaaˈe shiiqoy tumu goynuwan keehi koshshiyaaba. (Mazamure 22:22; 122:1) Nuuni issippe shiiqiyo wode issoy issuwaa minttettana danddayoos.—Roome 1:12

19. Neeni tamaarido Geeshsha Maxaafaa tumaabaa haratuyyo yootana koshshiyoy aybissee?

19 Tumu goynuwaa dooriyo hara ogee neeni Geeshsha Maxaafaappe tamaaridobaa haratussi yootiyoogaa. Daro asay saˈan haniiddi deˈiya iitaban kayyottees. Neeni kayyottiya amarida asaa erennan waaya aggana. Sinttappe yaana ufayssiya hidootaabaa etayyo yoota. Neeni gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyo wodenne haratuyyo Geeshsha Maxaafaa tumaabaa yootiyo wode, worddo haymaanootiyaanne hegaara gayttida meezeta aggidoogaa akeekana. Neeni ufayttanaagaanne Yihoowa suure ogiyan goynnanawu doorada baaxetiyo baaxiyaa i keehi anjjanaagaa ammanettana danddayaasa.—Milkkiyaasa 3:10.

[Tohossa qofaa]

^ MENT. 6 Toophiyaagaadan issi issi biittati Ufayssa Masqqalaa Tisaase 29n bonchoosona.