Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHEMPPO TAMMANNE UDDUFUNAA

Yihoowa Dabbo Gidada Deˈa

Yihoowa Dabbo Gidada Deˈa

1, 2. Nuuni ha wodiyan attiyo sohuwaa awuppe demmana danddayiyoo?

WOLQQAAMA carkkoy carkkiyo gallassi karen hemettaydda deˈiyaabadan qoppa. Saloy dulkkees, wolqqanttay wolqqammiyoogaa doommees, qassi daday guummees. Sohuwaara wolqqaama iray bukkees. Neeni iraappe attiyo sohuwaa koyaasa. Wurssettan neeni iraappe attiyo sohuwaa demmido wode keehi woppu gaana!

2 Ha wodiyan nuuni hegaa mala hanotan deˈoos. Alamiyaa hanotay yaa iiti iiti bees. Neeni, ‘Attiyo sohuwaa awuppe demmana danddayiyaanaa?’ gaada qoppana danddayaasa. Mazamuraawee hagaadan giis: “Neeni taayyo qatonne baqata attiyo soho; neeni taani ammanettiyo ta Xoossaa.” (Mazamure 91:2) Ee, Yihooway nu metuwaappe nuuni haˈˈi woppu gaanaadan oottana danddayees; qassi ufayssiya wodiyaa ehaanawukka qaalaa geliis.

3. Nuuni Yihoowa nuussi baqati attiyoosa waati oottana danddayiyoo?

3 Yihooway nuna waati naagana danddayii? I nuna metoy gakkiyo wode maaddana danddayees, qassi nuna qohanawu baaxetiya ooppekka i keehi wolqqaama. Ha wodiyan iitabay nu bolli gakkikkokka, Yihooway gakkida qohuwaa sinttappe giigissanaagaa nuuni ammanettana danddayoos. Metuwaa wode nuuni Yihoowappe maaduwaa demmanawu a dabbo gididi deˈana koshshees. Geeshsha Maxaafay, “Intte huuphiyaa Xoossaa siiquwan wottite” yaagidi nuna minttettees. (Yihudaa 21) SHin nuuni hegaa waati oottana danddayiyoo?

 XOOSSAY NENA SIIQEES; NEENIKKA A SIIQA

4, 5. Yihooway ba siiquwaa nuuyyo waati bessidee?

4 Yihoowa dabbo gididi deˈanawu, i nuna keehi siiqiyoogaa nuuni akeekana koshshees. Yihooway nuuyyo oottido ubbabaa qoppa. I xeellanawu loˈˈiya mittaynne maatay, meheenne doˈay kumido loˈˈiya saˈaa nuuyyo immiis. I nuussi maanawu malˈˈiya qumaanne uyiyo geeshsha haattaakka immiis. Yihooway ba sunttaanne ba loˈˈo eeshshaa Geeshsha Maxaafaa baggaara nuna tamaarissiis. Ubbaappe aaruwan, ba siiqiyo Naˈay, Yesuusi saˈaa yiidi ba deˈuwaa nu gishshawu immanaadan kiittido wode, Yihooway nuna siiqiyoogaa bessiis. (Yohaannisa 3:16) He yarshshuwaappe denddidaagan, nuuyyo sinttanawu ufayssiya hidootay deˈees.

5 Yihooway mata wode tugga ubbaa xayssiya saluwaa haaruwaa, Mase Kawotettaa giigissiis. He Kawotettay ubba asay sarotettaaninne ufayssan merinawu deˈanaadan saˈaa gannate oottana. (Mazamure 37:29) Yihooway ba siiquwaa nuuyyo bessido hara ogee, nuuni keehi loˈˈo ogiyan ha wodiyan waani deˈanaakko tamaarissiyoogaa. I nuuni baakko woossanaadankka shoobbees; qassi i nu woosaa ubbatoo siyees. Yihooway nu ubbawu ba siiquwaa qoncciyan bessiis.

6. Yihooway nena siiqiyo gishshawu neeni a waata siiqana koshshii?

6 Yihooway nena siiqiyo gishshawu, neeni a waata siiqana koshshii? I neeyyo oottido ubbabawu a galatiyoogaana. Ha wodiyan deˈiya daro asay galatennaagaa gidiyoogee azzanttiyaaba. Yesuusi saˈan deˈiyo wodekka hanotay issi mala. Issi wode, Yesuusi inchirichay oyqqido tammu asata pattiis; shin issuwaa xallay a galatiis. (Luqaasa 17:12-17) Nuuni Yesuusa galatida bitaniyaa mala gidanawu koyoos. Nuuni ubbatoo Yihoowa galatanawu koyoos.

7. Nuuni Yihoowa wozanappe waati siiqana koshshii?

7 Nuunikka Yihoowa siiqiyoogaa bessana koshshees. Yesuusi  ba erissiyo ashkkaratussi eti Yihoowa bantta kumetta wozanaappe, bantta kumetta shemppuwaappenne bantta kumetta qofaappe siiqana bessiyoogaa yootiis. (Maatiyoosa 22:37 nabbaba.) Hegaa giyoogee woyigiyoogee?

8, 9. Nuuni Yihoowa siiqiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

8 Nuuni Yihoowa siiqoos giyoogaa xallay gidanee? CHii, gidenna. Nuuni Yihoowa nu kumetta wozanaappe, shemppuwaappenne qofaappe siiqikko, a siiqiyoogaa oosuwan bessana. (Maatiyoosa 7:16-20) Nuuni Xoossaa siiqikko, a azazota azazettanaagaa Geeshsha Maxaafay loytti tamaarissees. Hegee deexxiyaabee? Akkay, Yihoowa ‘azazoy deexo gidenna.’—1 Yohaannisa 5:3 nabbaba.

9 Nuuni Yihoowawu azazettiyo wode, ufayssiyaanne woppa deˈuwaa deˈana. (Isiyaasa 48:17, 18) SHin Yihoowa dabbo gididi deˈanawu nuna maaddanabay aybee? Ane hegaa beˈoos.

UBBATOO YIHOOWAKKO SHIIQA

10. Neeni Yihoowabaa ubbatoo tamaarana koshshiyoy aybissee?

10 Neeni Yihoowa dabbo waana gidadii? Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogan, neeni Yihoowa loytta eradasa, qassi a dabbo gidadasa. He dabbotay eexxiiddi takkanaadan koyiyo tamaa mala. Tamay eexxiyoogaa aggennaadan mittaa gujjana koshshiyoogaadan, Yihoowaara deˈiya dabbotaa minttanawu ubbatoo abaa tamaarana koshshees.—Leemiso 2:1-5.

Tamay eexxiyoogaa aggenna mala mittaa gujjiyoogaadan, Yihoowa siiqiyoogaara gayttidaagankka oottana koshshiyaabay deˈees

11. Geeshsha Maxaafaa timirttee nena waati maaddanee?

11 Neeni Geeshsha Maxaafaa ubbatoo xannaˈikko, ne wozanaa tumuppe denttettiyaabaa tamaarana. Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuppe naaˈˈatuyyo Geeshsha Maxaafaa hiraagata qonccissiyo wode, etayyo aybi siyettidaakko akeeka. Eti, “I nuussi ogiyan odishiininne Xoossaa maxaafata birshshishin, nu wozanai mishettidi xuugettibeennee?” yaagidosona.—Luqaasa 24:32.

12, 13. (a) Nuuni Xoossaa siiqiyo siiqoy waanana danddayii? (b) Nuuni Yihoowa siiqiyo siiquwaa ubbatoo waati minttana danddayiyoo?

 12 Erissiyo ashkkarati Geeshsha Maxaafaa akeekido wode eta wozanay mishettidoogaadan, nuuni Geeshsha Maxaafaa akeekiyoogaa doommiyo wode etaagaadan nu wozanay mishettana danddayees. Hagee neeni Yihoowa eranaadaaninne a siiqanaadan maaddiis. Ha siiqoy irxxanaadan koyakka.—Maatiyoosa 24:12.

13 Neeni Xoossaa dabbo gidikko, ne dabbotay minnanaadan baaxetana koshshees. Neeni abaanne Yesuusabaa muletoo tamaarana koshshees; qassi neeni tamaariyoobaanne hegaa ne deˈuwan waata oosuwan peeshshana danddayiyaakko qoppa. (Yohaannisa 17:3) Neeni Geeshsha Maxaafaa nabbabiyo wode woy xannaˈiyo wode nena hagaadan oycha: ‘Hagee Xoossaa Yihoowabaa tana ay tamaarissii? Taani ta kumetta wozanaappenne shemppuwaappe a siiqana koshshiyoy aybissee?’—1 Ximootiyoosa 4:15.

14. Yihoowa nu siiqiyo siiqoy minnanaadan woosay waati maaddii?

 14 Neeyyo loˈˈo laggee deˈikko, aara ubbatoo haasayaasa; haasayiyoogee intte laggetettay minnanaadan oottees. Hegaadan, nuuni ubbatoo Yihoowa woosan haasayissiyo wode, nuuni a siiqiyo siiqoy minnees. (1 Tasalonqqe 5:17 nabbaba.) Woosay saluwan deˈiya nu Aawaappe immettida maalaalissiya imota. Nuuni ubba wode wozanappe a haasayissana bessees. (Mazamure 62:8) Nuuni woossiyo wode issibaa zaari zaaridi biddana koshshenna, shin wozanappe woossana koshshees. Ee, nuuni aggennan Geeshsha Maxaafaa xannaˈikkonne wozanappe woossikko, Yihoowa nu siiqiyo siiqoy minnana.

HARATUYYO YIHOOWABAA YOOTIYOOGAA

15, 16. Sabbakiyo oosuwaa neeni waata xeellay?

15 Nuuni Yihoowawu mata dabbo gididi deˈanawu koyikko, haratuyyo nu ammanuwaabaa yootana koshshees. Yihoowabaa haratuyyo yootiyoogee gita maata. (Luqaasa 1:74) Qassi hegee Yesuusi tumu Kiristtaanetuyyo immido aawatetta. Nuuni ubbay Xoossaa Kawotettaa mishiraachuwaa sabbakana bessees. Neeni sabbakaydda deˈay?—Maatiyoosa 24:14; 28:19, 20.

16 Kiitettida PHawuloosi sabbakiyo oosuwaa keehi alˈˈobadan xeellidi hegaa ‘minjja’ giis. (2 Qoronttoosa 4:7) Yihoowabaanne a halchuwaabaa haratuyyo yootiyoogee neeni oottana danddayiyo ooso ubbaappe aadhiyaaba. Hegee neeni Yihoowayyo haggaaziyo oge, qassi neeni ayyo oottiyoobaa i xoqqu oottidi xeellees. (Ibraawe 6:10) Sabbakiyoogee nenakka neeni yootiyoobaa siyiyaageetakka maaddana danddayiyo gishshawu, neenikka haratikka Yihoowakko shiiqanaadaaninne merinaa deˈuwaa demmanaadan maaddees. (1 Qoronttoosa 15:58 nabbaba.) Nena hegaappe aadhidi ufayssiya hara oosoy deˈii?

17. Sibikatiyaa oosuwaa eesuwan oottiyoy aybissee?

 17 Sibikatee eesuwan oottiyo ooso. Geeshsha Maxaafay, “Qaalaa yoota. Wodee injjetin injjetana xayin, minnada yoota” yaagees. (2 Ximootiyoosa 4:2) Qaalaa yootiyoogee ha wodiyan eesoyiyaaba gidiyoy aybissee? Geeshsha Maxaafay, “GODAA gita gallassai matiis; matidikka qassi keehippe eesotees” yaagees. Wurssettay “gam77enna.” (Sofonaasa 1:14; Imbbaaqooma 2:3) Ee, Yihooway keehi matan Seexaanaa iita alamiyaa xayssana. Hegee hananaappe kase, asay Yihoowayyo haggaazanawu dooranaadan etawu odettana koshshees.

18. Nuuni hara tumu Kiristtaanetuura Yihoowayyo goynnana koshshiyoy aybissee?

18 Yihooway nuuni hara tumu Kiristtaanetuura baayyo goynnanaadan koyees. Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “Issoi issuwaara waani siiqettanaakkonne qassi lo77o oosuwaa waati oottanaakko, issoi issuwau qoppoos. Issooti issooti shiiquwaa meeze oottidi shiiqiyoogaadan, nuunikka issippe shiiqiyoogaa aggokko; shin Godaa gallassai matattiyoogaa intte be7iyo gishshau, issoi issuwaa minttettoos.” (Ibraawe 10:24, 25) Gubaaˈe shiiquwaa ubbaa shiiqanawu nuuyyo danddayettida ubbabaa oottana bessees. He shiiqoti nuuni issoy issuwaara minettanaadan maaddoosona.

19. Kiristtaane ishanttanne michontta siiqanaadan nuna aybi maaddana danddayii?

19 Neeni gubaaˈiyaa shiiquwaa shiiqiyo wode Yihoowayyo goynnanaadan nena maaddiya loˈˈo laggeta demmana. Nena dosiya, qassi banttawu danddayettida ubban ayyo goynnanawu baaxetiya dumma dumma ishanttuuranne michonttuura neeni gayttana. Neegaadan, etikka nagaranchanne balabaa oottoosona. Eti mooriyo wode, etawu atto ga. (Qolasiyaasa 3:13 nabbaba.) Kiristtaane ishanttunne michonttu loˈˈo eeshshaa ubbatoo xeella; hegee neeni eta siiqanaadaaninne Yihoowakko kaseegaappe aaruwan shiiqanaadan nena maaddana.

 TUMU DEˈUWAA

20, 21. ‘Tumu deˈoy’ aybee?

20 Yihooway ba dabboti ubbay aybippenne aadhiya loˈˈo deˈuwaa demmanaadan koyees. Nuuni sinttappe deˈana deˈoy ha wodiyan deˈiyo deˈuwaappe keehi dumma gidanaagaa Geeshsha Maxaafay yootees.

Neeni “tumu de7uwaa” deˈanaadan Yihooway koyees. Neeni shin?

21 Sinttappe nuuni 70 woy 80 layttawu gidennan, merinawu deˈana. Nuuni sahettennan, saruwaaninne ufayssan loˈˈiya gannatiyan ‘merinawu deˈana.’ Geeshsha Maxaafay “tumu de7uwaa” giyoogee hegaa. Yihooway nuuyyo he tumu deˈuwaa immanawu qaalaa geliis; shin nuuni hegaa mintti ‘oyqqanawu’ danddayiyo ubbabaa haˈˈi oottana bessees.—1 Ximootiyoosa 6:12, 19.

22. (a) Nuuni “tumu de7uwaa” waati mintti oyqqana danddayiyoo? (b) Nuuni merinaa deˈuwaa nu oosuwan demmana danddayennay aybissee?

22 Nuuni “tumu de7uwaa” waati mintti oyqqana danddayiyoo? Nuuni ‘loˈˈobaa oottananne loˈˈo oosuwan duretana’ bessees. (1 Ximootiyoosa 6:18) Hegaa giyoogee nuuni Geeshsha Maxaafaappe tamaaridobaa oosuwan peeshshana koshshees giyoogaa. SHin, tumu deˈoy nuuni baaxetidi demmiyooba gidenna. Merinaa deˈuwaa nu oosuwan mule demmana danddayokko. Merinaa deˈoy Yihooway ba ‘aaro kehatettan,’ baayyo ammanettidi oottiyaageetuyyo coo immiyo imota. (Roome 5:15) Saluwan deˈiya nu Aaway baayyo ammanettidi oottiyaageetuyyo ha imotaa immanawu wozanappe koyees.

23. Neeni haˈˈi suurebaa doorana koshshiyoy aybissee?

23 Hagaadan nena oycha: ‘Taani Xoossawu i koyiyoogaadan goynniyaanaa?’ Neeni issi issibaa laammana koshshiyoogaa akeekikko, hegaa sohuwaara oottana koshshees. Nuuni Yihoowan ammanettiyo wodenne ayyo azazettanawu nuuni danddayiyo ubbabaa oottiyo wode, Yihooway nuuyyo baqati attiyo soho gidana. Seexaanaa iita alamiyaa  wurssetta gallassaappe i ammanettida ba asaa ashshana. Hagaappe simmin, Yihooway ba gelido qaalaadan, nuuni Gannattiyan merinawu deˈanaadan oottana. Ee, neeni haˈˈi suurebaa doorikko, tumu deˈuwaa demmana danddayaasa!