Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHEMPPO TAMMANNE LAAPPUNAA

Woossiyo Maataa

Woossiyo Maataa

‘Saluwaanne saˈaa medhidaagee’ nu woosaa siyana koyees.—Mazamure 115:15

1, 2. Neeni woosay keehi dumma imota gaada qoppiyoy aybissee, qassi woosaabaa Geeshsha Maxaafay ay tamaarissiyaakko nuuni erana koshshiyoy aybissee?

“SALUWAANNE sa7aa medhdhida” Yihoowawu, kawotettati gombbo giddon deˈiya xohetta haatta mala. (Mazamure 115:15; Isiyaasa 40:15) Saluwaaranne saˈaara geeddarssiyo wode nuuni keehi guutta gidikkokka, Mazamure 145:18, 19y hagaadan gees: “GODAI bana xeesiya ubbau, tuman bana xeesiya ubbau matan de7ees. I baayyo yayyiyaageetu ubbaayyo amuwaa kunttees. Qassi i eta waasuwaa siyidi, eta ashshees.” Nuuyyo keehi maalaalissiya maatay deˈees! Yihooway ubbabaa danddayiyaagaanne Medhidaagaa; i nuukko shiiqanawu koyees; qassi i nu woosaa siyanawu koyees. Ee, woosay gita maata, Yihooway nuussi ubbaayyo immido dumma imota.

2 Nuuni Yihooway koyiyoogaadan woossikko, i nu woosaa siyana. Nuuni hegaadan waati woossana danddayiyoo? Woosaabaa Geeshsha Maxaafay ay yootiyaakko ane beˈoos.

YIHOOWA WOOSSIYOY AYBISSEE?

3. Neeni Yihoowa woossana koshshiyoy aybissee?

3 Neeni akko woossanaadan woy a haasayissanaadan Yihooway koyees. Nuuni hegaa waati eriyoo? Hayyanaa Piliphphisiyuusa 4:6, 7 nabbaba. He loˈˈo shoobiyaa qoppa. Saluwaa saˈaa medhidaagee neeyyo loytti qoppees; qassi neeyyo siyettiyaabaanne ne metuwaabaa neeni ayyo yootanaadan koyees.

4. Ubbatoo woossiyoogee Yihoowaara deˈiya ne dabbotettaa waati minttii?

4 Yihoowaara mino dabbotay deˈanaadan woosay nuna  maaddees. Laggeti issoy issuwaara bantta qofaa, banttana qofissiyaabaanne banttawu siyettiyaabaa ubbatoo haasayiyo wode eta dabbotettay kaseegaappe minnees. Yihoowa woossiyoogee hegaara issi mala. I ba qofaanne baayyo siyettiyaabaa Geeshsha Maxaafaa baggaara neeyyo yootiis; qassi sinttappe i ay oottanaakko neeyyo yootees. Ubba qassi aara ubbatoo haasayiyoogan ne wozanaabaa ayyo yootana danddayaasa. Yaatikko, Yihoowaara deˈiya ne dabbotettay kaseegaappe keehi minnana.—Yaaqooba 4:8.

XOOSSAY NU WOOSAA SIYANAADAN AY OOTTANA BESSII?

5. Yihooway ubba woosaa siyennaagaa nuuni waati eriyoo?

5 Yihooway ubba woosaa siyii? CHii, siyenna. Hananabaa yootiya Isiyaasa wode, Yihooway Israaˈeelatuyyo, “Intte daro woosaa woossikkokka, taani siyikke; aissi giikko, intte kushee suuttan munaqettiis” yaagiis. (Isiyaasa 1:15) Hegaa gishshawu, nuuni naagettana xayikko, Yihoowappe nuna haassiyaabaa oottana danddayoos; hegee i nu woosaa siyennaadan oottees.

6. Ammanoy keehi koshshiyoy aybissee? Neessi ammanoy deˈiyoogaa waata bessuutee?

 6 Yihooway nu woosaa siyanaadan nuuni koyikko, a ammanana koshshees. (Marqqoosa 11:24) Kiitettida PHawuloosi, “Ammanoi bainnan ooninne Xoossaa ufaissanau danddayenna; aissi giikko, Xoossaakko yiya ooninne Xoossai de7iyoogaanne bana koyiyaageetuyyo woituwaa immiyoogaa ammananau koshshees” yaagiis. (Ibraawe 11:6) SHin nuuyyo ammanoy deˈees giyoogaa xallay gidenna. Ubba galla Yihoowawu azazettiyoogan nu ammanuwaa bessana koshshees.—Yaaqooba 2:26 nabbaba.

7. (a) Nuuni Yihoowa woossiyo wode nu huuphiyaa kawushshidi bonchuwan woossana bessiyoy aybissee? (b) Nuuni woossiyo wode ashkke gidiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

7 Nuuni Yihoowa woossiyo wode nu huuphiyaa kawushshidi bonchuwan woossana bessees. Aybissi? Nuuni issi kawuwaa woy pirezddanttiyaa haasayissiyo maataa demmiyaakko, bonchuwan haasayissoos. Yihooway Ubbaa Danddayiya Xoossaa gidiyo gishshawu, nuuni nu huuphiyaa keehi kawushshidi bonchuwan a haasayissana bessiyoogee erettidaagaa. (Doomettaabaa 17:1; Mazamure 138:6) Nuuni woossiyo wode issi malabaa zaari zaaridi biddiyoogaappe, ashkke gididi wozanappe Yihoowa woossana koshshees. Nuuni koyiyoobaa geeshshidi yootana bessees.—Maatiyoosa 6:7, 8.

8. Nuuni issibaa xeelliyaagan woossiyo wode, oottana koshshiya harabay aybee?

8 Wurssettan, nuuni issibaa xeelliyaagan woossiyo wode, woossiyoobaara maayettiyaabaa oottanawu danddayettida ubbabaa nuuni oottana bessees. Leemisuwawu, nuuni galla galla koshshiyaabawu Yihoowa woossikko, azalla gidana bessenna; qassi oottana danddayiiddi oottennan aggidi, Yihooway ubbabaa immanaadan naagana bessenna. Nuuni oottana danddayiyo ayba oosokka minnidi oottana bessees. (Maatiyoosa 6:11; 2 Tasalonqqe 3:10)  Woy qassi nuuni balabaa oottiyoogaa agganawu Yihooway maaddanaadan woossikko, nuna paaciyan yeggana danddayiya ayba hanotaappekka haakkana koshshees. (Qolasiyaasa 3:5) Woosaa xeelliyaagan darotoo denddiya oyshata ane beˈoos.

WOOSAA XEELLIYAAGAN DAROTOO DENDDIYA OYSHATA

9. Nuuni oona woossana koshshii? Yohaannisa 14:6ppe woosaa xeelliyaagan nuuni ay tamaariyoo?

9 Nuuni oona woossana koshshii? Yesuusi bana kaalliyaageeti ‘saluwan deˈiya nu Aawaa’ woossanaadan tamaarissiis. (Maatiyoosa 6:9) I qassi, “Ogee, tumainne de7oi tana; ta baggaarappe attin, ooninne ta Aawaakko baanau danddayenna” yaagiis. (Yohaannisa 14:6) Hegaa gishshawu, nuuni Yihoowa woossana bessiyoy Yesuusa baggaara xalla. Yesuusa baggaara woossoos giyoogee woygiyoogee? Yihooway nu woosaa siyanaadan, Yesuusayyo Yihooway immido dumma aawatettaa nuuni bonchiyoogaa bessana koshshees. Nuuni tamaaridoogaadan, Yesuusi nuna nagaraappenne hayquwaappe ashshanawu saˈaa yiis. (Yohaannisa 3:16; Roome 5:12) Qassi Yihooway Yesuusa Qeese Ubbatu Halaqanne Daanna oottidi sunttiis.—Yohaannisa 5:22; Ibraawe 6:20.

Neeni awudenne woossana danddayaasa

10. Nuuni eqqiyoogaa woy uttiyoogaa mala dumma hanotan woossana bessii? Qonccissa.

10 Nuuni eqqiyoogaa woy uttiyoogaa mala dumma hanotan woossana bessii? Akkay, nuuni woossiyo wode gulbbatanaadan, uttanaadan, woy eqqanaadan Yihooway nuuyyo yootenna. Eqqidi woy uttidi woy Yihoowa bonchissiya hegaa mala ay hanotankka, nuuni a woossana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay nuna tamaarissees. (1 Hanidabaa Odiya 17:16; Nahimiyaa 8:6; Daaneela 6:10; Marqqoosa 11:25) Nuuni woossiyo wode Yihooway xoqqu oottidi xeelliyoy, nu eqqiyoogaa woy uttiyoogaa gidennan, nuuni suure qofay deˈiyoogeeta gididi a  woossiyoogaa. Nuuni awankka gidin awudekka gidin, gallassi woy omarssi cenggurssaa xoqqu oottidi woy sissennan woossana danddayoos. Nuuni Yihoowa woossiyo wode hara asi siyana xayikkokka, i nu woosaa siyanaagaa ammanettana danddayoos.—Nahimiyaa 2:1-6.

11. Nuuni Yihoowa woossana danddayiyo issi issibati aybee?

11 Nuuni aybawu woossana danddayiyoo? Yihooway koyiyoogaadan aybakka woossana danddayoos. Geeshsha Maxaafay “Xoossai koyiyoogaadan, ainne nuuni a woossikko, i siyiyoogaa” yootees. (1 Yohaannisa 5:14) Nuuni nubaa woossana danddayiyoo? Ee. Yihoowa woossiyoogee mata laggiyaara haasayiyoogaa mala gidana koshshees. Nuuni qoppidobaanne nu wozanaabaa ubbaa Yihoowayyo yootana danddayoos. (Mazamure 62:8) Nuuni suurebaa oottanawu maaddanaadan ba geeshsha ayyaanaa nuussi immanaadan a woossana danddayoos. (Luqaasa 11:13) Nuuni loˈˈobaa kuuyanaadan Yihooway aadhida eratettaa immanaadankka woossana danddayoos; qassi metuwaa genccanawu wolqqaa demmanawu woossana danddayoos. (Yaaqooba 1:5) Nuuni Yihooway nu nagaraa atto gaanaadan woossana bessees. (Efisoona 1:3, 7) Nuuni nu soo asaa, gubaaˈiyan deˈiya nu ishanttanne nu michontta gujjin, hara asaayyookka woossana koshshees.—Oosuwaa 12:5; Qolasiyaasa 4:12.

12. Nuuni woossiyo wode ubbaappe aaruwan woossana koshshiyaabay aybee?

12 Nuuni woossiyo wode ubbaappe aaruwan woossana koshshiyaabay aybee? Yihoowabaanne a sheniyaabaa. I nuuyyo oottido ubbabaa gishshawu nuuni wozanappe a galatana bessees. (1 Hanidabaa Odiya 29:10-13) Yesuusi saˈan deˈiyo wode ba erissiyo ashkkarati waati woossanaakko tamaarissidoogaappe nuuni hegaa eroos. (Maatiyoosa 6:9-13 nabbaba.) Eti koyro Xoossaa geeshsha sunttay anjjettana mala woossanaadan i yootiis. Kaallidi Xoossaa Kawotettay  yaanaadaaninne Yihoowa shenee kumetta saˈan hananaadan nuuni woossana mala Yesuusi yootiis. Nuuni Yesuusi yootido keehi koshshiyaabaa woossi simmidi nuussi koshshiyaabaa woossana bessees. Nuuni woossiyo wode Yihoowanne a sheniyaa kaseyikko, nuuni ubbaappe aaruwan xoqqu oottidi xeelliyoy aybakko bessoos.

13. Nu woosay ay keena aduqqana bessii?

13 Nu woosay ay keena aduqqana bessii? Geeshsha Maxaafay hegaabaa yootenna. Hanotaadan nu woosaa qanttana woy adussana danddayoos. Leemisuwawu,  nuuni qumaa maanaappe kase qantta woosaa woossana danddayoos; shin nuuni Yihoowa galatanawu woy nuna qofissiyaabaa ayyo yootanawu adussa woosaa woossana danddayoos. (1 Sameela 1:12, 15) Yesuusi saˈan deˈiyo wode issi issi asati oottidoogaadan, nuuni harati maalaalettanaadan giidi adussa woosaa woossanawu koyokko. (Luqaasa 20:46, 47) Hegaa mala woosan Yihooway ufayttenna. Nuuni wozanappe woossiyoogaa Yihooway xoqqu oottidi xeellees.

14. Nuuni awude awude woossana koshshii, qassi hegaappe nuuni Yihoowabaa ay tamaariyoo?

14 Nuuni awude awude woossana koshshii? Yihooway nuuni a ubbatoo haasayissanaadan shoobbees. Geeshsha Maxaafay, “Xoossaa aggennan woossite,” “ubba wode Xoossaa woossite,” qassi ‘gallassinne qammi woossite’ yaagees. (Qolasiyaasa 4:2; 1 Tasalonqqe 5:17; 1 Ximootiyoosa  5:5) Yihooway nu woosaa ubbatoo siyees. Nuuni a siiquwaa gishshawunne a kehatettaa gishshawu ubba gallassi a galatana danddayoos. I nuna kaalettanaadaaninne minttettanaadankka woossana danddayoos. Nuuni Yihoowa woossiyo maataa wozanappe nashshikko, danddayiyo wode ubban a haasayissoos.

15. Woosaa wurssiyo wode nuuni “aminˈˈi” giyoy aybissee?

15 Woosaa wurssiyo wode nuuni “aminˈˈi” giyoy aybissee? “Aminˈˈi” giyoogee “hano” woy “gido” giyoogaa. Aminˈˈi giyoogee nuuni wozanappe woossidoogaa bessiyaaba. (Mazamure 41:13) Issi uri daro asaa sinttan woossiyo woosaa wurssiyo wode, nuuni ubbay cenggurssaa sissidi woy sissennan “aminˈˈi” giyoogee woossidoban maayettiyoogaa bessiyaaba gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees.—1 Hanidabaa Odiya 16:36; 1 Qoronttoosa 14:16.

NU WOOSAA XOOSSAY WAATI ZAARII?

16. Yihooway nu woosaa tumuppe zaarii? Qonccissa.

16 Yihooway nu woosaa tumuppe zaarii? Ee, zaarees. Geeshsha Maxaafay i ‘woosaa siyiyaagaa’ gidiyoogaa yootees. (Mazamure 65:2) Yihooway miilooniyan qoodettiya asay wozanappe woossiyo woosaa siyeesinne zaarees; qassi i hegaadan oottiyoy dumma dumma ogiyaana.

17. Yihooway kiitanchatu baggaaranne saˈan deˈiya ba ashkkaratu baggaara nu woosaa waati zaarii?

17 Yihooway kiitanchatu baggaaranne saˈan deˈiya ba ashkkaratu baggaara nu woosaa zaarees. (Ibraawe 1:13, 14) Geeshsha Maxaafaa akeekanawu maaduwaa demmanawu woossi simmin, sohuwaara Yihoowa Markkatuppe issoy haasayissidoogaa bessiya daro leemisoy deˈees. Kumetta saˈan kiitanchati “wonggeliyaa mishiraachchuwaa” awaajjiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Ajjuutaa 14:6 nabbaba.) Qassi nu giddoppe daroti issi metuwaa woy nuuyyo koshshiyaabaa xeelliyaagan Yihoowa woossida, hegaappe simmin issi Kiristtaane ishaa woy michee baggaara  nuussi koshshiya maaduwaa demmida.—Leemiso 12:25; Yaaqooba 2:16.

Hara Kiristtaanetuppe demmiyo maaduwaa baggaara Yihooway nu woosaa zaarana danddayees

18. Yihooway ba geeshsha ayyaanaa baggaaranne Geeshsha Maxaafaa baggaara nu woosaa waati zaarii?

18 Yihooway ba geeshsha ayyaanaa baggaara nu woosaa zaarees. Nuuni issi metuwaa genccanaadan nuna maaddana mala woossiyo wode, i ba geeshsha ayyaanaa baggaara kaaletuwaanne minttettuwaa nuussi immana danddayees. (2 Qoronttoosa 4:7) Yihooway Geeshsha Maxaafaa baggaarakka nu woosaa zaarees; qassi nuuni loˈˈobaa kuuyanaadan maaddees. Nuuni Geeshsha Maxaafaa nabbabiyo wode, nuna maaddiya xiqisiyaa demmana danddayoos. Issi uri shiiquwan yootiyo qofan nuussi koshshiyaabaa yootanaadan woy issi gubaaˈe cimay Geeshsha Maxaafaappe issi qofaa yootanaadan Yihooway denttettana danddayees.—Galaatiyaa 6:1.

19. Yihooway nu woosaa zaaribeennaba milatana danddayiyoy aybissee?

19 SHin, issi issitoo, ‘Hanno gakkanawu Yihooway ta woosaa ayssi zaaribeennee?’ giidi nuuni qoppana danddayoos. Awude, qassi waatidi nu woosaa zaaranaakko i eriyooga hassaya. Nuuyyo aybi koshshiyaakko i erees. Nuuni a wozanappe woossiyoogaanne a minttidi ammaniyoogaa bessanawu aggennan adussa wodiyawu woossana danddayoos. (Luqaasa 11:5-10) Yihooway nu woosaa nuuni qoppibeenna ogiyan issi issitoo zaarana danddayees. Leemisuwawu, nuuni issi metiya hanotaa xeelliyaagan woossana danddayoos; shin i nu metuwaa qaariyoogaappe, hegaa nuuni genccanaadan wolqqaa immana danddayees.—Isiyaasa 40:29 nabbaba.

20. Nuuni ubbatoo Yihoowa woossana koshshiyoy aybissee?

20 Yihoowa woossiyo keehi maalaalissiya maatay nuuyyo deˈees! I nu woosaa siyanaagaa ammanettana danddayoos. (Mazamure 145:18) Qassi nuuni ubbatoo wozanappe mintti woossikko, aara deˈiya nu dabbotay mino gidana.