Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHEMPPO HOSPPUNAA

Xoossaa Kawotettay Aybee?

Xoossaa Kawotettay Aybee?

1. Nuuni haˈˈi pilggana keehi erettida woosay awugee?

KEEHI erettiya Nu Aawawu giyo, woy Godaa Woosaa giyo woosaa miilooniyan qoodettiya asay erees. Yesuusi he woosan ba erissiyo ashkkarati waati woossanaakko tamaarissiis. I aybawu woossidee? Qassi ha woosay nuussi ha wodiyan keehippe koshshiyoy aybissee?

2. Nuuni woossanaadan Yesuusi tamaarissido keehi koshshiya heezzubay aybee?

2 Yesuusi hagaadan giis: “Simmi intte hagaadan yaagidi, Xoossaa woossite; ‘Saluwan de7iya nu Aawau, ne geeshsha sunttai anjjetto. Ne kawotettai yo; ne shenee saluwan hanidoogaadan, sa7ankka hano.’” (Maatiyoosa 6:9-13 nabbaba.) Yesuusi ha heezzubawu nuuni woossanaadan ayssi tamaarissidee?—Wurssetta Qofaa 20 xeella.

3. Nuuni Xoossaa Kawotettaabaa ay erana koshshii?

3 Xoossaa sunttay Yihoowa gidiyoogaa nuuni tamaarida. Qassi nuuni Xoossay asawunne saˈawu halchidobaa beˈida. SHin Yesuusi, “Ne kawotettai yo” giyo wode woyganawu koyidee? Xoossaa Kawotettay aybakko, ha Kawotettay ay oottanaakko, qassi hegee Xoossaa sunttaa waatidi geeshshanaakko nuuni tamaarana.

XOOSSAA KAWOTETTAY AYBEE?

4. Xoossaa Kawotettay aybee, qassi a Kawoy oonee?

4 Yihooway saluwaa aysuwaa essiis; qassi hegawu Kawo gidanaadan Yesuusa dooriis. Geeshsha Maxaafay he aysoy Xoossaa Kawotettaa gidiyoogaa yootees.  Yesuusi “godatu Godaanne kawotu Kawuwaa.” (Ajjuutaa 17:14) Yesuusi kawo gidida asa ooppenne aaruwan loˈˈobaa oottana danddayees; qassi asaa haariya kawotu ubbaagaappe aadhiya wolqqay assi deˈees.

5. Xoossaa Kawotettay awan uttidi haarii? I ay haaranee?

5 Yesuusi hayquwaappe denddoosappe 40 gallassappe guyyiyan, simmidi saluwaa biis. Wurssettan, Yihooway Kawotettaa Kawo oottidi a sunttiis. (Oosuwaa 2:33) Saluwan deˈiya Xoossaa Kawotettay saˈaa haarana. (Ajjuutaa 11:15) Geeshsha Maxaafay Xoossaa Kawotettaa “saluwaa kawotettaa” giyoy hegaassa.—2 Ximootiyoosa 4:18.

6, 7. Yesuusi kawo gidida asa ubbaappe aadhiyaagaa gidanaadan oottidabay aybee?

6 Yesuusi ‘hayqqenna’ gishshawu, kawo gidida asa ubbaappe dariyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Roome 6:9) Kawo gidida asati ubbay wurssettan hayqqoosona; shin Yesuusi mule hayqqenna. Yesuusi nuuyyo oottana loˈˈoba ubbay merinawu deˈiyaaba.

7 Yesuusi asa asappe shaakkennaagaanne qarettiya Kawo gidanaagaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafaa hiraagay hagaadan gees: “GODAA Ayyaanai, aadhdhida eratettaanne akeekaa Ayyaanai, zoriyaanne wolqqaa Ayyaanai, eratettaanne GODAAYYO yayyiyo Ayyaanai a bolli shemppana. GODAAYYO yayyiyoogan i ufaittees; ba aifee be7idoban coo pirddenna; woikko ba haittai siyidoban coo kuuyenna. SHin hiyyeesatuyyo i xilluwan pirddana.” (Isiyaasa 11:2-4) Ne kawoy hegaa mala gidanaadan koyikkii?

8. Yesuusi barkka haarennaagaa nuuni waati eriyoo?

8 Amarida asati saluwaa Kawotettan Yesuusaara haaranaadan Xoossay dooriis. Leemisuwawu, kiitettida PHawuloosi Ximootiyoosayyo, “Nuuni genccikko, aara issippe  kawotana” yaagiis. (2 Ximootiyoosa 2:12) Kawo gididi Yesuusaara haaranaageeti aappunee?

9. Yesuusaara haaranaageeti aappunee? Xoossay eta dooriyoogaa awude doommidee?

9 SHemppo 7n nuuni tamaaridoogaadan, kiitettida Yohaannisi Yesuusi saluwan 144,000 hara kawotuura Kawo gididoogaa ajjuutan beˈiis. Issi xeetanne oytamanne oyddu shaˈu asati oonee? Eti ‘[Yesuusa] sunttaynne a Aawaa sunttay somˈˈuwan xaafettidoogeeta’ gidiyoogaa Yohaannisi qonccissiis. Qassi i gujjidi, “Dorssai [Yesuusi] biyoosaa ubbaa eti kaalloosona. . . . sa7aa asa giddoppe wozettidaageeta” yaagiis. (Ajjuutaa 14:1, 4 nabbaba.) Xoossay 144,000 ammanettida Kiristtaaneti Kawo gididi Yesuusaara ‘saˈaa haaranaadan’ dooriis. Eti hayqqiyo wode, saluwan deˈanawu hayquwaappe denddoosona. (Ajjuutaa 5:10) Koyro xeetu layttaappe doommidi, Yihooway ammanettida Kiristtaaneti 144,000 kawotu yame gidanaadan dooriiddi takkiis.

10. Yesuusinne 144,000ti asaa haaranaadan Yihooway oottidoogee a siiquwaa bessees giyoy aybissee?

10 Yihooway nuuyyo keehi qoppiyo gishshawu, asay Yesuusaara haaranaadan oottiis. Yesuusi nubaa eriyo gishshawu, i loˈˈo kawo gidana. Asa gidiyoogeenne waayettiyoogee ay malakko i erees. Yesuusi nuussi qoppiyo gishshawu, i “nuuni daafuriyo wode nuuyyo qarettanau danddayees”; qassi i ‘nunadan ubbabankka paacettidoogaa’ PHawuloosi yootiis. (Ibraawe 4:15; 5:8) Issi xeetanne oytamanne oyddu shaˈatikka asa gidiyoogee ay malakko eroosona. Nagarancha gidiyoogeenne sahettiyoogee eti waayettanaadan oottiis. Hegaa gishshawu, Yesuusinne 144,000ti nuuyyo siyettiyaabaa xalla gidennan, nu metuwaakka akeekanaagaa nuuni ammanettana danddayoos.

 XOOSSAA KAWOTETTAY AY OOTTANEE?

11. Yesuusi ba erissiyo ashkkarati Xoossaa shenee saluwan hanana mala woossanaadan tamaarissidoy aybissee?

11 Yesuusi ba erissiyo ashkkarati Xoossaa shenee saluwan hanidoogaadan saˈan hanana mala woossanaadan tamaarissidoy aybissee? Seexaanaa Dabloosi Yihoowa bolli makkalidoogaa SHemppo 3n nuuni tamaarida. Seexaanay makkali simmin, inne ammanettibeenna kiitanchati woy daydanttati saluwan guutta wodiyawu takkanaadan Yihooway paqqadiis. Yaatiyo gishshawu, Xoossay koyiyoogaadan oottiyay saluwan deˈiya ubba ayyaana meretata gidokkona. SHemppo 10n Seexaanaabaanne daydanttatubaa nuuni loyttidi tamaarana.

12. Ajjuutaa 12:10y qonccissiyo keehi koshshiya naaˈˈu hanotay aybee?

12 Geeshsha Maxaafay Yesuusi Xoossaa Kawotettaa Kawo gidi simmidi Seexaanaara olettiyoogaa yootees. (Ajjuutaa 12:7-10 nabbaba.) Paydo 10y keehi koshshiya naaˈˈu hanotaabaa qonccissees. Yesuus Kiristtoosi Kawo gidido Xoossaa Kawotettay haariyoogaa doommiis; qassi Seexaanay saluwaappe duge saˈaa olettiis. Nuuni tamaaranaagaadan, ha hanotay polettiis.

13. Seexaanay saluwaappe olettin saluwan aybi hanidee?

13 Geeshsha Maxaafay Seexaanaynne daydanttati saluwaappe oletti simmin ammanettida kiitanchati ufayttidoogaa yootees. Geeshsha Maxaafay, “Saluwaunne salo giddon de7iyaageetoo, ufaittite” gees. (Ajjuutaa 12:12) Saluwan deˈiya ubbay Xoossaa sheniyaa poliyo gishshawu, haˈˈi yan sarotettay kumiis; qassi issippetettay deˈees.

Seexaanaynne daydanttati saluwaappe olettoosappe doommidi, saˈan waayee dariis. Ha waayee mata wode xayana

14. Seexaanay saluwaappe olettido gishshawu saˈan aybi hanidee?

14 SHin deˈoy saˈan hegaappe keehi dumma. ‘Xalahe halaqay baayyo guutta wodee attidoogaa eridi wolqqaama hanqquwaara duge wodhido’ gishshawu, asaa bolli  iitabay gakkees. (Ajjuutaa 12:12) Seexaanay keehi hanqqettiis. I saluwaappe olettiis; qassi i mata wode xayanaagaa erees. Kumetta saˈan metoy, waayeenne tuggay gakkanaadan oottanawu baassi danddayettida ubbabaa oottees.

15. Xoossay saˈawu halchidobay aybee?

15 SHin Xoossay saˈawu halchidobay laamettibeenna. Saˈay gannate gidin wottiyoobi baynna asay merinawu deˈanaadan i haˈˈikka koyees. (Mazamure 37:29) Xoossaa Kawotettay hegaa waati oottanee?

16, 17. Daaneela 2:44y Xoossaa Kawotettaabaa ay yootii?

16 Daaneela 2:44n deˈiya hiraagay hagaadan gees: “He kawotu laittan, saluwaa Xoossai mulekka kunddenna, hara asaukka imettenna kawotettaa essana. He eqqida kawotettai he kawotettata ubbaa gaaceretti xaissana; shin i merinau eqqidi daana.” Ha hiraagaappe nuuni Xoossaa Kawotettaabaa ay tamaariyoo?

17 Koyruwan, Xoossaa Kawotettay “he kawotu laittan” haariyoogaa doommanaagaa yootees. Hegaa giyoogee Xoossaa Kawotettay haariyoogaa doommiyo wode hara kawotettati saˈan deˈana giyoogaa. Naaˈˈanttuwan, Xoossaa Kawotettay merinawu eqqidi deˈanaagaanne hara kawotetti mule denddennaagaa yootees. Qassi heezzanttuwan, Xoossaa Kawotettaa giddooninne ha saˈaa kawotettatu giddon olay denddanaagaa qonccissees. Xoossaa Kawotettay olan xoonidi saˈaa barkka haariya kawotetta gidana. Hegaappe guyyiyan, asay haarettana danddayiyo ubbaappe aadhiya loˈˈo haaruwawu haarettana.

18. Xoossaa Kawotettaynne ha alamiyaa kawotettati wurssettan olettiyo olaa sunttay ayba geetettii?

18 Xoossaa Kawotettay kumetta saˈaa waati haaranee? Wurssetta olaa giyo Armmageedoona olaappe kase,  daydanttati “Ubbaappe Wolqqaama Xoossaa gita gallassan, sa7aa kawota ubbaa olaayyo” shiishshiyoogan eta balettana. Ee, asa kawotettati Xoossaa Kawotettaara olettana.—Ajjuutaa 16:14, 16; Wurssetta Qofaa 10 xeella.

19, 20. Nuuni Xoossaa Kawotettay saˈaa haaranaadan koyiyoy aybissee?

19 Nuussi Xoossaa Kawotettay koshshiyoy aybissee? Baa giishin heezzu gaasoy deˈees. Koyruwan, nuuni nagarancha gidiyo gishshawu, sahettoosinne hayqqoos. Gidoppe attin, Geeshsha Maxaafay nuuni Xoossaa Kawotettaa haaruwan merinawu deˈanaagaa yootees. Yohaannisa 3:16y, “Xoossaa Na7aa ammaniya ubbai merinaa de7uwaa ekkanaappe attin, xayenna mala, Xoossai ha sa7aa keehi siiqido gishshau, ba mexi issi Na7aa immiis” yaagees.

20 Xoossaa Kawotettay nuuyyo koshshiyo naaˈˈantto gaasoy nuuni iita asatu giddon deˈiyo gishshataassa. Daroti worddotoosona, cimmoosonanne kandduwan moorettidaageeta. Nuuni eta xayssanawu aynne oottana danddayokko; shin Xoossay eta xayssana. Iitabaa oottiyoogaa aggenna asay Armmageedoona olaa wode xayana. (Mazamure 37:10 nabbaba.) Xoossaa Kawotettay nuuyyo koshshiyo heezzantto gaasoy asa kawotettati laafa, iita woy moorettidaageeta gidiyo gishshataassa. Eti asay Xoossaayyo azazettanaadan maaddana koyokkona. Geeshsha Maxaafay “issi asi bau de7iya haariyo maataa hara asa qohanau go7ettiyoogaa” yootees.—Eranchchaa 8:9.

21. Xoossaa Kawotettay a shenee saˈan hananaadan waati oottanee?

21 Armmageedoona olaappe simmin, Xoossaa Kawotettay Xoossaa shenee saˈan hananaadan oottana. Leemisuwawu, he Kawotettay Seexaanaanne daydanttata xayssana. (Ajjuutaa 20:1-3) Wurssettan, ooninne  sahettenna woy hayqqenna. Wozoy qanxxettido gishshawu, ammanettida asa ubbay Gannatiyan merinawu daana. (Ajjuutaa 22:1-3) He Kawotettay Xoossaa sunttaa geeshshana. Hegee woygiyoogee? Hegee Xoossaa Kawotettay saˈaa haariyo wode, ubba asay Yihoowa sunttaa bonchana giyoogaa.—Wurssetta Qofaa 21 xeella.

YESUUSI KAWO GIDANAY AWUDEE?

22. Yesuusi saˈan deˈiyo wode woy hayquwaappe denddi simmidi sohuwaara Kawo gidibeennaagaa nuuni waati eriyoo?

22 Yesuusi ba erissiyo ashkkarati “Ne kawotettai yo” giidi woossanaadan tamaarissiis. Hegaa gishshawu, Xoossaa Kawotettay yaana wodee biroona gidiyoogee qoncce. Yihooway koyro ba Kawotettaa essana; qassi Yesuusi he Kawotettaa Kawo gidanaadan oottana. Yesuusi saluwaa biidi sohuwaara Kawo gididee? Akkay gidibeenna, i naagana koshshiis. Yesuusi hayquwaappe denddoosappe guutta wodee aadhi simmin, Mazamure 110:1n deˈiya hiraagay Yesuusa bolli polettidoogaa PHeexiroosikka PHawuloosikka qonccissidosona. He hiraagan Yihooway,  “Taani ne morkketa neeni tohuwan yedhdha eqqiyoobaa oottana gakkanaassi hagan taappe ushachcha baggaara utta” yaagees. (Oosuwaa 2:32-35; Ibraawe 10:12, 13) Yesuusi Yihooway a Kawo oottanaappe kase ay keena wodiyaa naagana koshshidee?

Xoossaa Kawotettay Xoossaa shenee saˈan hananaadan oottanah

23. (a) Yesuusi Xoossaa Kawotettaa Kawo gididi haariyoogaa awude doommidee? (b) Nuuni kaalliya shemppuwan ay tamaaranee?

23 Ashkke Kiristtaaneti 1914ppe daro layttaa kasetidi, he layttay Geeshsha Maxaafaa hiraagan keehi dumma laytta gidanaagaa akeekidosona. Alamiyan 1914ppe haa simmin hanidabay eti akeekidobay tuma gidiyoogaa qonccissiis. Yesuusi Kawo gididi haariyoogaa he laytti doommiis. (Mazamure 110:2) Hegaappe guyyiyan takkennan, Seexaanay saˈawu duge olettiis; qassi haˈˈi ‘ayyo guutta wodee attiis.’ (Ajjuutaa 12:12) Kaalliya shemppuwan nuuni he wodiyan deˈiyoogaa bessiya hara naqaashaa beˈana. Xoossaa Kawotettay mata wode Xoossaa shenee saˈan hananaadan oottanaagaa nuuni tamaarana.—Wurssetta Qofaa 22 xeella.