Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHEMPPO TAMMANNE NAAˈˈAA

Neeni Xoossaa Dabbo Waana Gidana Danddayay?

Neeni Xoossaa Dabbo Waana Gidana Danddayay?

1, 2. Yihoowa dabbotuppe amaridaageeti oonee?

OONI ne lagge woy ne dabbo gidanaadan koyay? Neeni dosiyo ura. Neeni dosiyo uraaranne nena dosiya uraara laggetaasa. Neeni nashshiyo eeshshay deˈiyo loˈˈo asa.

2 Amarida asati ba dabbo gidanaadan Xoossaa Yihooway doorees. Leemisuwawu, Yihoowa dabbotuppe issoy Abrahaama. (Isiyaasa 41:8; Yaaqooba 2:23) Yihooway Daawitakka dosees. Daawiti Yihooway ‘koyiyo ubbabaa a wozanadan oottiyoogaa’ yootiis. (Oosuwaa 13:22) Qassi hananabaa yootiya Daaneeli Yihooway ‘keehi dosiyo’ asa.—Daaneela 9:23.

3. Abrahaami, Daawitinne Daaneeli Yihoowa dabbo gididoy aybissee?

3 Abrahaami, Daawitinne Daaneeli Yihoowa dabbo waani gididonaa? Yihooway, ‘Neeni taayyo azazettadasa’ giidi Abrahaamayyo yootiis. (Doomettaabaa 22:18) Ba huuphiyaa kawushshidi ayyo azazettiyaageetuyyo Yihooway dabbo gidees. Ubba qassi issi dere asay a dabbo gidana danddayiis. Yihooway Israaˈeela deriyawu, “Taayyo azazettite. Yaatikko, taani intte Xoossaa gidana; inttekka ta asaa gidana” yaagiis. (Ermmaasa 7:23) Hegaa gishshawu, neenikka Yihoowawu dabbo gidanawu wozanappe koyikko, awu azazettana koshshees.

YIHOOWAY BA DABBOTA NAAGEES

4, 5. Yihooway ba dabbota waati naagii?

4 “Ba kumetta wozanaappe GODAN ammanettiya asa minttettanau” Yihooway koyiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (2 Hanidabaa Odiya 16:9) Mazamure 32:8n, “Taani  nena erissananne neeni baanau bessiya ogiyaa nena tamaarissana; taani nena zorananne naagana” yaagidi, Yihooway ba dabbotuyyo qaalaa geliis.

5 Xoossaara deˈiya dabbotaa nuuni agganaadan issi wolqqaama morkkee koyees. SHin Yihooway nuna naagana koyees. (Mazamure 55:22 nabbaba.) Nuuni Yihoowa dabbo gidiyo gishshawu, kumetta wozanaappe ayyo haggaazoos. Metiyaabay deˈishinkka nuuni ayyo ammanettoos. Nuunikka mazamuraawiyaagaadan ammanettoos. I Yihoowabaa, “I taappe ushachcha baggaara de7iyo gishshau, taani yeeqikke” yaagiis. (Mazamure 16:8; 63:8) Seexaanay nuussi Xoossaara deˈiya dabbotaa duuttanawu waati baaxetii?

SEEXAANAY ASAA MOOTIIS

6. Seexaanay asaa xeelliyaagan yootidobay aybee?

6 Seexaanay Yihoowa worddancha giidi eqettidoogaa, qassi i Addaameenne Hewaana banttawu aybi loˈˈokko woy aybi iitakko kuuyennaadan diggidoogee likke gidenna giidi Yihoowa mootidoogaa SHemppo 11n tamaarida. Xoossaa dabbo gidanawu koyiya asaakka Seexaanay mootiyoogaa nuuni Geeshsha Maxaafan Iyyooba maxaafaappe tamaaroos. Seexaanay eti Xoossaayyo haggaaziyoy a siiqiyo gishshataassa gidennan, appe maaduwaa demmana danddayiyo gishshataassa giidi mootiis. Seexaanay i ooninne Xoossaa eqettanaadan oottana danddayiyoogaakka yootiis. Nuuni Iyyoobappe ay tamaarana danddayiyaakko, qassi Yihooway a waati naagidaakko ane beˈoos.

7, 8. (a) Iyyoobi oonee? (b) Seexaanay Iyyooba xeelliyaagan yootidobay aybee?

7 Iyyoobi oonee? I, 3,600 gidiya layttaappe kase deˈida loˈˈo asa. Saˈan he wode a mala asi baynnaagaa Yihooway yootiis. Iyyoobi Xoossaa keehi boncheesinne iitabaa ixxees. (Iyyooba 1:8) Ee, Iyyoobi tumuppe Xoossaa dabbo.

 8 Iyyoobi ba goˈˈa xallaa qoppiyo gishshawu Xoossawu haggaaziyoogaa Seexaanay yootiis. Seexaanay Yihoowayyo, “Anne a so asaanne ayyo de7iyaabaa ubbaa neeni dirada naagabeikkii? I oottiyo ooso ubbaa neeni anjjido gishshau, a mehiyaa wudee biittaa ubbaa bollan dariis. SHin neeni ne kushiyaa yeddada, ayyo de7iya aquwaa ubbaa shociyaakko, i nena tumu ne sinttan qanggana” yaagiis.—Iyyooba 1:10, 11.

9. Seexaanay ay oottanaadan Yihooway eeno giidee?

9 Yihoowappe maaduwaa demmiyo gishsha xallawu awu haggaazees giidi Seexaanay Iyyooba mootiis. Iyyoobi Yihoowawu haggaaziyoogaa agganaadan oottana danddayiyoogaakka Seexaanay yootiis. Seexaanay yootidoobaa Yihooway maayibeenna, shin Iyyoobi Yihoowa siiqido gishshawu a dabbo gididaakkonne, Seexaanay Iyyooba paaccanaadan Yihooway eeno giis.

SEEXAANAY IYYOOBA QOHIIS

10. Seexaanay Iyyooba waati qohidee, qassi Iyyoobi waatidee?

10 Koyro, Seexaanay Iyyooba mehiyaa ubbaa wuuqqissiis woy xayssiis. Kaallidi, Seexaanay Iyyooba ashkkaratuppe dariya bagga woriis. Iyyoobawu ubbabay xayiis. Wurssettan, Seexaanay Iyyooba tammu naata gotiyan woriis. Gidoppe attin, Iyyoobi Yihoowawu ammanettidi deˈiis. “Ha ubbankka Iyyoobi nagaraa oottibeenna; Xoossaa amassalibeenna.”—Iyyooba 1:12-19, 22.

Iyyoobi awu ammanettida dabbo gidido gishshawu Yihooway anjjiis

11. (a) Seexaanay Iyyooba qohanawu harabaa ay oottidee? (b) Iyyoobi waatidee?

11 Seexaanay hidootaa qanxxibeenna. I, “A bolla ubbaa ane shoca. Yaatiyaakko i nena tumu ne sinttan qanggana” giidi Xoossaa mootiis. Yaatidi, Seexaanay Iyyooba wolqqaama harggiyan shociis. (Iyyooba 2:5, 7) Haˈˈikka, Iyyoobi Yihoowawu ammanettiis; “ha ubbankka Iyyoobi ba giidoban nagaraa oottibeenna.”—Iyyooba 2:10.

12. Seexaanay worddancha gidiyoogaa Iyyoobi waati bessidee?

 12 Iyyoobi Seexaanaa mootuwaabaa woy i keehi tuggatiyoy aybissakko aynne erenna. Yihooway a bolli metuwaa gattidabadan qoppiis. (Iyyooba 6:4; 16:11-14) Gidikkokka, Iyyoobi Yihoowawu ammanettidi deˈiis. Iyyoobi ba xallaa siiqiya asa gidennaagee qoncce. Iyyoobi Xoossaa siiqiyo gishshawu a dabbo gidiis. Seexaanay mootidobay ubbabay worddo!

13. Iyyoobi ammanettidoogee ay demissidee?

13 Iyyoobi saluwan hanidabaa erana xayikkonne, i Xoossawu ammanettiis; qassi Seexaanay iita gidiyoogaa bessiis. Iyyoobi awu ammanettida dabbo gidido gishshawu Yihooway anjjiis.—Iyyooba 42:12-17.

SEEXAANAY NENA WAATI MOOTII?

14, 15. Seexaanay ubba asaa mootido mootoy aybee?

14 Iyyooba bolli gakkidabaappe maaddiyaabaa tamaarana danddayaasa. Ha wodiyan, Yihoowappe maaduwaa demmiyo gishshawu awu haggaazoosona giidi Seexaanay nuna mootees. Seexaanay Iyyooba 2:4n, “Asi ba shemppuwaa gishshau, bau de7iyaabaa ubbaa immana” yaagiis. Hegaa gishshawu, Iyyooba xalla gidennan, ubba asay ba xallaa siiqiyaagaa giidi Seexaanay mootiis. Iyyoobi hayqqoosappe daro xeetu layttay aadhi simmin, Seexaanay haˈˈikka Yihoowa cayeesinne a ashkkarata mootees. Leemisuwawu, Geeshsha Maxaafan Leemiso 27:11y, “Ta na7au, neeni aadhdhida eranchcha gida. Yaatiyaakko taani ufaittananne tana boriyaageetu [cayiyaageetu] oishaakka zaarana” yaagees.

15 Seexaanay worddancha gidiyoogaa bessanawu, neeni Yihoowayyo azazettananne ayyo ammanettida dabbo gidanawu doorana danddayaasa. Xoossaa dabbo gidanawu neeni ne deˈuwan keehippe laamettana koshshikkokka, hegee neeni kuuyidoba ubbaappe aadhiyaaba! Hegaadan  kuuyiyoogee keehi koshshiyaaba. Seexaanay nena metoy gakkiyo wode, neeni Xoossaayyo ammanettakka gees. I nuuni Xoossaayyo ammanettennaadan nuna cimmanawu baaxetees. Waati cimmii?

16. (a) Seexaanay nuuni Yihoowawu haggaaziyoogaa agganaadan goˈettiyo hiillay aybee? (b) Dabloosi neeni Yihoowawu haggaaziyoogaa agganaadan waati oottana danddayii?

16 Xoossaara deˈiya dabbotaa nuuni agganaadan Seexaanay dumma dumma hiillaa goˈettees. I “mittiyo uraa koyidi, gudiya gaammuwaadan” qohees. (1 PHeexiroosa 5:8) Laggeti, so asay woy hara asay neeni Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaanne likke gididabaa oottennaadan digganawu maliyo wode garamettoppa. Ne bolli qohoy gakkidabadan neessi siyettana danddayees. * (Yohaannisa 15:19, 20) Seexaanaykka “poo7o kiitanchcha milatanau” ba meraa laammees. Hegaa gishshawu, nuuni Yihoowayyo azazettennaadan i cimmanawu baaxetana danddayees. (2 Qoronttoosa 11:14) Seexaanay nuuni Yihoowawu haggaaziyoogaa agganaadan goˈettiyo hara hiillay, nuuni Xoossawu haggaazanawu mule danddayokko giidi qoppanaadan oottiyoogaa.

YIHOOWA AZAZOTA AZAZETTA

17. Nuuni Yihoowawu azazettiyoy aybissee?

17 Nuuni Yihoowayyo azazettiyo wode, Seexaanay worddancha gidiyoogaa qonccissoos. Nuuni azazettiyaageeta gidanaadan aybi maaddanee? Geeshsha Maxaafay, “Neeni GODAA ne Xoossaa ne kumetta wozanaappe, ne kumetta shemppuwaappenne ne kumetta wolqqaappe siiqa”  yaagees. (Zaarettido Wogaa 6:5) Nuuni Yihoowa siiqiyo gishshawu, ayyo azazettoos. Nuuni Yihoowa loytti siiqiyo wode, oottanaadan i oychiyoobaa ubbaa oottanawu koyoos. Kiitettida Yohaannisi, “Nuuni Xoossaa siiqiyoogee a azazuwaa naagiyoogaa; a azazoikka deexo gidenna” yaagiis.—1 Yohaannisa 5:3.

18, 19. (a) Yihooway balaba giidi yootidobaappe amaridaagee aybee? (b) Yihooway nuuni danddayennabaa oottanaadan nuna oychennaagaa waati eriyoo?

18 Yihooway balaba giidi yootidobaappe amaridaagee aybee? “ Yihooway Ixxiyoobaa Ixxa” giya saaxiniyan amarida leemisoti deˈoosona. Neeni koyro hegeetuppe issoti issoti keehi iita gidokkona gaada qoppennan aggakka. SHin neeni Geeshsha Maxaafaa xiqiseta nabbabiyo wodenne hegaa loyttada qoppiyo wode, Yihoowa higgeta azazettiyoogee keehi loˈˈo gidiyoogaa neeni akeekana. Neeni ne deˈuwan issi issiban laamettana koshshiyaabadan neeyyo siyettanakka danddayees. Hegee issi issitoo metana  danddayikkonne, neeni laamettikko, Xoossaayyo ammanettida dabbo gidiyoogan beettiya sarotettaanne ufayssaa neeni demmana. (Isiyaasa 48:17, 18) Nuuni hegaadan laamettana danddayiyoogaa waati eriyoo?

19 Yihooway nuuni danddayennabaa oottanaadan nuna mule oychenna. (Zaarettido Wogaa 30:11-14) I nuuyyo mata Dabbo gidiyo gishshawu, nubaa nuugaappe aaruwan erees. I nu hanotaa erees. (Mazamure 103:14) Kiitettida PHawuloosi nuna minttettanawu hagaadan giis: “Intte wolqqai danddayiyoogaappe aadhdhiya paaciyan intte paacettanau koyenna Xoossai ammanettidaagaa. SHin inttena paacee gakkiyo wode, he paaciyaa i inttena danddayissana. Qassi he paaciyaappe intte kessi ekkiyo ogiyaakka immana.” (1 Qoronttoosa 10:13) Nuuni likke gididabaa oottanaadan Yihooway wolqqaa ubbatoo immanaagaa ammanettana danddayoos. Nuuni metuwaa wode genccanaadan maaddanawu ‘ubbaappe aadhiya wolqqaa’ i immana.—2 Qoronttoosa 4:7.

 XOOSSAY SIIQIYOOBAA SIIQIYOOGAA TAMAARA

20. Neeni bessana koshshiyo eeshshati awugeetee, qassi aybissi?

20 Nuuni Yihoowa dabbo gidanawu koyikko, Yihooway iita giidi yootiyoobaa oottiyoogaa aggana koshshees; qassi nuuni harabaakka oottana bessees. (Roome 12:9) Xoossaa dabboti i siiqiyoobaa siiqoosona. Hegee Mazamure 15:1-5n qoncciis. (Nabbaba.) Yihoowa dabboti a eeshshaa kaalliyoogan a milatoosona; qassi “siiquwaa, ufaissaa, sarotettaa, danddayaa, kehatettaa, lo77otettaa, ammanuwaa, ashkketettaa, ba huuphiyaa naagiyoogaa” mala eeshshata bessoosona.—Galaatiyaa 5:22, 23.

21. Neeni Xoossay dosiyo eeshshata bessiyoogaa waata tamaarana danddayay?

21 Neeni he loˈˈo eeshshata bessiyoogaa waata tamaarana danddayay? Neeni Geeshsha Maxaafaa ubbatoo nabbabiyoogaaninne xannaˈiyoogan, Yihooway siiqiyoobaa tamaarana koshshees. (Isiyaasa 30:20, 21) Neeni yaatikko, Yihoowa loytta siiqana; qassi a loytta siiqikko, neeni awu azazettanawu koyana.

22. Neeni Yihoowawu azazettikko, demmanabay aybee?

22 Neeni ne deˈuwan laammana koshshiyoobaa ceega maayuwaa kessidi ooratta maayuwaa maayiyoogaara geeddarssana danddayettees. Geeshsha Maxaafay nuuni ‘ceega meretaa xayssidi,’ “ooratta meretaa” maayana koshshiyoogaa yootees. (Qolasiyaasa 3:9, 10) Hegee metiyaaba gidana danddayikkokka, nuuni laamettidi Yihoowawu azazettiyo wode, i nuna ‘daroban’ anjjanawu qaalaa geliis. (Mazamure 19:11) Ee, Yihoowawu azazettanawu dooriyoogan Seexaanay worddancha gidiyoogaa qonccissa. Yihoowawu haggaaziyoy, sinttappe demmana anjjuwaa gishshataassa gidennan, wozanaappe a siiqiyo gishshataassa. Yaatiyoogan neeni Xoossawu mata dabbo gidaasa!

^ MENT. 16 Hegaa giyoogee neeni Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa agganaadan oottanawu baaxetiya asaa Seexaanay kaalettees giyoogaa gidenna. SHin Seexaanay ‘ha saˈaa xoossa,’ qassi i ‘ha mule saˈaakka haarees.’ Hegaa gishshawu, issi issi asay nuuni Yihoowayyo haggaaziyoogaa agganaadan oottanawu baaxetiyo wode garamettokko.—2 Qoronttoosa 4:4; 1 Yohaannisa 5:19.