Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHEMPPO USUPPUNAA

Nuuni Hayqqiyo Wode Waaniyoo?

Nuuni Hayqqiyo Wode Waaniyoo?

1-3. Hayquwaabaa asay oychiyo oyshati aybee, qassi issi issi haymaanooteti woygi zaariyoonaa?

GEESHSHA MAXAAFAY issi galla ‘hayqoy’ xayanaagaa yootees. (Ajjuutaa 21:4) Wozoy merinaa deˈuwaa nuuyyo demissana danddayiyoogaa SHemppo 5n tamaarida. SHin asay haˈˈikka hayqqees. (Eranchchaa 9:5) Hegaa gishshawu, nuuni oychiyo waannatiya oyshatuppe issoy, ‘Nuuni hayqqiyo wode waaniyoo?’ giyaagaa.

2 Ubba qassi nuuni siiqiyo uri hayqqiyo wode he oyshaa zaaruwaa eranawu keehippe koyoos. Nuuni hagaadan qoppana danddayoos: I awa biidee? I nuna beˈii? I nuna maaddana danddayii? Nuuni a zaarettidi beˈana danddayiyoo?

3 Haymaanooteti ha oyshatuyyo dumma dumma zaaruwaa yootoosona. Issi issi haymaanooteti neeni loˈˈo asa gidikko, saluwaa baasa; qassi neeni iita asa gidikko, siˈooliyan xuugettaasa giidi tamaarissoosona. Amaridaageeti neeni hayqqiyo wode ayyaana gidaasa; qassi kase hayqqida ne mayzzatuura deˈaasa goosona. Harati qassi neeni hayqqa simmada pirddettaasa, zaarettada yelettaasa, hara asa woy ubba qassi mehe gidada deˈaasa goosona.

4. Haymaanooteti hayquwaabaa tamaarissiyo issi mala qofay aybee?

4 Haymaanooteti dumma dummabaa tamaarissiyaaba milatees. SHin etappe daroti issi mala qofaa tamaarissoosona. Eti issi uri hayqqiyo wode appe shaahettidi harasan deˈiyaabay deˈees giidi tamaarissoosona. Hegee tumee?

 NUUNI HAYQQIYO WODE WAANIYOO?

5, 6. Nuuni hayqqiyo wode waaniyoo?

5 Nuuni hayqqiyo wode waaniyaakko Yihooway erees; qassi issi asi hayqqiyo wode deˈuwan deˈennaagaa yootiis. Hegaa gishshawu issi uri hayqqiyo wode a qofaaranne a hassayiyoobaara harasaa biidi deˈiya ayyaani awu baawa. * Nuuni hayqqidi aynne beˈokko, siyokko, qassi qoppokko.

6 Kawuwaa Solomoni, “Haiqqidaageeti aibanne erokkona” yaagiis. Hayqqidaageeti siiqokkona woy ixxokkona; qassi “duufuwan oosoi, woikko halchchoi, woikko eri, woikko aadhdhida eratetti baawa.” (Eranchchaa 9:5, 6, 10 nabbaba.) Geeshsha Maxaafay Mazamure 146:4n, issi uri hayqqiyo wode a “halchchoi” woy qofay attiyoogaa yootees.

YESUUSI HAYQUWAABAA AY YOOTIDEE?

Yihooway asay saˈan merinawu deˈanaadan medhiis

7. Yesuusi hayquwaabaa ay yootidee?

7 Yesuusi ba dabboy Alˈˈaazari hayqqido wode ba erissiyo ashkkaratuyyo, “Nu dabboi Al77aazari xiskkiis” yaagiis. SHin Yesuusi Alˈˈaazari shemppiyoogaa yootibeenna. Yesuusi, “Al77aazari haiqqiis” giidi geeshshidi yootiis. (Yohaannisa 11:11-14) Hegaadan yootiyoogan, Yesuusi hayquwaa xiskkuwaara geeddarssiis. I Alˈˈaazari saluwan deˈiyoogaa woy hayqqida ba mayzzatuura deˈiyoogaa yootibeenna. Qassi i Alˈˈaazari siˈooliyan barchetiyoogaa woykko hara asa woy mehe gididi zaarettidi yelettidoogaa yootibeenna. Alˈˈaazara hanotay xiskkuwan kayriyoogaa mala. Yesuusi hara wodekka hayquwaa xiskkuwaara geeddarssiis. Yesuusi Yaaˈiroosa naˈiyo denttido wode i, “Na7iyaa xiskkausuppe attin, haiqqabeikku” yaagiis.—Luqaasa 8:52, 53

8. Xoossay asay hayqqanaadan medhibeennaagaa waati eriyoo?

8 Xoossay Addaameenne Hewaana wurssettan hayqqanaadan  medhidee? Akkay! Yihooway eti sahettennan merinawu ufayttidi deˈanaadan medhiis. Yihooway asaa medhido wode eta wozanan merinatettaa wottiis. (Eranchchaa 3:11) Aawaynne aayyiyaa bantta naati cimidi hayqqiyoogaa beˈanawu koyokkona; nuna xeelliyaagan Yihoowawu hegaadan siyettees. Nuuni merinawu deˈanaadan Xoossay medhikko, nuuni hayqqiyoy aybissee?

NUUNI HAYQQIYOY AYBISSEE?

9. Yihooway Addaamessinne Hewaanissi immido azazoy bessiyaabanne azazettanawu wayssenna azazo giyoy aybissee?

9 Edene ataakiltte sohuwan Yihooway Addaameyyo hagaadan giis: “Gannatiyaa mittaa teeraa ubbaappe neeni  maana giikko ma; shin lo77uwaanne iitaa erissiya mittaa teeraappe mooppa; aissi giikko, neeni appe miido gallassi tumu haiqqana.” (Doomettaabaa 2:9, 16, 17) He qoncce azazoy azazettanawu waayissiyaaba gidenna; qassi aybi loˈˈokkonne aybi iitakko Addaameyyoonne Hewaaniyyo yootiyo maatay Yihoowawu deˈees. Yihoowawu azazettiyoogan eti a maataa bonchiyoogaa bessana. Eti i banttawu immido ubbabaa gishshawu a keehi galatiyoogaa bessoosona.

10, 11. (a) Seexaanay Addaamanne Hewaano waati balettidee? (b) Addaameenne Hewaana oottidobay atto geetettennay aybissee?

10 Addaameenne Hewaana Yihoowawu azazettennan agganawu dooridoogee azzanttiyaaba. Seexaanay Hewaano, “Xoossai tumu inttena, Gannatiyan de7iya mitta teeraa ubbaappekka mooppite giidee?” giidi oychiis. Hewaana hagaadan gaasu: “CHii, Xoossai hagaadan gibeenna; nuuni gannatiyan de7iya mittatu teeraa maanau danddayoos; shin Xoossai nuna, ‘Gannatiyaassi gidduwan de7iya mitta teeraa mooppite; bochchoppite; hinkkoode intte haiqqana’ giis” yaagaasu.—Doomettaabaa 3:1-3.

11 He wode Seexaanay, “CHii, intte ainnekka haiqqekketa; Xoossai hegaa giidoogee, he mittaa teeraa intte miikko, intte aifee dooyettin, lo77uwaanne iitaa Xoossaadan intte eranaagaa i eriyo gishshaassa” yaagiis. (Doomettaabaa 3:4-6) Hewaana baassi aybi loˈˈokkonne aybi iitakko a kuuyanaadan Seexaanay koyiis. Qassi a azazettennaba gidikko, hananabaa xeelliyaagan i worddotiis. Seexaanay Hewaana hayqqennaagaa yootido gishshawu, mittaa ayfiyaappe ekkada maasu; qassi guyyeppe ba azinawukka immaasu. Addaameenne Hewaana Yihooway he mittaa teeraappe mooppite giidoogaa eroosona. Eti miido wode, qonccenne suure azazuwaa azazettennan agganawu dooridosona. Hegaa miyoogan banttana siiqiya, saluwan deˈiya  Aawaa eti bonchibeennaagaa bessidosona. Eti oottidobay atto geetettiyaaba gidenna!

12. Addaameenne Hewaana azazettibeennaagee keehi azzanttiyoy aybissee?

12 Addaameenne Hewaana banttana Medhidaagaa azazettennan ixxiyoogan a bonchibeennaagee keehi azanttiyaaba! Neeni waayettada dichido naˈaynne naˈiyaa ne bolli makkalidi, neeni eti oottanaadan azazidobaa aggidi harabaa oottiyaakko neeyyo aybi siyettanee? Neeni hegan keehi azzananaagee qoncce.

Addaamee baana, qassi i baanawu simmiis

13. Yihooway “neeni baanau simmana” giidoogee woygiyoogee?

13 Addaameenne Hewaana azazettennan aggido wode, merinaa deˈoy etappe haliis. Yihooway Addaameyyo, “Neeni baana; neeni baanau simmana” yaagiis. (Doomettaabaa 3:19 nabbaba.) Hegaa giyoogee Addaamee mule merettibeennabadan, simmidi baana gidana giyoogaa. (Doomettaabaa 2:7) Addaamee nagaraa ootti simmidi hayqqiisippe attin deˈibeenna.

14. Nuuni hayqqiyoy aybissee?

14 Addaameenne Hewaana Xoossaayyo azazettiyaakko, eti hanno gakkanawu deˈuwan deˈana. SHin eti ayyo azazettennan aggido wode, eti nagarancha gididosonanne wurssettan hayqqidosona. Nuuni Addaameppenne Hewaanippe laattido nagaray keehi iita hargge mala. Nuuni ubbay nagarancha gididi yelettido gishshawu hayqqoos.  (Roome 5:12) SHin hegee Xoossay asaayyo halchidobaa gidenna. Xoossay asay hayqqanaadan mule koyenna; qassi Geeshsha Maxaafay hayquwaa, ‘morkke’ yaagees.—1 Qoronttoosa15:26.

TUMAY NUNA LAˈA KESSEES

15. Hayqqidaageetubaa tumaa eriyoogee nuna waati laˈa kessii?

15 Hayqqidaageetubaa tumaa eriyoogee daro worddo qofaappe nuna laˈa kessees. Geeshsha Maxaafay hayqqidaageeti barchetennaagaa woy azzanennaagaa tamaarissees. Nuuni eta haasayissana danddayokko; qassi eti nuna haasayissana danddayokkona. Nuuni hayqqidaageeta maaddana danddayokko; qassi eti nuna maaddana danddayokkona. Eti nuna qohana danddayenna gishshawu, nuuni eta yayyana koshshenna. SHin daro haymaanooteti hayqqidaageeti harasan deˈoosona giyo gishshawu, nuuni eta maaddanawu qeesetuyyo woy geeshsha giyo asatuyyo miishshaa immanaadan tamaarissoosona. Gidoppe attin, nuuni hayquwaabaa tumaa eriyo wode, he wordduwan cimettokko.

16. Daro haymaanooteti hayqqidaageetubaa tamaarissiyo worddobay aybee?

16 Seexaanay hayqqidaageeti paxa deˈoosona giidi nuuni qoppana mala worddo haymaanootiyaa baggaara nuussi worddobaa yootees. Leemisuwawu, amarida haymaanooteti nuuni hayqqiyo wode, nuuppe shaahettidi harasan deˈiyaabay deˈees giidi tamaarissoosona. Ne haymaanootee nena hegaa tamaarissiiyye, woy hayqqidaageetubaa Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa tamaarissii? Seexaanay asaa Yihoowappe haassanawu wordduwaa goˈettees.

17. Asay siˈooliyan xuugettees giyo qofay Yihoowa cayiyooba gidiyoy aybissee?

17 Daro haymaanooteti tamaarissiyoobay daganttiyaaba. Leemisuwawu, amaridaageeti iita asati siˈooliyan  merinawu xuugettoosona giidi tamaarissoosona. He worddo timirttee Yihoowa cayiyooba. I hegaadan asay barchetanaadan mule koyenna! (1 Yohaannisa 4:8 nabbaba.) Issi uri issi naˈaa kushiyaa taman xuuggidi qaxxayiyaakko he uraa xeelliyaagan neeyyo aybi siyettanee? Neeni i keehi meqettaa iita asa gaada qoppana. Neeni a eranawu koyakka. Yihoowa xeelliyaagan nuuyyo hegaadan siyettanaadan Seexaanay koyees!

18. Nuuni hayqqidaageeta yayyana bessennay aybissee?

18 Amarida haymaanooteti asay hayqqiyo wode, ayyaana gidees goosona. He haymaanooteti ha ayyaanati wolqqaama lagge woy keehi iita morkke gidana danddayiyo gishshawu, nuuni eta bonchanaadaaninne ubba qassi etawu yayyanaadan tamaarissoosona. Daro asay he wordduwaa ammanees. Eti hayqqidaageetuyyo yayyiyo gishshawu, Yihoowawu goynniyoogaa aggidi etawu goynnoosona. Hayqqidaageetussi aybinne siyettana danddayennaagaa woy eti aybanne erennaagaa hassaya; hegaa gishshawu nuuni eta yayyana bessenna. Yihooway nuna Medhidaagaa. I tumu Xoossaa, qassi nu a xallawu goynnana bessees.—Ajjuutaa 4:11.

19. Hayquwaabaa eriyoogee nuna waati maaddii?

19 Nuuni hayqqidaageetubaa tumaa eriyo wode, haymaanootetu wordduwaappe laˈa kiyoos. He tumay Yihooway nu deˈuwaabawunne sinttanaabawu qaalaa gelido ufayssiyaabaa nuuni akeekanaadan maaddees.

20. Kaalliya shemppuwan nuuni ay tamaaranee?

20 Daro wodiyaappe kase, Iyyooba geetettiya Yihoowa ashkkaray, “Issi asi haiqqikko, simmidi paxanee?” yaagiis. (Iyyooba 14:14) Hayqqida uri simmidi tumuppe paxana danddayii? Xoossay Geeshsha Maxaafaa baggaara nuussi immiyo zaaroy keehi ufayssiyaaba. Nuuni hegaa kaalliya shemppuwan beˈana.

^ MENT. 5 Issi uri hayqqin shemppoy woy ayyaanay hayqqennan deˈees giidi issi issi asay ammanees. Gujjada eranawu, Wurssetta Qofaa 17nne 18 xeella.