Geeshsha Maxaafay Nuna Ay Tamaarissii?

Ha maxaafay dumma dummabaa xeelliyaagan, leemisuwawu nuuni waayettiyoy aybissakko, asi hayqqidi waaniyaakko, so asaa de’uwan waani ufayttanaakko Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa neeni tamaaranaadan giigiis.

Xoossay Nuussi Halchidobay Aybee?

Ha wodiyan daro metoy deˈiyoy aybissee, gaada qoppana danddayaasa. Geeshsha Maxaafay Xoossay metuwaappe, harggiyaappenne hayquwaappe asaa shemppissanawu mata wode issibaa oottanaagaa tamaarissees.

SHEMPPO 1

Xoossay Oonee?

Xoossay neeyyo qarettees gaada qoppay? A eeshshaabaanne neeni Xoossaayyo waanada dabbo gidana danddayiyaakko tamaara.

SHEMPPO 2

Geeshsha Maxaafay Xoossaa Imota

Ne metuwaa genccanawu Geeshsha Maxaafay waati maaddana danddayii? An deˈiya hiraagaa neeni ammanettana danddayiyoy aybissee?

SHEMPPO 3

Xoossay Asawu Halchidobay Aybee?

Saˈay Gannate gidiyo wode deˈoy ay mala gidanee?

SHEMPPO 4

Yesuus Kiristtoosi Oonee?

Yesuusi yaana geetettida Mase gidiyoy aybissakko, i awuppe yiidaakko, i Yihoowayyo mexi issi naˈa gididoy aybissakko tamaara.

SHEMPPO 5

Wozoy Xoossay Immido Ubbabaappe Aadhiyaagaa

Wozoy aybee? Neeni appe waata goˈettana danddayay?

SHEMPPO 6

Nuuni Hayqqiyo Wode Waaniyoo?

Geeshsha Maxaafay hayqqidaageetubaanne asay hayqqiyo gaasuwaa xeelliyaagan ay yootiyaakko tamaara.

SHEMPPUWAA 7

Hayqqidaageeti Denddana!

Neeni siiqiyo uri hayqqidee? Etaara zaarettada gayttana danddayay? Dendduwaabaa Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa akeeka.

CHAPTER 8

Xoossaa Kawotettay Aybee?

Godaa Woosaa giyo woosaa daro asay erees. “Ne kawotettai yo” giyo qofaa birshshettay aybee?

SHEMPPO 9

Alamiyaa Wurssettay Matidee?

Geeshsha Maxaafay kaseti yootidoogaadan, nuuni deˈiyoy ha alamee xayana haniyo wodiyaana gidiyoogaa bessiya hanotatanne eeshshata akeeka.

SHEMPPO 10

Kiitanchata Xeelliyaagan Tumaa

Geeshsha Maxaafay kiitanchatubaanne daydanttatubaa yootees. Ha ayyaana meretati tumu deˈiyoonaa? Eti nuna maaddana woy qohana danddayiyoonaa?

SHEMPPO 11

Tuggay Keehi Daridoy Aybissee?

Daro asay alamiyan deˈiya tugga ubbawu oyshettiyay Xoossaa giidi qoppees. Neeni shin? Tuggay aybissi gakkiyaakko Xoossay yootiyoobaa tamaara.

SHEMPPO 12

Neeni Xoossaa Dabbo Waana Gidana Danddayay?

Yihoowa ufayssiya deˈuwaa deˈana danddayaasa. A dabbo gidana danddayaasa.

SHEMPPO 13

Deˈuwaa Imotaa Boncha

SHahaara kesissiyoogaa, akkamuwawu suuttaa goˈettiyoogaa, mehiyaanne doˈaa deˈuwaa Xoossay waati xeellii?

SHEMPPO 14

Ne Soo Asay Ufayttana Danddayees

Yesuusi bessido siiquwaa leemisuwaa azinati, machoti, yelidaageetinne naati kaallana danddayoosona. Nuuni appe ay tamaarana danddayiyoo?

SHEMPPO 15

Xoossaayyo Suure Goynniyo Ogiyaa

Tumu haymaanootiyaa shaakki erissiya usuppun yohota qoppa.

SHEMPPO 16

Xoossaayyo Goynnanawu Doora

Neeni ammaniyoobaa haratuyyo yootiyo wode metiyaabay aybi gakkana danddayii? Neeni hegaa eta yiilloyennan waata oottana danddayay?

SHEMPPO 17

Woossiyo Maataa

Xoossay ne woosaa siyii? Ha oyshaa zaaranawu, woosaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay ay tamaarissiyaakko neeni erana koshshees.

SHEMPPO 18

Ne Huuphiyaa Geppiyoogaanne Xammaqettiyoogaa

Xammaqettanawu oottana koshshiyaabay aybee? Xinqqatee ay bessiyaakkonne waati xammaqettana koshshiyaakko tamaara.

SHEMPPO 19

Yihoowa Dabbo Gidada Deˈa

Xoossay oottido ubbabaa gishshawu nuuni a siiqiyoogaanne a galatiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

Wurssetta Qofaa

Geeshsha Maxaafay Nuna Ay Tamaarissii? giyo maxaafan deˈiya qaalatu birshshettaa